Obavjestenje

Obavjestavaju se clanovi Upravnog Odbora “Fondacije Gusinje” da ce se odrzati
SASTANAK UPRAVNOG ODBORA u prostorijama “Fondacije Gusinje”
(21 Aprila 2014 god. sa pocetkom u 19:00h)

Dnevni red:

1.Izvestaj clanova Upravnog odbora o aktivnostima sprovedenim u Gusinju
2.Financiski izvestaj za protekli period
3.Razmatranje pristiglih zahtjeva za pomoc
4.Razno

Upravni odbor “FONDACIJE-GUSINJE”
P R E D S J E D N I K
Kolenovic Etem

Napomena: Prisustvo svih clanova Upravnog Odbora je obavezno a evetualno osustvo prijaviti presjedniku ili sekretaru Uo.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

U zavicaju snijeg kao u sred zime

Zi­ma je i ju­če na­sta­vi­la da po­ka­zu­je zu­be, iako je dru­ga po­lo­vi­na apri­la. U Pla­vu i Gu­si­nju vi­si­na sni­je­žnog po­kri­va­ča do­sti­gla je do 30 ce­ti­me­ta­ra, dok su na­no­si na na se­o­skim pod­ruč­ji­ma i du­plo ve­ći. Naj­ve­ći pro­blem je, me­đu­tim, či­nje­ni­ca da su Plav, Gu­si­nje i An­dri­je­vi­ca du­že od od 24 sa­ta bili bez stru­je, a kvar je otklonjen tek juče u kasnim popodnevnim časovima.
Šef Elek­tro­po­slov­ni­ce u Pla­vu Šef­ket To­šić ka­zao je da je ne­sta­nak stru­je pro­u­zro­ko­van kva­rom na da­le­ko­vo­du na re­la­ci­ji An­dri­je­vi­ca – Plav, na pro­sto­ru Pre­vi­je, a da ima i kva­ro­va na pro­sto­ru op­šti­ne i da se ne zna ka­da će sve to bi­ti sa­ni­ra­no.
– Ka­ko sa­zna­je­mo od eki­pe iz Bi­je­log Po­lja, do kva­ra je do­šlo na po­te­zu pre­ko Pre­vi­je, ali on još ni­je lo­ci­ran, jer je kre­ta­nje eki­pe ote­ža­no zbog vi­si­ne sni­je­žnog pre­kri­va­ča. Ni­je iz­vje­sno ka­da će kvar bi­ti sa­ni­ran, ali se na­da­mo da ne bi tre­ba­lo du­že da po­tra­je. Ima do­sta ošte­će­nja i na ni­sko­na­ponskoj mre­ži u na­šoj op­šti­ni, na jed­nom po­te­zu pa­lo je oko 20 stu­bo­va. Taj pra­vac smo is­klju­či­li s mre­že do sa­na­ci­je – ka­zao je To­šić.
Iz nad­le­žne op­štin­ske slu­žbe sa­op­šte­no je da su lo­kal­ni put­ni prav­ci pro­hod­ni. Ka­ko je sa­op­šte­no, pod te­ži­nom sni­je­ga naj­vi­še su stra­da­li voć­nja­ci, a pro­blem je i ne­do­sta­tak stoč­ne hra­ne u ka­tu­ni­ma.
– Sto­ča­ri­ma ko­ji su iz­di­gli na pla­ni­ne Ja­re i Ba­bi­no Po­lje neo­p­hod­no je do­tu­ri­ti si­je­no za sto­ku, pa smo pla­ni­ra­li či­šće­nje tih pra­va­ca ka­ko bi se put ospo­so­bio. Ima­mo do­ja­ve i da su lju­di­ma po­lo­mlje­ni voć­nja­ci – ka­zao je Abi­din Mu­sić iz op­štin­ske Slu­žbe za­šti­te.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Foto reportaža: Sastanci Fondacije Gusinje i političkih partija

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Fondacija Gusinje u zavicaju predstavila sebe u pravom svjetlu

Predstavnici Fondacije Gusinje koji su obavili svoje aktivnosti u zavicaju mogu se smatrati vrlo znacajnim, moglo bi se reci I preobrazujucim kako za zavicaj tako I za dijasporu. Aktivnosti predstavnika Fondacije Gusinje koje su se u najvecem dijelu odnosile na razgovore sa predstavnicima stranaka u zavicaju, rezultirale su boljem I potpunijem shvacanju, namjerama svih ucesnika u razgovoru, kao i viziji o buducnosti Gusinja. Sudeci po toku razgovora koji su se odvijali u veoma pozitivnoj atmosferi, slobodno se moze reci da su predstavnici Fondacije Gusinje veoma jasno predstavili svoje stavove. Protekli otvoreni I zajednicki razgovori, vjerovatno ce za one koji nijesu znali o namjerama idejama i radu Fondacije Gusinje, bilo to ucesnici razgovora ili sira javnost, stvoriti jednu pozitvnu sliku o ovoj organizaciji koja se iskljucivo bori za interese zavicaja. Po povratku iz zavicaja predstavnici Fondacije Gusinje su izjavili da su ljubazno prihvaceni od strane gradjana I politickih predstavnika I da su imali konstruktivne rezgovore na kojima su stvorili platvormu za dalju saradnju na relaciji dijaspora-zavicaj I obrnuto. Kao sto je najavljeno nacin saradnje ce biti dalje razmatran na jednoj od sljedecih sjednica Upravnog Odbora Fondacije Gusinje u NY.
Takodje jedna od vaznosti posjete delegata Fondacije Gusinje je ta, sto su svojim izjavama i stavovima jasno demantovali price nekih ne-naklonjenih pojedinaca I medija, koji su pokusali Fondaciju Gusinje predstaviti kao “ucenjivacku” organizaciju uoci samih razgovora u zavicaju. Naravno da ce ucesnici razgovora I gradjani osuditi ovakva neprijateljstva od ovih pojedinaca i medija i odbaciti njihova misljenja i izjave kao netacne I nedobronamjerne.
Predstavnici FG su jasno izjavili da su nestranacka organizacija I da postuje svoje utemeljenje, bez ikakvih pretenzija da se nece mijestai na slobodnu volju gradjana Gusinja I da ih jedino interesuje uspostavljnje boljeg zivota u Gusinju.

Docek predstavnika Fondacije Gusinje u NY.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Video snimak sa zajedničkog sastanka i političkih partija

Poštovani posjetioci našeg i Vašeg web-portala pred Vama je video snimak sa održanog zajedničkog sastanka predstavnika Fondacije Gusinje sa predstavnicima političkih partija u Gusinju. Ovaj zajednički sastanak je održan nakon odlaganja održavanja tribine zbog tehničkih razloga i nakon pojedinačnih sastanaka sa svakom političkom partijom.

categories Uncategorized | comments Comments (2)

FORUM ŽENA BS GUSINJA ORGANIZOVAO HUMANITARNU AKCIJU

GU­SI­NjE – Fo­rum že­na op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke (BS) Gu­si­nje realizovao je hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju pri­ku­plja­nja po­lov­ne gar­de­ro­be i obu­će za dje­cu iz so­ci­jal­no naj­u­gro­že­ni­jih po­ro­di­ca na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne.
Iz Fo­ru­ma že­na BS sa­op­šte­no je da će pri­ku­plje­nu odje­ću i obu­ću po­di­je­li­ti dje­ci iz si­ro­ma­šnih po­ro­di­ca u Gu­si­nju, bez ob­zi­ra na vjer­sku, na­ci­o­nal­nu i po­li­tič­ku pri­pad­nost nji­ho­vih ro­di­te­lja.
– Za­hva­lju­je­mo se svi­ma oni­ma ko­ji su uze­li uče­šće i da­li svoj do­pri­nos u re­a­li­za­ci­ji ove hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je. Ubi­je­đe­ni smo da će­mo ova­kvim i slič­nim ak­tiv­no­sti­ma do­pri­ni­je­ti za­ži­vlja­va­nju istin­skih vri­jed­no­sti i ple­me­ni­tih ci­lje­va kao što su raz­vi­ja­nje du­ha za­jed­ni­štva, pri­ja­telj­stva i so­li­dar­no­sti, a ko­je će­mo i da­lje pro­mo­vi­sa­ti pre­ko Fo­ru­ma že­na. Že­lja nam je da svi gra­đa­ni Gu­si­nja pre­po­zna­ju vri­jed­nost dru­štve­ne bri­ge o oni­ma ko­ji su sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja i da nam se pri­dru­že na ovom pu­tu – ka­za­la je pred­sjed­ni­ca Fo­ru­ma že­na OO Bo­šnjač­ke stran­ke Gu­si­nje Asmi­na Ome­ra­gić.N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Opšti da bude ispred partijskog interesa

SASTANAK PRESTAVNIKA FONDACIJE GUSINJE SA PREDSTAVNICIMA POLITIČKIH SUBJEKATA
Podržavaćemo samo one planove i projekte koje ocijenimo da najviše odgovaraju bržem prosperitetu i razvoju Gusinja, bez obzira od kojih političkih faktora dolaze, saopštio je Kolenović Redžo Radončić naglasio je da je DPS jedina partija koja može da doprinese razvoju Gusinja, ali se sa njegovim stavom nijesu saglasili predstavnici drugih političkih partija
– Pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” iz Nju­jor­ka, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Ete­mom Ko­le­no­vi­ćem, odr­ža­li su sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma svih po­li­tič­kih par­ti­ja u op­šti­ni Gu­si­nje ko­je će se na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, 25. ma­ja, tak­mi­či­ti za ula­zak u grad­ski par­la­ment. Iz Fon­da­ci­je su po­no­vi­li da je nji­ho­va mi­si­ja da vi­de ka­ko u za­vi­ča­ju raz­mi­šlja­ju u su­sret for­mi­ra­nju vla­sti i ko­ja je vi­zi­ja po­li­tič­kih par­ti­ja o raz­vo­ju Gu­si­nja, te da li će bi­ti volj­ni da na jed­noj part­ner­skoj osno­vi sa­ra­đu­ju sa di­ja­spo­rom, kao či­ni­o­cem ko­ji će svo­jim sred­stvi­ma, ako ta bu­du­ća vlast bude sa­ra­đi­va­la sa nji­ma, po­mo­ći br­ži i kva­li­tet­ni­ji raz­voj op­šti­ne.
- Iz Nju­jor­ka nije­smo do­šli da vam dr­ži­mo pre­da­va­nja ili uti­če­mo na vo­lju bi­ra­ča kako i za ko­je par­ti­je da se opre­di­je­lite na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma. Ipak, na­ša že­lja je da tu vlast sa­či­nja­va­ju lju­di svih vje­ra i na­ci­o­nal­no­sti ko­ji ov­dje ži­ve. Sta­lo nam je da se do­go­vo­ri­mo ka­ko da­lje, na­ro­či­to po­u­če­ni da­sa­da­šnjim lo­šim is­ku­stvi­ma ka­ko je to ra­đe­no u plav­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji. Ho­će­mo da ču­je­mo ka­ko vi raz­mi­šlja­te da za­snu­je­te taj po­li­tič­ki ži­vot, ka­ko i po ko­jim kri­te­ri­ju­mi­ma da po­sta­vi­te lju­de ko­ji će da vo­de op­šti­nu, i da li ra­ču­na­te na sa­rad­nju sa di­ja­spo­rom. Na to ima­mo pra­vo iz pro­stog raz­lo­ga što smo i do­sad, a ra­ču­na­mo i u bu­du­će, ulo­ži­li znat­na sred­stva za opo­ra­vak Gu­si­nja. Da­kle, ako vi že­li­te isto što i mi, a to je op­šti in­te­re­s is­pred par­tij­skih i lič­nih, on­da smo se već do­go­vo­ri­li, ako ne, već kao do­sad, on­da na nas ne­moj­te da ra­ču­na­ti. U za­vi­sno­sti od na­šeg do­go­vo­ra, ko­ji ćemo pre­ni­je­ti UO Fon­da­ci­je, do­no­si­će se da­lje od­lu­ke o na­či­nu i sa­rad­nji sa vla­sti­ma op­šti­ne, jer, kao što smo i re­kli vi­še pu­ta, po­dr­ža­va­će­mo sa­mo one pla­no­ve i pro­jek­te ko­je oci­je­ni­mo da naj­vi­še od­go­va­ra­ju br­žem pro­spe­ri­te­tu i ra­z­vo­ju Gu­si­nja, bez ob­zi­ra od ko­jih po­li­tič­kih fak­to­ra do­la­ze – sa­op­štio je Ko­le­no­vić.
Bu­du­ći pred­sjed­nik DPS-a Gu­si­nje, ka­ko je pred­sta­vljen, Re­džo Ra­don­čić, na­gla­sio je da je to je­di­na par­ti­ja ko­ja mo­že da do­ne­se raz­voj Gu­si­nju.
- DPS je naj­ja­ča par­ti­ja ov­dje i je­di­ni smo ko­ji mo­že­mo da gra­đa­ni­ma obez­bi­je­di­mo bo­lji i kva­li­tet­ni­ji na­čin ži­vo­ta i si­gur­no će­mo po­bi­je­di­ti. Ima­mo pro­jek­te, a na pu­tu raz­vo­ja op­šti­ne ka­da osvo­ji­mo vlast za­po­sli­će­mo sve mla­de i ško­lo­va­ne lju­de i zna­će­mo šta su pri­o­ri­te­ti i ka­ko i ko­jim ko­ra­ci­ma ide raz­voj Gu­si­nja. Na iz­bo­re će­mo iza­ći sa­mo­stal­no, a o ko­a­li­ci­ja­ma će­mo raz­mi­šlja­ti na­kon iz­bo­ra – na­gla­sio je Ra­don­čić.
U ime SDP-a Er­din Ra­don­čić za­mje­rio je na usta­lje­noj re­to­ri­ci DPS pri­pad­ni­ka i ka­zao da je nje­go­va par­ti­ja opre­dije­lje­na op­štem pa tek on­da par­tij­skom i lič­nom in­te­re­su.
-DPS-a ne­ bi bio DPS ako ne­ bi obe­ćao, kao što i sa­da ču­smo, da će sve za­po­sli­ti. Mi iz SDP-a ni­kad ni­šta una­pri­jed ne mo­že­mo re­ći ni­ti obe­ća­va­ti, a ni­je­smo ni po­li­tič­ki to­li­ko ne­pi­sme­ni da ne mo­že­mo ra­zu­mje­ti re­to­ri­ku DPS-a. Na­ša po­ru­ka je da će­mo ra­di­ti na za­jed­nič­kim ci­lje­vi­ma, na raz­vo­ju Gu­si­nja, ali ne sa­mo­stal­no već u naj­ši­rem mo­gu­ćem sa­sta­vu i sa dru­gim par­ti­ja­ma i po­je­din­ci­ma, ka­ko se je­di­no i mo­že do ci­lja – po­ru­čio je Er­din Ra­don­čić.
I pred­stav­ni­ci BS, Par­ti­je za Gu­si­nje i SNP, bi­li su na slič­nom fo­nu, od­no­sno da se sa­mo za­jed­nič­ki, uz uče­šće spo­sob­nih i ško­lo­va­nih lju­di iz svih par­ti­ja a i van­par­tij­skih struk­tu­ra, bez ob­zi­ra na p­ri­pad­nost vje­ri ili na­ci­ji, mo­že do­ći do br­žeg i kva­li­tet­ni­jeg raz­vo­ja Gu­si­nja.N.V.

Če­kić ape­lo­vao da u Gu­si­nju
ne bu­de opo­zi­ci­je

Je­dan od osni­va­ča DPS-a u Gu­si­nju Ća­zo Če­kić, čuv­ši iz­ja­ve ko­lega iz dru­gih par­ti­ja, is­ta­kao je da svi­ma tre­ba da je im­pe­ra­tiv raz­voj Gu­si­nja, pa tek on­da par­tij­ski i ne­ki dru­gi in­te­res.
-Daj­mo da nam cilj bu­de Gu­si­nje i da po­bi­je­di Gu­si­nje. Kad se for­mi­ra par­la­ment da mi bu­de­mo pr­va op­šti­na u Cr­noj Go­ri da čak i ne­ma­mo opo­zi­ci­ju, već svi da bu­de­mo po­zi­ci­ja. Ako nam je da­kle to cilj, mo­ći­ će­mo da za­jed­nič­ki iza­be­re­mo pra­ve i spo­sob­ne, ško­lo­va­ne lju­de, ko­ji će da­ti im­puls da se ova naj­za­o­sta­li­ja sre­di­na u Cr­noj Go­ri raz­vi­ja na za­do­volj­stvo i nas ov­dje i di­ja­spo­re. DPS je par­ti­ja otvo­re­na za sve dru­ge i bi­će­mo si­gur­no pru­že­na ru­ka, jer u sva­koj par­ti­ji ima pa­met­nih lju­di. Moj apel upu­ćen svi­ma je da nam to­kom kam­pa­nje bu­de pri­mar­no sa ka­kvim pro­jek­ti­ma iz­la­zi­mo, a ne šta je ko ra­dio do­sad, do­bro ili lo­še – po­ru­čio je Če­kić.

categories Uncategorized | comments Comments (4)

Mi radili i placali a oni bili umjetnici

Svim Clanovima,Donatorima, Simpatizerima I citaocima ovog portala

Dog je Fondacija Gusinje imala viziju I radila na povratku statusa Opstine Gusinju prije mnogo godina I dog je kroz tu viziju Finansirala zgradu buduce Opstine, ovi isti ljudi koji danas plasiraju lazi su u ono vrijeme, “kovali Gusinje u lancima”. Slika u lijevom uglu je njihovo “remek djelo”.
A onda kada su shvatili da je vizija I rad Fondacije realnost, “onda su postali najveci prijatelji Gusinja”, veci I od same Fondacije Gusinje.

UO Fondacije Gusinje upucuje javni DEMANT na sve NEISTINE, LAZI I SPEKULACIJE,
koje su izjavljivane na knjizi gostiju vec poznate po tome internet stranice. Zbog nase profesionalnosti I postovanja prema imenu koja ta stranica nosi, ime stranice nemozemo objaviti. Fondacija Gusinje kao organizacija koja je dokazala da se bori iskljucivo za bolji zivot gradjana u Gusinju i nema niakvih dodirnih tacaka sa izjavama neistina, koje clanovi redakcije ove internet stranice plasiraju na njihovoj knjizi gostiju. UOFG smatra da svako omalovazavanje I spletke upucene na rad Fondacije Gusinje su ujedno I indirektno protiv interesa gradjana Gusinja.

UO Fondacije Gusinje

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Docek u Gusinju za malog Narona

- Veceras je u Gusinju odrzan docek povodom uspjesne transplatacije jetre malog Narona. On bolovao je od Bilijarne atresie, te je zbog toga izvrsena transplatacija jetre u Regensburgu u iznosu od oko 125.000 eura. Vecerasnjem doceku prisustvovao je veliki broj gradjana koji su Naronu pozeljeli dobrodoslicu i srecan zivot. Fjolla Kqiku majka srecnog djecaka izrazila je zahvalnost svim ljudima koji su donacijama pomogli da se transplatacija njenom sinu uspjesno izvrsi. U nastavku pogledajte dio fotografija koje smo zabiljezili na vecerasnjem doceku. Uskoro i video zapis na nasem sajtu.

Izvor: Web magazine Moje Gusinje

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Murina da krene stopama Gusinja

PLAV – Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Mi­lun Zo­go­vić po­hva­lio je gra­đa­ne Gu­si­nja što su se iz­bo­ri­li za po­vra­tak sta­tu­sa op­šti­ne, na­gla­ša­va­ju­ći da će sa­da ima­ti pri­li­ku da se sa­mi sta­ra­ju o se­bi i svoj lo­kal­ni dru­štve­no-po­li­tič­ki ži­vot or­ga­ni­zu­ju u že­lje­nom prav­cu. Zo­go­vić sma­tra da bi nji­ho­vim ko­ra­ci­ma tre­ba­lo da kre­nu i gra­đa­ni Mje­snog cen­tra Mu­ri­no i Mje­sne za­jed­ni­ce Bre­zo­je­vi­ca.
– Ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na Gu­si­nja po­sto­je­ćim sta­tu­som i tret­ma­nom u okvi­ru op­šti­ne Plav u ko­joj eg­zi­sti­ra­ju mje­sni cen­tri Plav, Mu­ri­na i Gu­si­nje, oči­gled­no je bi­lo oprav­da­no. Gu­si­nja­ni su se iz­bo­ri­li za no­vi mo­del ko­ji će za­si­gur­no is­pu­ni­ti nji­ho­va oče­ki­va­nja. Ina­če, u mo­de­lu funk­ci­o­ni­sa­nja kao tri mje­sna cen­tra bi­li su rav­no­prav­ni je­di­no u for­mal­nom smi­slu. Ap­so­lut­na do­mi­na­ci­ja u svim aspek­ti­ma dru­štve­no-po­li­tič­kog, pa čak i sport­skog ži­vo­ta, ko­ja se naj­bo­lje vi­di kroz opre­dje­lji­va­nje bu­džet­skih sred­sta­va, is­klju­či­va je eks­klu­zi­va mje­snog cen­tra Plav, dok su se Mu­ri­na i Gu­si­nje mo­ra­li za­do­vo­lja­va­ti onim što osta­ne. Rje­ša­va­njem sta­tu­sa Gu­si­nja, u op­šti­ni Plav pre­ma po­sto­je­ćoj te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji osta­ju mje­sne za­jed­ni­ce Plav, Pr­nja­vor, Bre­zo­je­vi­ca, Ve­li­ka i Mu­ri­na, a pre­ma tret­ma­nu neo­p­hod­no je da Mu­ri­no i Bre­zo­je­vi­ca raz­mi­sle o svom bu­du­ćem sta­tu­su – oci­je­nio je Zo­go­vić ko­ji po­ja­šnja­va da gra­đa­ni mje­snog cen­tra Mu­ri­no i mje­sne za­jed­ni­ce Bre­zo­je­vi­ca, po­u­če­ni pri­mje­rom Gu­si­nja, sva­ka­ko mo­ra­ju raz­mi­šlja­ti o po­pra­vlja­nju sop­stve­nog sta­tu­sa i tret­ma­na od stra­ne lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je. Neo­p­hod­no je, ka­že, tra­ži­ti ostva­ri­va­nje rav­no­prav­ne za­stu­plje­no­sti u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, dr­žav­nim or­ga­ni­ma, kao i u ras­po­re­đi­va­nju bu­džet­skih sred­sta­va u skla­du sa pro­cen­tu­la­nim uče­šćem u te­ri­to­ri­jal­nom smi­slu i bro­ju sta­nov­ni­ka.
– Mo­ra se obez­bi­je­di­ti da broj za­po­sle­nih gra­đa­na srp­ske i cr­no­gor­ske na­ci­o­nal­no­sti u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi op­šti­ne Plav i dr­žav­nim or­ga­ni­ma bu­de shod­no nji­hov uče­šću u bro­ju sta­nov­ni­ka op­šti­ne, ka­ko bi mul­ti­et­nič­ki sklad bio pre­ni­jet i u di­je­lu be­ne­fi­ta, a ne sa­mo osta­jao na ver­bal­nom ni­vou kao su­va te­o­ri­ja bez prak­tič­nog ute­me­lje­nja. Uko­li­ko, pak, ne bu­de do­bre vo­lje za ova­kvim mo­de­lom, ne bi tre­ba­lo za­bo­ra­vi­ti da je mje­sni cen­tar Mu­ri­na eg­zi­sti­rao jed­no vri­je­me kao sa­mo­stal­na op­šti­na i da za­jed­no sa mje­snom za­jed­ni­com Bre­zo­je­vi­ca ima po­ten­ci­ja­la za raz­ma­tra­nje dru­gih mo­guć­no­sti. Sva­ka­ko, po­sli­je pred­sto­je­ćih lo­kal­nih iz­bo­ra tre­ba­lo bi raz­mi­sli­ti i na­ći naj­bo­lje mo­de­le ka­ko bi gra­đa­ni mje­snog cen­tra Mu­ri­no i mje­sne za­jed­ni­ce Bre­zo­je­vi­ce iz­bo­ri­li se za ono što im po za­ko­nu pri­pa­da, jer su de­ce­ni­ja­ma ta­o­ci ne­bri­ge lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, što se naj­bo­lje vi­di kroz de­va­sta­ci­ju ovih pod­ruč­ja i mi­gra­ci­je mla­đe po­pu­la­ci­je pre­ma cen­tral­nom i ju­žnom re­gi­o­nu u po­tra­zi za eg­zi­sten­ci­jom – po­ru­ču­je Zo­go­vić.
On za­klju­ču­je da su ko­ra­ci na osa­mo­sta­lji­va­nju neo­p­hod­ni i mo­ra­ju se pred­u­ze­ti u ci­lju po­ku­ša­ja oži­vlja­va­nja pod­vi­si­tor­skih, pod­go­le­ških i pod­ča­kor­skih se­la či­je za­pu­šte­ne ku­će i avli­je opo­mi­nju da će ako se ova­ko na­sta­vi one bi­ti do­mi­nan­tan am­bi­jent ovog di­je­la op­šti­ne Plav.N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Predstavnici Fondacije „Gusinje“ iz Njujorka razgovarali sa političkim partijama u Gusinju

GUSINJE – Tokom boravka u zavičaju vodili smo korisne i konstruktivne razgovore sa predstavnicima svih političkih partija u Gusinju.
Na sastanku u Domu kulture u Gusinju iznijeli smo stavove Fondacije „Gusinje“ iz Njujorka u vezi bržeg napretka ovog grada. Apelovali smo na sve političke partije koje djeluju na ovom području, institucije, ustanove, udruženja i pojedince kojima je Gusinje na srcu, da ostave po strani sve partijske ili lične interese, i da im Gusinje i Gusinjani budu na prvom mjestu – kazao je za Pobjedu predsjednik Fondacije „Gusinje“ Etem Kolenovic.
Predstavnici Fondacije „Gusinje“ iz Njujorka razgovarali sa političkim partijama u GusinjuZapošljavanje

On je istakao da će Fondacija, kao i do sada, pomoći razvoj Gusinja, u prvom redu stvaranjem uslova za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih. Kolenović je podsjetio da su članovi Fondacije „Gusinje“ vlasnici bivšeg hotela „Bor“ u Gusinju gdje je planirana izgradnja novog hotela. Njeni članovi su i vlasnici objekta nekadašnje fabrike „Titeks“ za koji je u toku izrada biznis-plana.

- Nadamo se da ćemo na tom prostoru napraviti uspješnu priču i time pomoći u zapošljavanju mladih ljudi i svih koji žele da ostanu i pristojno žive u našem Gusinju. Imali smo korisne razgovore i sa upravom Zadruge „Aljo Hot“ o mogućnostima osnivanja farme krava. Time, kao i otvaranjem gusinjske mljekare, bili bi stvoreni uslovi za zapošljavanje određenog broja mladih ljudi – istakao je Kolenović.

Odgovornost

Predstavnici Fondacije „Gusinje“ iz Njujorka razgovarali sa političkim partijama u GusinjuRefik Radončić, prvi predsjednik Fondacije „Gusinje“ u Njujorku, inače jedan od najpoznatijih biznismena sa prostora Crne Gore u SAD, na sastanku sa predstavnicima političkih partija poručio je da treba na odgovoran način obavljati funkcije novoformirane lokalne uprave.

- Bez navijanja, ličnih interesa, zasluga, privatnih veza, rodbinskih i prijateljskih odnosa, najbolje bi se stvarao zdrav ambijent za uspješno funkcionisanje opštine Gusinje. Odgovornost za stvaranje ovakvog ambijenta je prije svega na Gusinjanima. Treba da imate na umu da sada politika mora biti po strani, ali da se moraju uvažavati svi politički subjekti na ovom prostoru. Sve partije u Gusinju moraju se odgovorno ponašati i dati puni doprinos dijalogu i toleranciji, kako bi, konačno, i građani osjetili boljitak – kazao je Radončić.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Tribina otkazana iz tehničkih razloga

Iz Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” u Nju­jor­ku sa­op­šte­no je da je za ju­če na­ja­vlje­na tri­bi­na u su­sret na­stu­pa­ju­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma od­lo­že­na iz teh­nič­kih raz­lo­ga.
Pred­sjed­nik Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” Etem Ko­le­no­vić ka­zao je da su is­kr­sli teh­nič­ki pro­ble­mi i da je odr­ža­va­nje tri­bi­ne ot­ka­za­no, te da će ak­tiv­no­sti ba­zi­ra­ti na odr­ža­va­nju sa­sta­na­ka sa po­li­tič­kim par­ti­ja­ma ka­ko bi raz­mi­je­ni­li raz­mi­šlja­nja o to­me ka­ko po­ve­sti op­šti­nu pu­tem raz­vo­ja i pro­spe­ri­te­ta.
– S ob­zi­rom na to da zbog teh­nič­kih raz­lo­ga nijs­mo bi­li u mo­guć­no­sti da odr­ži­mo tri­bi­nu „Gu­si­nje, ka­ko da­lje” i po­što na ras­po­la­ga­nju ima­mo ve­o­ma krat­ko vri­je­me jer mo­ra­mo već sju­tra da se vra­ća­mo u Ame­ri­ku, do­šli smo na ide­ju da oba­vi­mo raz­go­vo­re sa pred­stav­ni­ci­ma svih par­ti­ja ko­je dje­lu­ju u Gu­si­nju na­kon če­ga će­mo se ogla­si­ti sa­op­šte­njem o sve­mu ono­me što smo raz­go­va­ra­li i do­go­vo­ri­li – ka­že Ko­le­no­vić.
Ina­če, cilj or­ga­ni­zo­va­nja tri­bi­ne bio je da se Fon­da­ci­ja kao je­dan od uče­sni­ka i no­si­la­ca sud­bi­ne Gu­si­nja upo­zna sa sta­vo­vi­ma, pla­no­vi­ma i pro­gra­mi­ma svih po­li­tič­kih fak­to­ra ka­da je u pi­ta­nju bu­duć­nost op­šti­ne. Ujed­no, pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je bi pred­sta­vi­li svo­je sta­vo­ve i vi­đe­nja u po­gle­du raz­vo­ja i pro­spe­ri­te­ta Gu­si­nja. N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Predstavnici Fondacije gosti u emisiji “OTVORENI STUDIO” Radia Gusinja

Postovani citaoci,
Danas u 3 sata poslije podne po Americkom vremenu, Radio Gusinje je pripremilo emisiju za vas “OTVORENI STUDIO “. Emisija ce biti emitovana uzivo a gosti emisije ce biti predstavnici Fondacije Gusinje koji trenutno borave u zavicaju. Predsjednik Fondacije Gusinje gosti.Etem Kolenovic i gosti.Sulja Djombalic ce uzivo odgovarati na pitanja voditelja Radio Gusinja kao i slusalaca.

Radio Gusinje je na talasnoj duzini, 104.0 FM.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Odrzani sastanci ali ne i Tribina??

Postovani,

Redakcija nase stranice je dobila informaciju da je javna tribina pod nazivom “Gusinje kako dalje”, koja je trebalo biti odrzana danas, 04.10.2014god. odlozena zbog tehnickih razloga. O kakvim se tehnickim razlozima radilo, obavijestit cemo vas naknadno kada dobijemo vise detalja. Bilo kako odlozena tribina je imala za cilj da posluzi prevenstveno gradjanima Gusinja, slicno onako kako se to radi u naprednim zemljama uoci izbora. Tribina je javnog karaktera na kojoj su trebali predstavnici partija iznijeti svoja misljenja I vidjenja o buducnosti Gusinja, jedni ispred drugih tj. na javnom mjestu ispred Gradjana Gusinja. Javno ispred lokalnih I drzavnih medija, gradjani Gusinja bi imali priliku cuti, vidjeti realniju I potpuniju sliku o razmisljanju politickih partija I njihovih predstavnika. Nesumnjivo za predstavnike Fondacije Gusinje ovakav ishod ce biti razocaravajuci, jer dio njihovog cilja nije se ispunio kako su ocekivali, prema gradjanima Gusinja.
U daljim informacijama koje smo dobili navodi se da su predstavnici Fondacije Gusinje, ispunili ostale ciljeve, tj kako nam je javljeno, celnici Fondacije Gusinje su obavili svoje razgovore sa svim stranackim predstavnicima u Gusinju. Pored pojedinacnih razgovora sa predstavnicima svake stranke zasebno, danas je odrzan sastanak i sa svim predstavnicima stranaka zajedno. Ishodi razgovora nam nijesu poznati za sada. Kako smo vas ranije obavijestili, predstavnici Fondacije Gusinje ce utiske sa obavljenih razgovora prenijeti upravnom odboru, koji ce odlucivati o daljem nacinu angazovanja pomoci Fondacije Gusinje rodnom kraju. Nesumnjivo je da ce upravni odbor Fondacije Gusinje donijeti adekvatne odluke, na osnovu nadamo se pozitivnih utisaka kojih ce mu biti preneseni, kako bi opravdali povjerenje svojih vjernih clanova I donatora.

categories Uncategorized | comments Comments (6)

NA LJETO POČINJE REKONSTRUKCIJA ŠKOLE „DŽAFER NIKOČEVIĆ” U GUSINJU Vlada Japana finansira renoviranje GU­SI­NjE

Vlada Japana finansira renoviranje
GU­SI­NjE – Vla­da Ja­pa­na fi­nan­si­ra­će re­kon­struk­ci­ju ško­le „Dža­fer Ni­ko­če­vić” u Gu­si­nju, shod­no do­go­vo­ru Mi­ni­star­stva prosvjete i spor­ta Cr­ne Go­re i Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Be­o­gra­du. Vri­jed­nost pro­jek­ta, ka­ko je za „Dan” ka­zao di­rek­tor ško­le Še­rif Fe­ra­to­vić, iz­no­si 77.816 eura, a obim po­sla ob­u­hva­ta za­mje­nu fa­sa­de, zi­do­va, po­do­va, pla­fo­na, kao i kom­plet­ne sto­la­ri­je. Da­kle, vr­ši­će se re­kon­struk­ci­ja kom­plet­nog objek­ta ko­ji je sa­gra­đen još 1963. go­di­ne, od ka­da, osim krov­ne kon­struk­ci­je, ni­šta ni­je ra­đe­no.
– Vla­da Ja­pa­na pri­hva­ti­la je da fi­nan­si­ra pro­je­kat re­kon­struk­ci­je, na za­do­volj­stvo uče­ni­ka i na­stav­ni­ka, kao i sre­di­ne u ko­joj ži­vi­mo. No­vac je već le­gao na ra­čun ško­le. Ovih da­na tre­ba­lo bi da ras­pi­še­mo ten­der i na­kon jav­nog nad­me­ta­nja ten­der­ska ko­mi­si­ja ško­le će oda­bra­ti naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča. Po­če­tak ra­do­va pla­ni­ra­mo po za­vr­šet­ku škol­ske go­di­ne, ne­gdje sre­di­nom ju­na ili even­tu­al­no ju­la. Po­red Am­ba­sa­de Ja­pa­na u Be­o­gra­du, za­hval­ni smo i na­šem Mi­ni­star­stvu pro­svje­te i spor­ta ko­ji su ugo­vo­ri­li ovaj pro­je­kat – ka­zao je Fe­ra­to­vić.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (1)

U planu i otvaranje kuhinje u Plavu

PLAV – Zgra­di Klu­ba pen­zi­o­ne­ra u Pla­vu, po­zna­ti­joj kao pen­zi­o­ner­ska ka­fa­na, neo­p­hod­no je re­no­vi­ra­nje, ali za krup­ni­je ra­do­ve ne­do­sta­je nov­ca. U objek­tu ko­ji da­ti­ra od pri­je pe­de­se­tak go­di­na, po­red ka­fan­skog pro­sto­ra, po­sto­je i pro­sto­ri­je za dru­ge sa­dr­ža­je, kao i kan­ce­la­ri­ja pred­sjed­ni­ka Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Plav ko­je bro­ji 1.465 čla­no­va. Ne­dav­no je ka­fa­na da­ta na ko­ri­šće­nje pen­zi­o­ni­sa­nom pe­čal­ba­ru Dža­fe­ru Ša­bo­vi­ću, po­vrat­ni­ku iz Šved­ske. On na­mje­ra­va da taj pro­stor pri­stoj­no opre­mi i da otvo­ri i ku­hi­nju. Pre­ko Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, ka­že, za­tra­ži­će spi­sak s ime­ni­ma de­set naj­u­gro­že­ni­jih gra­đa­na ko­ji bi u nje­go­voj ka­fa­ni ima­li bes­pla­tan obrok. Oni­ma ko­ji ne mo­gu da do­đu do klu­ba hra­nu bi od­no­si­li na kuć­nu adre­su.
– Ima tu do­sta po­sla da se od­ra­di. Obje­kat je ra­ni­je re­no­vi­ran, ali su ne­funk­ci­o­nal­no ura­đe­ne vo­do­in­sta­la­ci­je. Oro­nu­li su zi­do­vi, ste­pe­ni­šte, en­te­ri­jer, sto­la­ri­ja je pro­pa­la…. Po idej­nom pro­jek­tu in­že­nje­ra Dra­go­mi­ra Ra­de­no­vi­ća, za pot­pu­no i kva­li­tet­no re­no­vi­ra­nje objek­ta bi­lo bi po­treb­no oko 35.000 eura. Me­ne lič­na ko­rist ne in­te­re­su­je, jer sam si­tu­i­ran, već is­klju­či­vo že­lim da obje­kat bu­de re­no­vi­ran ka­ko bi mo­gao da po­slu­ži pen­zi­o­ne­ri­ma i dru­gim go­sti­ma. Ulo­žio sam no­vac u sit­ni­je ra­do­ve unu­tar ka­fa­ne, po­put kre­če­nja, far­ba­nja, na­bav­ke in­ven­ta­ra. Za­sad sam za­po­slio dva rad­ni­ka, a pla­ni­ram da za­po­slim još dva kad otvo­rim ku­hi­nju – ka­zao je Ša­bo­vić.
Vu­kaj­lo Ra­de­no­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra, ka­že da je u in­te­re­su udru­že­nja da se obje­kat re­no­vi­ra, ali da zbog lo­še fi­nan­sij­ske si­tu­a­ci­je sa­mo­stal­no ni­šta ne mo­gu pred­u­ze­ti.
– Vi­dje­će­mo s ko­mi­si­jom za re­no­vi­ra­nje klu­bo­va iz Sa­ve­za pen­zi­o­ne­ra da nam po­mog­nu pri­li­kom po­prav­ke kro­va ili za naj­nu­žni­je in­ter­ven­ci­je, ali je te­ško go­vo­ri­ti o ne­kom ve­ćem obi­mu po­sla. Udru­že­nje će, za slu­čaj da pro­ci­je­ni­mo da bi se mo­glo po­če­ti s krup­ni­jim ra­do­vi­ma, tra­ži­ti po­moć od Sa­ve­za pen­zi­o­ne­ra i Fon­da PIO, a po­ku­ša­će­mo da ani­mi­ra­mo i još ne­ke spon­zo­re. Klub je po­sled­nji put re­no­vi­ran 1995. go­di­ne, ulo­že­no je pu­no nov­ca, ali je obje­kat već znat­no ru­i­ni­ran. Ovih da­na, za­jed­no sa Ša­bo­vi­ćem, u re­no­vi­ra­nje smo ulo­ži­li oko 1.500 eura, pa će­mo vi­dje­ti šta će­mo da­lje da ra­di­mo – ka­zao je Ra­de­no­vić.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Područje plavske opštine ove godine biće veliko gradilište: Gradiće puteve, ulice i sportske hale

PLAV – Direckija za javne radove Crne Gore sa nešto više od dva miliona eura finansiraće infrastrukturne projekte u plavskoj opštini, istaknuto je na jučerašnjem sastanku predsjednika opštine Plav Orhana Šahmanovića i direktora Direkcije za javne radove Žarka Živkovića.

Područje plavske opštine ove godine biće veliko gradilište: Gradiće puteve, ulice i sportske hale- Veoma smo zadovoljni saradnjom sa Direkcijom javnih radova i dosadašnjom realizacijom mnogobrojnih projekata. U ovoj godini, prije svega, riječ je o početku rekonstrukcije puta Plav – Gusinje preko Vojnog Sela, izgradnji sportskih objekata u Gusinju i Murinu, sanaciji nekoliko lokalnih puteva i gradskih ulica. Ove godine područje plavske opštine ličiće na jedno veliko gradilište – kazao je

predsjednik plavske opštine.

Direktor Direkcije javnih radova Žarko Živković istakao je veoma dobru saradnju sa opštinom Plav.

- Ovih dana završavamo projekat sportsko-rekreativnog centra u Murinu. Investicija je oko 400.000 eura, a do kraja godine biće u potpunosti završeni svi građevinski radovi na tom objektu. Za sportsku dvoranu u Gusinju početak radova trebalo bi da uslijedi krajem ljeta, a riječ je o investiciji od oko 2,5 miliona eura. Treći vrlo bitan posao je dionica regionalnog puta Plav – Gusinje preko Vojnog Sela u dužini od 1,3 kilometra, na kojoj bi radovi vrijedni oko 700.000 eura trebalo da počnu za mjesec. Uskoro će biti nastavljena izgradnja obaloutvrda rijeka Grnčara, Vruje i Jasenice – najavio je direktor Direkcije javnih radova Crne Gore.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Inspekcijske sluzbe u opstini Plav najavljuju ostre kontrole

PLAV – Op­štin­ske in­spek­cij­ske slu­žbe pla­ni­ra­le su kom­plek­sne ak­tiv­no­sti u to­ku pred­sto­je­će tu­ri­stič­ke se­zo­ne.
Vr­ši­će se nad­zor nad ko­ri­šće­njem jav­nih po­vr­ši­na u po­slov­ne svr­he, ljet­njih ba­šti, za­u­zi­ma­nja jav­nih po­vr­ši­na od stra­ne fi­zič­kih li­ca, po­sta­vlja­nja ras­hlad­nih vi­tri­na, le­do­ma­ta i kon­tro­la iz­la­ga­nja ro­be is­pred obje­ka­ta…
– Ta­ko­đe, vr­ši­će­mo nad­zor nad spro­vo­đe­njem i po­što­va­njem od­red­bi op­štin­ske od­lu­ke o rad­nom vre­me­nu za sve su­bjek­te nad­zo­ra: ugo­sti­te­lje, tr­gov­ce, za­na­tli­je, or­ga­ni­za­to­re iga­ra na sre­ću i dru­gih uslu­žnih dje­lat­no­sti. Vr­ši­će­mo i in­spek­cij­ski nad­zor nad spro­vo­đe­njem Za­ko­na o za­šti­ti od bu­ke i od­lu­ke o dr­ža­nju i iz­vo­đe­nju ži­ve mu­zi­ke u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma. Nad­zor će­mo vr­ši­ti i nad spro­vo­đe­njem od­lu­ke o dr­ža­nju ži­vo­ti­nja u grad­skom pod­ruč­ju, ka­ko bi sa­o­bra­ćaj na re­la­ci­ji Mu­ri­no–Plav–Gu­si­nje bio bez­bje­dan. Kon­tro­li­sa­će­mo i odr­ža­va­nje či­sto­će na jav­nim po­vr­ši­na­ma i upra­vlja­nje ot­pa­dom, pra­nje uli­ca i tro­to­a­ra, odr­ža­va­nje ze­le­nih po­vr­ši­na, pla­ža i ku­pa­li­šta. Vr­ši­će­mo i nad­zor nad objek­ti­ma za vo­do­snab­di­je­va­nje, a po­seb­no će se obra­ti­ti pa­žnja na ne­na­mjen­sko ko­ri­šće­nje vo­de iz vo­do­vod­ne mre­že – na­veo je šef in­spek­cij­ske slu­žbe Dže­vat Re­dže­ma­to­vić.
On je do­dao da će nad­zor vr­ši­ti i nad sta­njem uli­ca, tro­to­a­ra, par­ki­ra­li­šta, pu­to­ka­za, sa­o­bra­ćaj­nih zna­ko­va i tak­si pre­vo­za, a kon­tro­li­sa­će i ure­đe­nje i odr­ža­va­nje ze­le­nih i stoč­nih pi­ja­ca i iz­lo­ga, odr­ža­va­nje pi­jač­nog re­da i van­pi­jač­nu pro­da­ju.
– Po­seb­no će se or­ga­ni­zo­va­ti rad Ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je za vri­je­me dr­žav­nih i vjer­skih pra­zni­ka, na­ro­či­to u Gu­si­nju 13. ju­la i 2. av­gu­sta, kao i za vri­je­me ma­ni­fe­sta­ci­je ,,Da­ni bo­rov­ni­ce” u Pla­vu – na­ja­vio je, iz­me­đu osta­log, Re­dže­ma­to­vić.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Kriterijumi za poziv u selekciju Crne Gore nijesu ni golovi ni dobre partije, već nešto drugo je u pitanju.

Naš gusinjanin, fudbalski internacionalac Dženan Dženo Radončić, odnedavno igrač japanskog prvoligaša Omije, kazao je u razgovoru za Portal Analitika, da sve njegove asistencije, golovi, individualna priznanja, osvajanje Lige šampiona Azije, kao da nijesu bili dovoljni da skrene pažnju bivših selektora Zorana Filipovića i Zlatka Kranjčara, pa ni Branka Brnovića.

Radončić je karijeru počeo u rodnom Gusinju, nakon čega je nastupao za Rudar, koji mu je bio odskočna daska za Partizan. Nakon kratke epizode u beogradskom prvoligašu, nastupao je za korejanske timove Inčon, Seongnam i Suvon, a kao pozajmljeni igrač oblačio je i dres japanskog Kofua.

Iako je uvijek bio u vrhu liste strijelaca i jedan od najboljih fudbalera u Koreji, nikada nije dobio poziv za debituje za fudbalsku selekciju Crne Gore. Ostaje nepoznanica zbog čega je to tako.

Sa japanskom ekipom, Radončić je potpisao jednogodišnji ugovor.

ANALITIKA: Od januara ove godine ste član japanskog fudbalskog kluba Omija. Ko je najzaslužniji za vaš prelazak u ovaj klub?

RADONČIĆ: Nakon završetka prošle sezone i mojih partija u Šimicuu, imao sam dosta ponuda iz Japana i Južne Koreje, ali i od nekih evropskih timova. Međutim, odlučio sam da prihvatim ponudu Omije, jer japanska liga je sve jača, u ligi nastupa puno fudbalera koji su pečat ostavili u jakim evropskim ekipama.

Mislim da su moje dobre partije i golovi iz prethodnih sezona bili glavni razlog zašto sam danas član Omije.

ANALITIKA: Kako ste zadovoljni uslovima u klubu i vašim dosadašnjim učinkom?

RADONČIĆ: Omija je jedan od najpoznatijih japanskih timova. U klubu sve funkcioniše besprijekorno. Uprava kluba se potrudila da igrači imaju najbolje uslove za rad. Ja sam do sada ubilježio dvije asistencije, očekujem da već u narednom kolu budem i strijelac. S druge strane, ovo je za mene nova sredina i znam da treba vremena kako bih se na najbolji način uklopio.

ANALITIKA: Omija je prethodnu sezonu završila na 14. poziciji. Kakva su vaša očekivanja od ove sezone?

RADONČIĆ: Gledajući tradiciju Omije, svake sezone se juriša na najveće domete, kako u Džej ligi, tako i u kupu Japana. Loše smo startovali, dva poraza, ali forma se popravlja i evo sa dvije uzastopne pobjede polako hvatamo zalet za vrh tabele.

ANALITIKA: Jeste li spremni da odgovorite zahtjevima kluba, jer je poznato da su u prethodnoj sezoni kuburili sa realizacijom?

RADONČIĆ: Upravo je jedan od razloga mog dolaska u Omiju taj da ekipa popravi realizaciju. Mislim da ove sezone igra u napadu funkcioniše mnogo bolje, a dokaz za to su i devet golova u prva četiri kola. Takođe, očekujem da ja dam poseban doprinos kada su golovi u pitanju, jer to je posao napadača.

ANALITIKA: S kim od saigrača ste ostvarili najbolju saradnju za ova dva mjeseca koliko ste u klubu?

RADONČIĆ: Najviše vremena i na treninzima, a i van terena, provodim sa Zlatanom Ljubijankićem. U pitanju je igrač koji nastupa za reprezentaciju Slovenije.

ANALITIKA: Da se vratimo u Crnu Goru. Poznato je da će Crna Gora u kvalifikacijama za EURO 2016 u Francuskoj igrati u grupi G sa Rusijom, Lihtenštajnom, Moldavijom, Austrijom i Švedskom. Možete li prokomentarisati protivnike naše selekcije i kakva su vaša očekivanja kada je u pitanju plasman naših reprezentativaca u kvalifikacijama?

RADONČIĆ: Mislim da je grupa po mjeri. U pitanju su protivnici koji nijesu previše atraktivni, ali to ne mora da znači da će biti lako. Promjena sistema takmičenja, gdje dva tima idu direktno, a treći igra baraž, pruža prostora za optimizam.

ANALITIKA: Obzirom na vaše sjajne partije u dresu korejanskih timova, Seongnama, Suvona, Inčona i sada u Omiji, očekujete li poziv selektora Branka Brnovića?

RADONČIĆ: Na ovo pitanje sam do sada mnogo puta odgovorio. Na žalost, sve moje asistencije, golovi, individualna priznanja, osvajanje Lige šampiona Azije kao da nijesu bili dovoljni da skrenem pažnju bivših selektora Zorana Filipovića i Zlatka Kranjčara, a vidimo ni Branka Brnovića.

Nemam namjeru da se miješam u selektorski posao, ali kada vidite da se u reprezentaciju pozivaju fudbaleri koji u svojim timovima uopšte ne igraju, čak su pozivani i igrači koji nijesu imali klub, onda stičete utisak da kriterijumi za poziv u selekciju Crne Gore nijesu ni golovi ni dobre partije, već nešto drugo je u pitanju.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

CDT: Skupština kasni više od 10 dana sa imenovanjem OIK Gusinje

Skupština Crne Gore kasni više od 10 dana sa imenovanjem Opštinske izborne komisije (OIK) Gusinje čime se može ugroziti regularnost izbora u tom gradu, objavio je portal CDT-a.

Administrativni odbor je u srijedu utvrdio Predlog odluke o imenovanju OIK Gusinje, ali još nije poznato kada će poslanici glasati o toj odluci.
Bez imenovanja OIK-a, kako se navodi, ne mogu biti dodjeljena ni finansijska sredstava, pa taj organ za sprovođenje lokalnih izbora u najboljem slučaju može početi sa radom tek za sedam dana, nakon naredne sjednice Vlade.

Na taj način se dodatno dovode u neravnopravan položaj sve partije koje nemaju poslanike u Skupštini i koje moraju prikupljati potpise za učešće na lokalnim izborima u Gusinju jer im je ostalo svega dvadesetak dana za tu aktivnost.

Ovo kašnjenje se može ozbiljno odraziti i na druge važne izborne radnje koje su odnose na birački spisak, nabavku izbornog materijala, izradu veb sajta i izbornog kalendara OIK-a itd.

Članica Administrativnog odbora Azra Jasavić kazala je da očekuje da se danas na Kolegijumu predsjednika Skupštine to pitanje stavi na dnevni red i da se utvrdi termin kada će se plenum izjasniti o OIK Gusinje.

Jasavić smatra da OIK Gusinje nije imenovana na vrijeme jer je kasnilo usvajanje izbornih zakona.

“Vjerujem da vrijeme koje predstoji dovoljno da se može kvalitetno organizovati rad OIK u Gusinja i krenuti na pravi način, iako ne blagovremeno, da se naprave pripreme i održe izbori”, kazala je poslanica Pozitivne Crne Gore.

Na pitanje da li ovo kašnjenje može uticati na zakonitost izbora, poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je za portal CDT-a pojasnio da svako neispunjavanje zakonom predviđenih rokova može da iskomplikuje izbornu proceduru.

“Ne znam da li može da utiče na zakonitost izbora, ali sve što kasni i nije u skladu sa predviđenom procedurom može da iskomplikuje izbornu proceduru i same izbore. Može da izazove nesporazume i to je više nego izvjesno”, kazao je Vuković.

categories Uncategorized | comments Comments (0)