Beki Bekic stize u Njujork

beki bekic Najuspjesniji estradni umjetnik iz nasih krajeva Beki Bekic uskoro stize U Nujork. To je nasoj redakciji saopstio koordinator/menadzer estradnih umjetnika pri Fondaciji “Gusinje” gos.Safet H. Kolenovic.
Beki Bekic se odazvao na poziv glavnog koordinatora Fondacije “Gusinje” za kulturno-sportske aktivnosti gos. Braha Radoncica. Pjevacka zvijezda koju smo najavili da ce zabavljati dijasporce 13 Juna na Pikniku, vise nije anonimna. Domacini Bekijevog gostovanja u Njujorku bice clanovi odbora Fondacije “Gusinje”.

Beki ce 13 Juna na Pikniku za Dijasporu kojeg organizira Fondacija “Gusinje” zabavljati prisutne a pratnja ce mu biti Sead Jenja i Amela Zukovic. Odbor za kulturu FG ce takodje upriliciti koncert, na kojem ce Beki Bekic svojim pjesmama o zavicaju zabavljati goste u jednom od Restorana u Nujorku, o cemu cemo vas naknadno obavijestiti.

Beki bekic u emisiji Halo Halo najavljuje svoj dolazak u Njujork.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Tradicionalni Piknik za Dijasporu zakazan za 13 Jun 2015′

2014-Welcome Postovani Citaoci,

Fondacija Gusinje i ove godine organizuje Tradicionalni Piknik za Dijasporu. Piknik ce se odrzati u Long Island-u na adresi,
Henry Kaufman Campgrounds
75 Colonial Springs Rd, Wheatley Heights, NY 11798(631) 643-9696 kao i prosle godine.
Jedinstvena prilika za druzenje i uzivanje u rekreativnim, sportskim i djecjim sadrzajima koji se mogu koristiti u ovom idealnom Parku za nase potrebe. Kao i predhodne dvije godine od kako se koristi ova nova lokacija, organizatori ce se maksimalno potruditi da obezbijede sve potrebne uslove 13 Juna, kako bi ovaj dan ostao nezaboravan svim posjetiocima.
Odbor Fondacije Gusinje za Kulturne i Sportske aktivnosti vec pripremaju plan i program i o njima ce mo vas naknadno informisati. U planu i programu je pored ostalog predvidjeno organizovanje za natjecanje u sportskim disciplinama, fudbalu, kosarci, tenisu i trcanju itd. a bice pozvani i drustva iz kulturnog stvaralastva. Sve ce ovo popratiti dobra muzika jelo i pice a specijalni gost za sve ljubitelje muzike bice pravo iznenadjenje i odusevljenje kojeg ce mo predstaviti uskoro. Pored gustiju iz naseg javnog i drustvenog zivota, pozivnica je upucena i Zavicajnom Drustvu Gusinjana i Plavljana iz Kanade gdje ocekujemo njihovo prisustvo kako bi upotpunili nasu najbolju i najduzu manifestaciju u dijaspori.

Ovim putem pozivamo sve nase iseljenike u dijaspori da rezervisu 13 Jun za ovaj dan i da se okupimo u sto vecem broju za nezaboravno druzenje i zabavu.

DOBRODOSLI!

FONDACIJA GUSINJE
Odbor za kulturno-humanitarne i sportske djelatnosti

U nastavku foto galerija Henry Kaufman Campgrounds
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Aljo Cecunjanin dobio “Jack-Pot” preko 400.000.00 dolara

ALJO CECUNJANIN Aljo Cecunjanin stanovnik Lake Placida, oblasti u blizini Njujorka osvojio je džek pot u jednom kazinu u iznosu od 414.828 dolara.

Cecunjanin je igrao popularne slot aparate u kazinu “Akwesasne Mohawk Casino Resort”. Prisutni su ispričali da je Cecunjanin u tom momentu bio sa suprugom i sinom i da je skakao od sreće kada je vidio da je bogatiji za oko 400.000 dolara.

Srećni dobitnik je istakao da će dio planiranog novca odvojiti na putovanje sa suprugom.

“Uvijek je uzbudljivo kada jedan od naših igrača osvoji iznos koji će mu promijeniti život. U ime cijelog osoblja kazina želim da čestitam Cecunjaninu na osvojenom dobitku”, kazala je menadžerka kazina Emili Lazon.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Deveti put Zijovom stazom

GU­SI­NjE –U su­bo­tu 30. ma­ja de­ve­ti put za­re­dom bi­će or­ga­ni­zo­van pla­ni­nar­ski po­hod “Zi­jo­vom sta­zom”, do vr­ha Ka­ra­u­la (1.915 mnv). Po­hod se or­ga­ni­zu­je povodom ne­ka­da­šnjeg Da­na mla­do­sti, a u znak sje­ća­nja na po­koj­nog Zi­ja Ibra­hi­ma­gi­ća, is­tak­nu­tog pla­ni­na­ra i pr­vog pred­sjed­ni­ku PSD “Ka­ran­fil” iz Gu­si­nja, ko­ji je uda­rio te­me­lje pro­fe­si­o­nal­nom pla­ni­nar­stvu u Gu­si­nju.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donatori za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Akcija prikupljanja novcanih sredstava za uredjenje mezarja u Gusinju ne jenjava.
U nasu redakciju imamo informaciju o dva nova donatora.

Balic Hamda Roman 100 dolara i
Latif i Tifa Muslim 100 dolara. Ukupno $200.00.
Hvala donatorima!

Broj donatora je 323, dog iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $85,750.00 dolara +1,500.00 Eura.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obeljezen dan djecjeg vrtica u Gusinju

GU­SI­NjE – Po­vo­dom Da­na vr­ti­ća u ovoj pred­škol­skoj usta­no­vi u Gu­si­nju or­ga­ni­zo­va­na je ma­la sve­ča­nost. Upra­va vr­ti­ća za­jed­no sa ma­li­ša­ni­ma i nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma or­ga­ni­zo­va­la je dječ­ji ma­sken­bal i de­fi­le glav­nom grad­skom uli­com. Upra­va je za sve uče­sni­ke ove sve­ča­no­sti obez­bi­je­di­la i pri­god­ne po­klo­ne.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Proslavljen 151. rođendan škole u Gusinju

GU­SI­NjE – Osnov­na ško­la „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja ju­če je obi­lje­ži­la 151. ro­đen dan. Na­stav­ni­ci i uče­ni­ci tim po­vo­dom su na spo­men – bi­stu Dža­fe­ra Ni­ko­če­vi­ća, re­vo­lu­ci­o­na­ra i na­rod­nog he­ro­ja či­je ime ško­la no­si, po­lo­ži­li cvi­je­će.
Di­rek­tor Še­rif Fe­ra­to­vić re­kao je da shod­no skrom­nim sred­stvi­ma ko­ji­ma ško­la ras­po­la­že, ovo­go­di­šnji njen dan skrom­no obi­lje­ža­va, ta­ko da je iz­o­stao uobi­ča­je­ni kul­tur­no-za­bav­ni pro­gram.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Profesori i studenti iz SAD posjetili NP Prokletije

posjeta prokletijama iz sad Još prije proglašenja Nacionalnog parka “Prokletije” grupa profesora i aktivista nevladinog udruženja iz SAD-a, “International Peace Parks Expeditions“, boravila je na Prokletijama i aktivno se bavila zaštitom i unapređenjem masiva Prokletija.

Ove godine grupu od 13 ljudi predvodili su profesor i direktor “International Peace Parks Expeditions“ Todd Walters i Goef Dabelco, profesor Ohio univerziteta.

Grupa je sačinjena od studenata sa četri različita univerziteta: Ohio univerziteta, Državnog univerziteta u Nju Jorku, Univerziteta Džordž Vašington i Američkog univerziteta.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

„DAN” U POSJETI VIKEND NASELJU GREBAJE

Za brži razvoj potreban bolji put Put koji od Gusinja, u dužini od sedam kilometara, vodi do Grebaja asfaltiran je prije 20 godina i mjestimično je u veoma lošem stanju, a uzak je tako da se dva automobila teško mogu mimoići

eko-katun GU­SI­NjE – Po­zna­to je da gre­baj­ska do­li­na, pri­gr­lje­na vi­jen­cem pro­kle­tij­skih vr­ho­va, či­ni je­dnu po­seb­nu li­je­pu, i mo­že se re­ći ne­nad­ma­šnu tu­ri­stič­ku atrak­ci­ju. Ovaj pro­stor po­zna­va­o­ci i po­sle­ni­ci iz obla­sti tu­ri­zma po­re­de sa Lo­gar­skom do­li­nom u Slo­ve­ni­ji. A ka­da do­đe­te u ovaj pr­o­stor i na­đe­te se u sre­di­štu pri­rod­nih lje­po­ta, za­pa­zi­te ka­ko je ov­dje ču­do­tvo­rac is­pa­ru­čio sve ono naj­ljep­še i naj­a­trak­tiv­ni­je. Ne­dav­no je u Gre­ba­ja­ma ni­klo vi­kend na­se­lje sa dva­de­se­tak vi­ken­di­ca, uglav­nom po­vrat­ni­ka iz Ame­ri­ke, a i ov­da­šnjih za­lju­blje­ni­ka u pri­ro­du. Tu su i dva ugo­sti­telj­ska objek­ta, a već po­o­dav­no ov­dje se na­la­ze i dva pla­ni­nar­ska do­ma. Sve sku­pa to či­ni je­dan pot­pun tu­ri­stič­ki sa­dr­žaj u ko­jem uži­va­ju svi ko­ji iz ci­je­log svi­je­ta, po­go­to­vo lje­ti do­la­ze u Gre­ba­je.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Profesor Rifat Balic izabran za direktora SMS “Beco Basic” u Plavu

balic novi direktor skole u plavu-pobjeda Plodna saradnja sa Švajcarcima
– Prijateljstvo plavske srednje škole „Bećo Bašić“ sa Zajednicom opština Le Šo de Fon u Švajcarskoj traje skoro 20 godina. I u buduće ćemo još više srađivati sa našim prijateljima u Švajcarskoj, razmjenjivati stručna iskustva i zajednički realizovati mnoge planove i projekte. Treba napomenuti da smo pije dvije godine sa našim učenicima i nastavnicima u saradnji sa inženjerima iz Švajcarske postavili solarni sistem na dijelu objekta škole. Tako je jedan broj naših učenika obučen za postavljanje solarnih sistema, kazao je Balić.

PLAV Srednja mješovita škola „Bećo Bašić“u Plavu kraje mmarta ove godine dobila je novog direktora–profesora Rifata Balića, koji dugo godina radi uovoj školi. Po njegovim riječima

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obavjestenje clanovima IOFG

logo fondacije Dragi Clanovi,

Sastanak Izvrsnog Odbora zakazan je za Ponedeljak, 1. Juna , sa pocetkom u 19:00 casova u prostorijama Fondacije Gusinje.

Vase prisustvo je obavezno.

Molim vas da mi se javite u slucaju da ne mozete prisustvovati zakazanom sastanku

Srdacno,

Dedo Radoncic

347 831-3292

Administrator UOFG

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Montenegro: The Most Beautiful Country in Europe

Balkans-3428
Ah, Montenegro. I knew I’d love it. I knew it would be beautiful. But I had no idea that it would have the kind of beauty to knock me off my feet and render me speechless!
The scenery in Montenegro was tantalizing: the Bay of Kotor from every direction, storybook-perfect walled towns, mystical islands, a mountain-edged coastline, Tara Canyon, and especially the fjords throughout the country.
With only just a taste of Montenegro, I’m ready to declare it the most naturally beautiful country in Europe. Here’s what it has going for it:

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Srećan Vam Dan Nezavisnosti Crne Gore

Fondacija “Gusinje” sa sjedištem u Njujorku, kao i njena zvanična Predstavništva u Crnoj Gori, Njemačkoj, Australiji i Kanadi, koriste priliku čestitati svim svojim prijateljima, donatorima, simpatizerima i članovima kao i svim svojim sugrađanima u zavičaju DAN NEZAVISNOSTI CRNE GORE. Mi u dijaspori sa radošću obilježavamo ovaj i sve druge važne  istorijske datume  Crne Gore i ponosni smo na doprinos koji smo dali za njenu nezavisnost, kao i na brzinu rezultata koje Crna Gora ostvaruje na unutrašnjem i međunarodnom planu u pogledu primjene međunarodnih standarda i pridruživanja familiji evropskih i evroatlantskih naroda. Fondacija “Gusinje” je zasigurno i jedna od prvih registrovanih Fondacija i udruženja u dijaspori nakon osamostaljenja Crne Gore i dokaz više kako se timskim radom i okupljanjem naših zavičajaca mogu postići zavidni rezultati na putu pomoći svom zavičaju i matičnoj državi.

Ovim putem još jednom Vam želimo SREĆAN DAN NEZAVISNOSTI !

Upravni i Izvršni Odbor Fondacije “Gusinje”

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Obavjestenje Generalnog Konzulata Crne Gore u Njujorku

Postovani,
U prilogu dostavljamo informaciju o otvorenom pozivu za Ljetnju skolu jezika i kulture Crne Gore koja ce se odrzati u Crnoj Gori od 20. do 30.jula
2015.godine.
Takodje dostavljamo i informaciju o projektu, formu prijave i nacrt programa Skole.
S postovanjem,
Generalni Konzulat Crne Gore u Njujorku

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Prva konferencija mladih profesionalaca “Community Conect” u Njujorku

NJUJORK- Udruzenje mladih profesionalaca iz Njujorka ce odrzati svoju prvu konferenciju u Subotu 6-og Juna 2015′ u prostorijama “RENAISSANCE EVENT HALL” sa pocetkom u 12pm-6pm.
U saopstenju povodom predstojece konferencije na njihovoj drustvenoj mrezi Community connect se navodi:
Konferencija profesionalaca Fondacije “Gusinje” nudi studentima i profesionalcima u nasoj zajednici sansu da stvore ili unaprijede svoju buducu karijeru.
Kakva-god da je vasa vizija za buducnost, ovo je jedinstvena prilika i mreza povezivanja, upoznavanja i slusanja (ucenja od) individualaca, razmjena misljenja i savjetovanja na putu za uspjeh
“.

comunyty conect

Prije pocetka rada konferencije organizatori su predvidjeli za pocetak upoznavanje mladih uz koktel i uzivo muziku kako bi se stvorila prijatna atmosfera medju ucesnicima.

Prisutnima ce se obratiti maladi profesionalci i studenti koji ce govoriti o svojim iskustvima i gdje ce biti rijeci o daljem angazovanju ove mlade organizacije.

Medju njima ce biti:

– Almir Hot. Hot Law P.C.Founder & Menaging Atorrney, Juris. Doctor Thomas M. Cooley Law School. 11

-Specijalni gost

-Irma Hodzic, Finance Major Pace University, ’17

-Anela D. Bicic, CVS Supevising Pharmacist, Doctor of Pharmacy LIU Pharmacy, ’15

-Nedim Bicic Bloomberg, LP Network Market data Specialist Analist, Jhon Jay College, ’10

Pred kraj ce prisutni gledati uzivo prenos izmeddju fudbalskih rivala Juventus-Barcelona na velikom ekranu.

Ogranak Fondacije “Gusinje” Mladih profesionalaca “Community connect” je nastao ove godine pod inicijativom UO Fondacije “Gusinje” u skladu sa planom i programom za 2015 godinu, koja ima za cilj bolje integrisanje mladih u dijaspori kako bi njihovim aktivnostima pospjesili i ostvarili bolje rezultate u cjelokupnoj nasoj zajednici.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Vlada: Arbitraža će razgraničiti Plav i Gusinje

PODGORICA-Vlada je osnovala arbitražnu komisiju za teritorijalno razgraničenje opština Plav i Gusinje. Predsjednik komisije je direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević, a članovi predsjednici opština Plav i Gusinje Orhan Šahmanović i Anela Čekić, kao i predsjednici SO Izet Hadžimušović i Elvis Omeragić. Da se te dvije opštine razgraniče pomoći će i predstavnici ministarstava finansija, unutrašnjih poslova, ekonomije i održivog razvoja i turizma. Komisija odluku treba da donese za 60 dana. Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslovada, nakon donošenja odlukeo teritorijalnom razgraničenju, dostavi prijedlog za obrazovanje arbitražne komisije koja će donijeti odluku o podjeli imovine. Arbitraža je bila neophodna zato što komisije te dvije opštine nijesu uspjele da se dogovore. D.Š.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Akcija čišćenja otpada u dolini Grebaje

gu

gu1 U Gusinju je danas održana akcija čišćenja otpada u dolini Grebaje, jednom od najatraktivnijih lokaliteta Nacionalnog parka “Prokletije”.

Akciju su inicirali učenici Osnovne škole “Bećo Bašić” pod pokroviteljstvom projekta “Pružanje podrške održivom razvoju životne sredine u prekograničnom regionu kroz zajedničke inicijative” koji sprovodi Opština Plav, uz logističku potporu Nacionalnog parka. Ovo je osamnaesta akcija čišćenja sprovedena pod SSEDAM projektom.

Projekat SSEDAM, sprovodi Opština Plav u partnerstu sa NVU DIDCK i Opštine Kukeš u Ablaniji i finansiran je od strane Evropske Unije preko trećeg poziva za projekte IPA II komponenta programa prekogranične saradnje između Albanije i Crne Gore, alokacija za 2010. i 2011. godinu.

“Svrha projekta je doprinos zaštiti, promociji i upravljanju održivim razvojem životne sredine u prekograničnom regionu kroz jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija, unapređivanje nivoa razumijevanja značaja očuvanja i zaštite životne sredine i sprovođenje lokalnih inicijativa”, kazao je Irfan Radončić, asistent na projektu.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Apel za pomoc Safetu Cekicu iz Podgorice oboljelom od jetre

safet cekic Draga braćo, sestre, prijatelji i poznanici
Obraćamo Vam se povodom bolesti našeg Safeta Čekića.
Život mu je u opasnosti.
Naime, Safet Čekić je rođen 1968. God. Od oca Bajrama Čekića i majke Igbale
Čekić-Dervišević, oženjen, otac trogodišnjeg sina, elektroinžinjer iz Podgorice.
Safet je krajem 2012. god. obolio od ciroze jetre. Početkom 2015. god. je došlo do naglog pogoršanja bolesti.
Potrebna mu je HITNA transplantacija jetre.
Zbog nemogućnosti da se operacija izvrši u Zagrebu, gdje bi Fond Zdravstva Crne Gore pokrio troškove, prinuđen je, da zbog ozbiljnosti bolesti potraži pomoć na nekim drugim klinikama. Postoji nekoliko privatnih klinika u Turskoj, koje bi bile u mogućnosti da obave transplantaciju.
Davaoc organa, odnosno dijele jetre, će biti jedan od članova familije.
Operacija košta oko 110.000 US dolara.
Molimo sve ljude dobre volje, shodno svojim mogućnostima, da sakupimo novac i spasimo Safetu život.
Unaprijed se zahvaljujemo na ukazanom razumijevanju.
Iz ovih razloga u New Yorku je formiran Odbor koji ce koordinirati ovom humanitarnom akcijom, tj lica kojima se mozete obratiti i uruciti vase donacije:
Korinator,
Inz. Radoncic Zeca ; (718) 721-6562,
Clanovi:
Cekic Ragip; (917) 749-0189,
Dervisevic Sacir; (718) 380-0820,
Radoncic Braho; (917) 539-7479,
Cekic H.Selim; (646) 541-5055,
Bektesevic C. Mirsad; (347) 633-5073,
Cecunjanin Sukro; (203) 258-1616,
Dervisevic Ragip; (917) 589-6793;
Cekic Rizo; (917) 751-5584,
Koljenovic Seka; (917) 599-7084,
Hot Rafet; (646) 908-6490.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

DNEVNE NOVINE: Političke promjene u najmlađoj opštini

dnevne novine

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Počela gradnja autoputa Bar-Boljare

bar - boljari Prva trasa državu će koštati 809 miliona eura, kineski izvođači obvezni zaposliti dio domaće operative.

Crna Gora će 85 posto sredstava osigurati iz kredita kineske banke Exim na 20 godina [Al Jazeera]
U Crnoj Gori počela je gradnja najvećeg i najskupljeg infrastrukturnog projekta u zemlji – autoceste Bar – Boljare.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)