Kroz vremeplov Bajrama Koljenovića: Od Gusinja do Floride i nazad

Baj­ram Ko­lje­no­vić Ba­ka, ro­đen 1941. go­di­ne u Gu­si­nju, sa su­pru­gom Ze­ri­fom Bi­som, ro­đe­nom Be­ga­no­vić iz Be­ra­na, ta­da­šnji Ivan­grad, od 1965, ka­da su se vjen­ča­li, za­jed­nič­ki eg­zi­sti­ra­ju od Ivan­gra­da do Ame­ri­ke. Kum na vjen­ča­nju u Ivan­gra­du bio im je ta­da­šnji nje­gov pred­sjed­nik Mi­tar Ba­kić. Osnov­nu ško­lu Baj­ram je za­vr­šio u rod­nom Gu­si­nju, a in­du­strij­sku za elek­tri­ča­ra u Ti­to­gra­du, oda­kle od­la­zi u Ivan­grad i za­po­šlja­va se u fa­bri­ci ce­lu­lo­ze. U toj fir­mi ra­dio je če­ti­ri go­di­ne, a on­da ide u Sr­bi­ju i po­či­nje da ra­di u fa­bri­ci he­mij­skih pro­iz­vo­da u Pra­ho­vu – Ne­go­tin, kao šef elek­tro­slu­žbe.
U Ne­go­ti­nu do­bi­ja dvo­so­ban stan i osta­je na po­slu dvi­je i po go­di­ne, oda­kle ide u Beč gdje na­la­zi po­sao u jed­noj pre­sti­žnoj rob­noj ku­ći. Od­mah do­la­zi u Ne­go­tin i uzi­ma po­ro­di­cu sa ko­jom u Be­ču ži­vi go­di­nu da­na. Iz Be­ča ide za Nju­jork gdje ra­di go­di­nu da­na, a oda­tle u Nju Džer­zi gdje se za­dr­ža­va oko dvi­je i po go­di­ne, da bi na kra­ju sti­gao na Flo­ri­du, mje­sto Tam­pa, gdje osta­je pu­nuh 35 go­di­na. U Ivan­gra­du Baj­ram i Bi­sa do­bi­ja­ju si­na Fi­kre­ta i ćer­ke Ene­su i Esme­ral­du, a u Ne­go­ti­nu si­na Ju­su­fa, od ko­jih sa­da ima­ju osmo­ro unu­ča­di. Snaj­ke su mu Je­la i Sa­nja od Do­bri­lo­vi­ća iz Pi­ve, dvi­je se­stre za dva bra­ta, sa ko­ji­ma je ka­že za­do­vo­ljan.
– Kod me­ne pi­ta­nje na­ci­je ni­kad ni­je bi­lo pre­pre­ka, čak se po­no­sim što su mi snaj­ke Srp­ki­nje, jer te raz­li­či­to­sti su ne­što što na­rod či­ni ple­me­ni­tim i ho­mo­ge­nim. Kad mi je sin Ju­suf ka­zao da je u Pod­go­ri­ci upo­znao Je­lu ro­dom iz Pi­ve, za­tra­žio sam da je vi­dim i pi­tao: „Je li ti moj sin ka­zao ka­ko mu je ime?” Re­kla je da je­ste. Od­go­vo­rio sam kad oni ho­će ta­ko da ja ne­mam ni­šta pro­tiv – pri­ča Ba­ka.
Svi oni su uspje­šni i po­slov­ni lju­di u Ame­ri­ci, a Baj­ram sa su­pru­gom Bi­som, na kra­ju rad­nog vi­je­ka, rje­ša­va da u za­vi­ča­ju sa­gra­di to­pli po­ro­dič­ni dom, i taj ku­tak pro­na­la­ze u se­lu Do­lja kod Gu­si­nja. Na Flo­ri­di ima stan i sre­đen ži­vot, ta­ko da osta­tak ži­vo­ta mo­gu mir­no i bez­bri­žno pro­vo­di­ti.
– Pr­vo sam na ula­zu u Gu­si­nje ku­pio je­dan stan, a on­da, igrom slu­ča­ja, ov­dje u Do­lji, par ki­lo­me­ta­ra od Gu­si­nja u prav­cu Gre­ba­ja, ku­pu­jem par­če ze­mlje i gra­dim ovaj dom, sa na­mje­rom da na mi­ru u ovoj va­zdu­šnoj ba­nji pri­hva­tam dje­cu, unu­čad, rod­bi­nu i broj­ne pri­ja­te­lje. Na Flo­ri­di je raj na ze­mlji ali ovaj ov­dje je ve­ći. Kud sam god išao u sr­cu i du­ši sam no­si­io do­mo­vi­nu, naj­pri­je onu ve­li­ku Ju­go­sla­vi­ju ko­ju ni­kad pre­bo­lje­ti ne­ću, a po­sli­je Cr­nu Go­ru za ko­ju bih i ži­vot dao, jer je ona sad mo­ja do­mo­vi­na. Oti­šao sam iz Ju­go­sla­vi­je, do­šao u Cr­nu Go­ru, to je jed­na sud­bi­na i vo­lja na­ro­da i tu ne­ma pri­če. I dje­cu sam na­u­čio da vo­le svo­ju do­mo­vi­nu, a ka­ko će se ona zva­ti i ko­li­ka će bi­va­ti to je ma­nje va­žno. Cio svi­jet tre­ba po­što­va­ti, a svo­ju ze­mlju i po­što­va­ti i vo­lje­ti. Ak­tiv­no sam uče­stvo­vao u stva­ra­nju ne­za­vi­sno­sti Cr­ne Go­re i gra­đe­nju te dr­ža­ve. Za re­fe­ren­dum sa si­no­vi­ma sam or­ga­ni­zo­vao pet avi­o­na i sno­sio tro­ško­ve za pre­voz gla­sa­ča u Cr­nu Go­ru – pod­sje­ća Ba­ka na to vri­je­me.
Sve biv­še ju­go­slo­ven­ske re­pu­bli­ke i na­ro­de ka­že da vo­li istim onim ža­rom, ali sad je ta­ko ka­ko je, a svo­ju neo­p­te­re­će­nost na­ci­ja­ma ili ne­čim dru­gim do­ka­zu­je sta­njem u po­ro­di­ci gdje su mu sna­he Srp­ki­nje i ko­je ne bi mi­je­njao ni za ka­kve dru­ge na svi­je­tu. Na­gla­ša­va da ne­iz­mjer­no po­štu­je dr­ža­vu, sim­bo­le i na­ci­je ko­je u njoj ži­ve, i za­mje­ra oni­ma ko­ji to ne po­štu­ju i ko­ji­ma je dr­ža­va sa­mo na ri­je­či­ma, ali ne i na dje­li­ma.
– Stvo­ri­li smo ne­za­vi­snu dr­ža­vu, ima­mo je i tre­ba po­što­va­ti i vo­lje­ti i nju i nje­ne sim­bo­le. Ne­ki­ma ­mo­jim su­na­rod­ni­ci­ma, ko­ji su gla­sa­li za dr­ža­vu, ove sim­bo­le i za­sta­vu, sa­da sme­ta­ju kr­sto­vi na za­sta­vi, ne znam za­što!? Sme­ta­ju li im i oni po svi­je­tu pod ko­ji­ma ta­ko­đe ži­ve. Či­nje­ni­ca je da je ovo ze­mlja u ko­joj ve­ći­nu či­ne pra­vo­slav­ci, ko­li­ko ja znam vi­še od 70 od­sto, i sad ne­ko tre­ba da im odu­zme nji­ho­ve sim­bo­le i krst, a da im da ne­što dru­go, to ne­ma ni­gdje u svi­je­tu. Da se pi­tam, ni­jed­nu dru­gu za­sta­vu osim ove, da­kle sa kr­sto­vi­ma, ne bih do­zvo­lio da se is­tak­ne bi­lo gdje.
Evo na ku­ći ov­dje su mi cr­no­gor­ske za­sta­ve, na ku­ći u Ba­ru ta­ko­đe, na autu je cr­no­gor­ska za­sta­va na­pri­jed, a re­gi­star­ska ta­bli­ca po­za­di –pri­ča Ba­ka.

Osvr­nuo se on i na po­vra­ćaj sta­tu­sa op­šti­ne Gu­si­nju, po­sli­je pu­nih 60 go­di­na, ali mu se ka­že ne svi­đa ka­ko je ova vlast kon­sti­tu­i­sa­na jer mu to iz­gle­da do­sta šan­ta­vo, ili ne ona­ko ka­ko je tre­ba­lo da bu­de. Pu­no vo­li DPS, ali, „ovaj gu­sinj­ski DPS ne zna se na šta li­či, što mi je bolj­ka na sr­cu što je to ta­ko“.
– Po­sli­je 60 go­di­na tre­ba­lo je da se uje­di­ni­mo i bu­de­mo za­jed­no, a ne da pr­ko­si­mo jed­ni dru­gi­ma. Ni­je Gu­si­nje DPS-a, ili ovo­ga i ono­ga, već svih nas. Ne­ka me osu­di ko god ho­će, ali bio sam za to da se for­mi­ra vlast sa ko­a­li­ci­jom „Za Gu­si­nje dok­tor Ru­smin La­li­čić“, ko­ja je osvo­ji­la naj­vi­še gla­so­va na iz­bo­ri­ma, i ko­ji su naj­za­slu­žni­ji što sad ima­mo op­šti­nu. Šta ho­će ta mo­ja par­ti­ja sa pet man­da­ta, a šta im bi sa onih još 15 što su obe­ća­li? Šta je fa­li­lo da Ru­smin La­li­čić bu­de pred­sjed­nik op­šti­ne, što mu je i pri­pa­da­lo po za­slu­ga­ma, osta­li ne­ka po­di­je­le osta­la mje­sta. Po­tr­ča­li ne­ško­lo­va­ni, i, ka­ko ču­jem, sa ku­plje­nim di­plo­ma­ma, da bu­du pred­sjed­ni­ci i da či­ne vlast, to je kraj­nje smi­je­šno!? On je jav­no po­dr­žao Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, mo­ga ido­la, a ovi iz nje­go­ve par­ti­je su ga od­ba­ci­li, ni ime mu na li­sti ni­je­su htje­li. La­žu ga i ra­de za is­klju­či­vo svo­je lič­ne in­te­re­se. Za­to sam od njih di­gao ru­ke i za me­ne vi­še DPS u Gu­si­nju ne po­sto­ji, sad sam blu­ži opo­zi­ci­ji ne­go ova­kvoj po­zi­ci­ji – re­vol­ti­ran je Baj­ram Ba­ka Ko­lje­no­vić.

N.V.

Dan Online

Ljudi i dogadjaji

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Prirodni i privredni resursi – okosnica ekonomskog razvoja

Žitelji najmladje crnogorske opštine pripremaju se bolje sjutra. Zna se da su očekivanja velika, a izazovi teški.

Gusinje 8.000 hektara obradivih površina Prirodni i privredni resursi – okosnica ekonomskog razvoja- Privredni i prirodni resursi gusinjskog kraja čine okosnicu ekonomskog razvoja. Turizam, poljoprivreda, drvoprerada, hidropotencijal i put Gusinje – Podgorica preko teritorije Republike Albanije, koji je u izgradnji, su preduslov da se krene sa mrtve tačke. Obradive zemlje je oko 8.000 hektara njiva koje su danas većinom bašte, livade i utrine. Treba ubrzati radove na izgradnji puta Gusinje-Podgorica , preko Albanije , koji će za ovaj kraj biti put u novi život. I više od toga. Ljudi iz naše dijaspore iz Njujorka su kupili bivšu zgradu fabrike „Titeks“ u Gusinju, u kojoj će , kako se očekuje, biti par proizvodnih linija. Bilo bi dobro, kada bi se organizovala prerada poznatog gusinjskog krompira, pakovanje voća i ljekobilja, mliječnih proizvoda, proizvodnja voćnih sokova od borovnice i drugog voća, gdje bi se zaposlio odredjen broj mladih ljudi i stručnjaka. Sve te proizvode uz dobru organizaciju i marketing, pored domaćeg tržišta, mogli da plasiraju u Njujorku i zemljama zapadne Evrope. To je izvodljivo – kaže dr Elvis Omeragić, predsjednik Skupštine opštine Gusin je.

Gusinje sa svojim prirodnim biserima , uz izgradnju potrebnih turističkih sadržaja, može vrlo brzo postati značajna turistička destinacija u Crnoj Gori, na Balkanu i Evropi.

- Ovdje su izvanredni uslovi za razvoj ljetnjeg i zimskog turizma. Tu su izvanredni smučarski tereni na planinama Popadija i Bor Radončića nedaleko od Gusinja koji odgovaraju svim traženim svjetskim standardima. Izgradnjom potrebnih infrastrukturnih sadržaja (ski-lift, žičara i put), ovaj kraj bi po svemu ličio na neki od zimskih turističkih centara u podnožju Alpa. Postojeći hoteli „Rosi“, hotel-restoran „Gusinjska kula“, etno-katun „Grebaje“, privatni smještaj, eko-kućice, planinarski domovi u dolini Grebaje, katuni i drugi sadržaji bi u svakom pogledu upotpunili željenu ponudu ljubiteljima prirode. Osim prelijepih prirodnih bisera, koji su po mnogima jedinstveni u Evropi, kao što su čuveni Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, svjetsko čudo od prirode, najviši vrh u Crnoj Gori – Zla Kolata (2.534 mnv), atraktivne doline Grebaje i Ropojana, i sve više uredjenih i markiranih planinarskih i biciklističkih staza u NP „Prokletije“, gusinjska opština može i te kako profitirati na alternativnoj turističkoj ponudi kao poželjna turistička destinacija za ljubitelje zdravstveno-rekreativnog turizma i aktivnog odmora, koji važe za turiste veće platežne moći – naglašava dr Omeragić.

Svetsko prirodno cudo Oko Skakavice kod Gusinja 300x225 Prirodni i privredni resursi – okosnica ekonomskog razvojaKako je kazao, pomoć na samom startu treba da nam pruži Vlada Crne Gore, koja siguran sam , neće izostati. Isto tako, mnogi Gusinjani koji žive i rade širom svijeta žele da svoj kapital ulože u razvoj Gusinja, i tako se stvore uslovi za otvaranje novih pogona i preduzeća, a time i zapošljavanje mladih ljudi sa ovih prostora. Biće to sreća za ovaj kraj, kazao je na kraju razgovora dr Elvis Omeragić, predsjednik Skupštine opštine Gusinje.

R. Gruda

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Za tri godine preko dva miliona posjeta na web portalu Fondacije

Web portal Fondacije Gusinje je dostigao preko dva miliona posjeta. Od momenta kada je web stranica Fondacije Gusinje doživjela redizajn i to prije tri godine, tada je postavljen i brojač posjeta i ulaza na ovom sajtu. Za ove tri godine sajt Fondacije Gusinje posjetilo je dva miliona (2 000 000) osoba što po statistici je dnevno oko 1.400 ulaza sa svih kontinenata. Fondacija Gusinje putem svog web portala redovno informiše svoje članove, donatore i simpatizere o svim svojim aktivnostima, projektima i događajima i tako transparentno šalje k znanju sve svoje poruke. Svakako, zahvaljujemo se svima koji nas uvažavaju i ukazuju povjerenje jer o tome svjedoči i ova značajna brojka. Nastavićemo ovim tempom i naravno i dalje biti transparentni, javni i objektivni u svom budućem radu. Redakciju web sajta čine članovi Upravnog odbora zaduženi za odnose s javnošću kao i nekoliko saradnika. Posjetiocima sajta se zahvaljujemo što prate naš medij i tako se pouzdano i tačno informišu ne samo o našim aktivnostima  kako u dijaspori tako i zavičaju već i o raznim informacijama i aktuelnostima vezanim za naš zavičaj, iseljenike i Crnu Goru.

PR Služba Fondacije Gusinje

categories Uncategorized | comments Comments (2)

TV Emisija o pripremi ljetnje sezone u opštinama Plav i Gusinje

U emisiji TV GOST koju realizuje i emituje RTV “Glas Plava” gost je bio direktor Turističke organizacije Plav mr Huso Beli Brdakić, koji je otvoreno govorio o pripremi ljetnje turističke sezone u opštinama Plav i Gusinje, manifestacijama Dani borovnice i Gusinjsko ljeto, privatizaciji hotela Plavsko jezero, projektima u turizmu za unapređenje i produžetak sezone, aktivnostima i predstavljanju Turističke organizacije kao i o relacijama lokalne uprave prema turizmu i strateškim granama razvoja opštine…

PRVI DIO:

DRUGI DIO:

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Delegacija Fondacije Gusinje na otvaranju sedmog REACT-a 2014

Na eko katunu Štavna na Komovima nadomak Andrijevice počeo je Sedmi Regionalni Evroatlantski Kamp REACT 2014 u organizaciji Alfa Centra na kome će studenti imati dvije ključne teme: situacija u Ukrajini i potencijalni načini razrješenja krize i druga tema koja će obrađivati poziciju Crne Gore u susret NATO samitu. Na poziv izvršnog direktora Alfa centra gosp. Aleksandra Dedovića na svečanom otvaranju Regionalnog Evroatlantskog kampa boravila je delagacija Fondacije Gusinje u sljedećem sastavu: mr Huso Beli Brdakić, gl.koordinator i šef predstavništva Fondacije Gusinje u Crnoj Gori, gosp. Sulja Djonbalić, koordinator i član UO i gosp. Murat Julević, predstavnik Fondacije Gusinje za Zapadnu Evropu. Fondacija Gusinje je kao i prošle godine između ostalih sponzorisala i organizaciju ovog kampa.

Na otvaranju Kampa Ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gasparič istakao je značaj ove ljetnje škole i veoma važnu ulogu u informisanju i obrazovanju građana o evroatlantskom putu Crne Gore.

Sanšajn Ajson, šefica Odjeljenja za medije i kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država kazala je da je koncepciju ovog kampa pravi primjer umrežavanja mladih ljudi iz velikog broja različitih zemalja i način na koji se zajednički izazovi uspješnije i brže rješavaju ukoliko se međusobno sarađuje.

Kako je saopšteno iz Alfa Centra, mladi ljudi iz 24 zemlje su već formirali mrežu pozitivne energije i povjerenja, spremni da usvajaju nova znanja o bezbjednosnim pitanjima i sličnostima EU i NATO diskutovali su sa pukovnicima Ezbenom Osom i Branislavom Kekovićem, a priliku da u neformalnoj atmosferi razmjene iskustva i riješe svoje dileme u pogledu demokratskih vrijednosti učesnici kampa su imali u razgovoru sa Olafom Poeškeom iz ambasade Njemačke u Crnoj Gori.

Kamp nastavlja sa radom kroz 16 poglavlja, deset panel diskusija, debatu, tri radionice i obavezan kulturni i sportski program.

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Na sjeveru zadovoljni posjetom, očekuju goste iz svih krajeva svijeta

Iako je crnogorsko primorje centar dešavanja u ovom  periodu godine, na sjeveru Crne Gore zadovoljni su posjetom turista kojih, kako kažu u tamošnjim turističkim organizacijama, ima iz svih krajeva svijeta. Pljevljaci su se već pohvalili da u njihovom gradu boravi 50 odsto više gostiju u odnosu na isti period prošle godine, a ništa manje nijesu zadovoljni u Plavu, Bijelom Polju i na Žabljaku.

Prema podacima Turističke organizacije TO Žabljak trenutno u toj Opštini boravi nešto više od 350 gostiju što je u odnosu na prošlu godinu više za oko 10 odsto.

“Svakako da u narednom periodu očekujemo  porast  broja gostiju, a podaci sa kojima raspolažemo govore nam da je u predsezoni i postsezoni veći broj inostranih, a u samom špicu sezone domaćih gostiju“, saopšteno je CdM-u iz TO Žabljak.

Žabljak uglavnom posjećuju turisti iz Rusije, Poljske, Češke, Slovenije, Francuske. U špicu sezone najveći broj gostiju čine Crnogorci i Srbi.

“Gosti koji posjete Žabljak u toku ljeta su ljubitelji prirode, ljudi koji žele da provedu dio godišnjeg odmora u prirodi i uživaju u ljepotama Durmitora i Tare. Većina njih želi i osvoji neki od 40 vrhova Durmitora (preko 2.000 metara nadmorske visine), ali i da se oproba u raftingu na rijeci Tari“, dodaju u tamošnjoj TO.

U Plavu i najmađoj crnogorskoj Opštini Gusinju trenutno boravi sedam odsto više gostiju u odnosu na uporedni period prošle godine.

Kako su nam rekli iz TO Plav, obično se broj gostiju povećava za dane vikenda kada organizovane grupe iz Crne Gore, okruženja ali i inostranstva posjećuju Nacionalni park Prokletije.

“Boljoj posjećenosti tokom vikenda doprinose i organizovani pohodi u režiji lokalnih planinarskih i sportskih klubova”, navodi se u saopštenju TO Plav.

U toj organizaciji očekuje rast broja gostiju u odnosnu na prošlu godinu. Rezultati sa početka sezone ih ohrabruju.

“Očekivali smo i više gostiju, ali, ako se po jutru dan poznaje, i te kako imamo razloga za optimizam”, istakli su u TO Plav.

Plav najviše posjećuju ljubitelji aktivnih vidova turizma i zaljubljenici divlje prirode. To su uglavnom planinari, biciklisti, ribolovci.

“Ove sezone imamo dosta gostiju koji žele da posjete naše kulturno – istorijske spomenike, u čemu im izlazimo u susret na veoma kvalitetan način. Realizacijom projekta Kulturna ruta Plav i Gusinje markirali smo sve bitnije kulturno-istorijske lokalitete (kule, džamije, crkve), postavili dvojezične info table i uradili kvalitetne brošure sa mapom grada. U svemu tome podršku nam daju i naši kulturni animatori koji su prošli obuku za vođenje grupa kroz tačke Kulturne rute”, naglašavaju u TO Plav.

U turističkoj organizaciji se trude da mnogobrojnim manifestacijama animiraju turisti da makar dva dana provedu u Plavu i Gusinju i uživaju u svježem i čistom vazduhu, ali i prijatnom ambijentu.

“Organizovaćemo Dane borovnice, ali po prvi put planiramo događaje u septembru i oktobru kojima namjeravamo da produžimo sezonu. U septembru će se u Plavu održati Regionalno takmičenje Jadransko-Podunavski kup u mušičarenju, dok je za oktobar u pripremi petodnevna kulturno-sportska manifestacija, koju ćemo realizovati u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma”, najavljuju u TO Plav.

Kao i ranijih godina, u TO Plav najviše gostiju očekuju iz Češke, Poljske i Slovačke.

Plav sve više posjećuju i Britanci, Njemci, Francuzi i Belgijanci.

“Imali smo i goste koji su došli čak iz Australije, kako bi posjetili Prokletije, odnosno prošli Peaks of the Balkans stazom, koja prolazi kroz tri zemlje ( Crna Gora, Albanija i Kosovo) i duga je 192 kilometara”, kazali su za CdM iz TO Plav.

Turisti koji su krenuli ka primorju često se zadrže u Bijelom Polju, pa su i u toj Opštini zadovoljni posjećenošću, a očekuju i rast broja gostiju.

“U hotelima u našem gradu 11. jula je bilo 20 domaćih i 13 stranih gostiju. U istom periodu prošle godine imali smo šest domaćih i osam stranih gostiju”, saopšteno je CdM-u iz TO Bijelo Polje.

Festivali, koncerti, turniri obećavaju da će hoteli i privatni smještaji u nastavku sezone biti puniji.

“Pripremili smo bogat kulturno-zabavni program. Već je održan Jazz festival, a 20. jula nas očekuje Ušće fest u sklopu kojeg će biti održan koncert poznatog sastava Crvena jabuka. Internacionalni festival folklora održaće se 24. jula u etno selu Vuković, a pored kulturno-umjetničkih društava, učestvovaće poznati pjevači iz Crne Gore i regiona. Organizovaćemo i tradicionalni Tamburaški festival , kao i turnir u malom fudbalu, turnir u basketu, ali i Dane meda koji se održavaju 19. i 20 jula”, najavljuju u TO Bijelo Polje.

U toj organizaciji najveći broj turista ove godine očekuju iz Francuske, Švajcarske, Italije, Velike Britanije, Danske, Turske, Bugarske, kao i država regiona.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obavjestenje

Postovani citaoci,
Zbog godisnjih odmora ovaj portal ce raditi smanjenim intezitetom u narednih mjesec dana.

Hvala na vasem razumijevanju.

Sluzba informisanja Fondacije Gusinje.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Srećan Dan Državnosti Crne Gore

Crna Gora obeležava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i na 13. jul 1941. godine kada je crnogorski narod počeo ustanak protiv fašističkih okupatora u Drugom svetskom ratu.

Tim povodom, Upravni i Izvršni Odbor Fondacije “Gusinje” svim građanima Crne Gore čestitaju Dan Državnosti.

S R E Ć A N   D A N   D R Ž A V N O S T I

categories Uncategorized | comments Comments (4)

Akcija turista za ciscenje Alipasinih izvora

Prije neki dan na inicijativu gosp. Rasima Muminovica prijatelja Gusinja, a uz podrsku clanova Fondacije Gusinja iz Njujorka,nekoliko rendzera Turisticke organizacije i Predstavnika Fondacije Gusija za Zapadnu Evropu, izvedena je uspjesna akcija ciscenja Alipasinih izvora, i nazalost prikupljena ogromna kolicina smeca. Molimo sve posjetioce Alipasinih izvora da poslije posjete ne bacaju smece i da se potrude da bude cisto, da na taj nacin sacuvamo ljepote Alipasinih izvora i naseg Gusinja. Nadamo da ce ovaj apel biti prihvacen i unaprijed hvala.

Dopisnik Murat Julevic

categories Uncategorized | comments Comments (0)

NA PRVOJ REDOVNOJ SJEDNICI SO GUSINJE JEDNOGLASNO DONESENE ODLUKE

GU­SI­NjE – Na ju­če­ra­šnjoj pr­voj re­dov­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj po pr­vi put una­zad 60 go­di­na, for­mi­ra­ne su ko­mi­si­je za iz­ra­du le­gi­sla­ti­ve po ko­joj će se odr­ža­va­ti skup­štin­ska za­sje­da­nja. Ko­mi­si­ja za iz­ra­du pri­vre­me­nog po­slov­ni­ka o ra­du skup­šti­ne ima pet čla­no­va, tri iz ko­a­li­ci­je „Slo­žno za Gu­si­nje” (DPS-BS-SDP), Al­ban­ska ali­jan­sa i DUA, i dva čla­na iz ko­a­li­ci­je „Za Gu­si­nje dok­tor Ru­smin La­li­čić” i DS Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri. Za ovo ti­je­lo jed­no­gla­sno su iza­bra­ni El­vis Ome­ra­gić, pred­sjed­nik SO Gu­si­nje, En­ver De­du­šaj, Ru­ždi­ja Ra­don­čić, Ismet Đon­ba­laj i Re­fik Pi­ro­vić. Ko­mi­si­ja za iz­ra­du Sta­tu­ta SO je sed­mo­čla­na. Sva­ki od­bor­nič­ki klub pred­la­že po jed­nog čla­na. I ov­dje su jed­no­gla­sno iza­bra­ni: Ha­sim Ra­don­čić, Me­ri­ma Ba­lić, Dže­vat Fe­ra­to­vić, En­ver De­du­šaj, Lju­an Ba­li­de­maj, Bu­jar Ha­san­đe­kaj i El­din Ćo­so­vić.
Pred­sjed­nik SO El­vis Ome­ra­gić, po­zi­va­ju­ći se na za­kon o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji, ka­zao je da je oba­ve­za Skup­šti­ne op­šti­ne da u pred­vi­đe­nim ro­ko­vi­ma pri­pre­mi i usvo­ji Po­slov­nik i Sta­tut tog or­ga­na.
– U skla­du sa Za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi sa­zvao sam pr­vu re­dov­nu sjed­ni­cu SO Gu­si­nje sa dnev­nim re­dom o kon­sti­tu­sa­nju ti­je­la za iz­ra­du po­treb­nih aka­ta na ko­ji­ma će se za­sni­va­ti bu­du­ći rad skup­šti­ne. Na sjed­ni­ci odr­ža­noj 11. ju­na do­ni­je­ta je od­lu­ka o po­kre­ta­nju po­stup­ka za do­no­še­nje Sta­tu­ta. Po­tom je 23. ju­na kon­sti­tu­i­sa­na SO i ve­ri­fi­ko­va­ni man­da­ti od­bor­ni­ci­ma, na­kon če­ga, ka­ko strikt­no pred­vi­đa Za­kon o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji, u ro­ku od 60 da­na, mo­ra da se usvo­ji sta­tut, za šta rok is­ti­če 22. av­gu­sta – po­ja­snio je Ome­ra­gić.
Tač­ka je bez ras­pra­ve usvo­je­na jed­no­gla­sno, na­kon če­ga je Ome­ra­gić oba­vi­je­stio od­bor­ni­ke na oba­ve­zu pre­ma Ko­mi­si­ji za kon­flikt in­te­re­sa, upo­zo­riv­ši da, svi ko­ji su bi­li funk­ci­o­ne­ri u plav­skom par­la­men­tu, za­kon­ski rok za pre­da­ju iz­vje­šta­ja ko­mi­si­ji za kon­flikt in­te­re­sa je mje­sec da­na od is­te­ka funk­ci­je, a no­vo­i­za­bra­nim od­bor­ni­ci­ma, od­no­sno funk­ci­o­ne­ri­ma mje­sec da­na od ve­ri­fi­ka­ci­je man­da­ta.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Pobjeda u posjeti poljoprivredniku Radu Bojoviću iz Gusinja: Od poljoprivrede se može lijepo živjeti

GUSINJE – Rada Bojovića, poljoprivrednika iz sela Lijevi Grnčar kod Gusinja, čiji se posjed nalazi u neposrednoj blizini crnogorsko-albanske granice, poznaju mnogi kupci poljoprivrednih proizvoda širom Crne Gore, a posebno iz Podgorice i Budve.

Pobjeda u posjeti poljoprivredniku Radu Bojoviću iz Gusinja: Od poljoprivrede se može lijepo živjeti- Posjedujem osam hektara obradivog zemljišta, sijem i sadim krompir, kupus, papriku, karfiol i lubenice. Punih sedam godina se bavim poljoprivredom, kao porodičnim zanimanjem – što svakako garantuje maksimalni prinos i ove godine, priča za Pobjedu ovaj uzorni proizvođač.

Njegova deviza je da samo treba raditi i onda rezultat ne može izostati. Sa suprugom Radojkom i djecom Lazarem, Lukom i Ksenijom stigne sve da uradi. Bojović podsjeća da je i prošle godine i pored loših nepovoljnih vremenskih uslova rod ipak bio solidan.

Krompir, kupus, paprika

- Rodilo je preko 60 tona poznatog gusinjskog krompira, isto toliko kupusa, 20 tona paprike, jedna tona karfiola i oko dvije tone lubenice. Sve te proizvode, pored plavsko-gusinjskog kraja i drugih mjesta na sjeveru Crne Gore, prošle godine plasirao sam i na kamionskim pijacama u Podgorici i u Budvi – kaže Bojović.

Prije nekoliko dana, kaže on, završio sam nagrtanje krompira, koji će sredinom ovog mjeseca biti za upotrebu.

- Koristim sortu „karera“, „agrija“ i „kondor“, zatim imam i crveni krompir, i njime takođe snabdijevam uglavnom na veliko tržište Podgorice i Budve. Rani kupus, kojeg sam posijao, oko 5.000 strukova je na pomolu da sazri, i za nekoliko dana rod kupusa ide na prodaju. Kasnijeg roda kupusa imam u mnogo većim količinama kada će sazrijeti i paprika koje sam posijao oko 25.000 strukova. A, stići će i tradicionalni proizvodi za zimnicu – naglašava Bojović.

Krompir je, kaže, prošle godine prodavao po cijeni od 35 centi, a kupus je koštao na tržištu znatno niže, pa ga ovaj uzorni poljoprivredni proizvođač prodaje u Plavu, Gusinju i drugim mjestima na sjeveru države.

Paprike, kaže on, prodajem bez problema, pa i ove godine očekujem dobru zaradu od nje.

Kvalitet

- Interesantno je napomenuti da kod mene paprika rađa na parceli koja je na nadmorskoj visini od 930 metara, baš kao i lubenica, pa su znatno kvalitetnije od onih iz Zetske ravnice. To se posebno odnosi na paprike babure i somborke. Što se tiče lubenice, ove godine očekujem veoma dobr rod – kaže Bojović.

- Ovolike zasijane površine iziskuju mnogo truda i rada. Pomaže mi porodica – žena i troje djece, ali i plaćam radnu snagu da bismo sve radove obavili na vrijeme. Moje imanje je veoma kvalitetno, zemlja je rodna, a imam obezbijeđenu vodu za navodnjavanje sa tri izvora. Dva su udaljena po dva kilometra, dok je trećina skoro tri kilometra. Zajedno sa ocem izgradio sam kanale za navodnjavanje – ističe ovaj poljoprivrednik.

Bojović ima svu potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju i traktor sa priključcima, što mu i te kako olakšava obrađivanje. Kao i svaki drugi uzorni poljoprivredni proizvođač, očekujem određenu pomoć od Ministarstva poljoprivrede kako bih povećao proizvodnju. Jer, od poljoprivrdne proizvodnje može se živjeti i te kako dobro. Zato bih mladim ljudima poručio da se okrenu selu i poljoprivredi. Neće se pokajati – kazao je Bojović.

Na posjedu Bojovića u ranim jutarnjim satima sreli smo Radojku i dvoje maloletne djece – sina Lazara i kći Kseniju sa još dva radnika, kako rade na okopavanju parcele koja je zasijana paprikom.

- Bogami, pravo da vam kažem ustali smo jutros oko pola pet, da bismo na vrijeme pripremili mehanizaciju i pokazali radnicima šta sve treba da rade u toku dana. Mogu vam reći da je posao oko zasijanog posjeda dosta težak, radi se od jutra do mraka i iziskuje veliki rad – ako hoćete da sve teče po planu. Ja pored rada sa djecom i suprugom, imam i svoje kućne obaveze i mnoge druge poslove koje pripadaju svakoj domaćici.

No, rad na imanju jeste naporan i težak, ali se itekako isplati. U početku je teško, dok se formiraju zasadi i prati sazrijevanje raznih kultura, a onda je nakon toga sve nekako lakše. Ja pomažem suprugu Radu punih sedam godina i vjerujte da sam se uklopila i navikla na sve vrste poslova, kao i moja djeca Lazar, Kristina i maloljetni Luka. Zato ja kao i moj suprug Rade poručujem mladim ljudima da se late posla oko poljoprivredne proizvodnje – jer će im se ovaj rad mnogostruko isplatiti. Grijeh je čekati posao na birou za zapošljavanje i to godinama, kad sve to izgubljeno vrijeme mogu radom vrlo brzo nadoknaditi. Jer, porodični rad i zalaganje donose maksimalni prinos i veoma dobru zaradu – kaže Radojka Bojović.

I mlađani sin Lazar je, kako kaže njegova majka, veliki radnik.

– Sa nama ustaje rano i evo, kao što vidite, sa sestrom Ksenijom je na imanju – kaže Radojka.

- Volim da pomažem i radim sa roditeljima na našem posjedu. Poslije osnovne škole tata mi je obećao da će da me upiše u poljoprivrednu školu da se usavršavam i nakon završetka škole da nastavim da se bavim poljoprivredom. Kao što vidite, imamo veliko imanje, modernu mehanizaciju i sve drugo što nam je potrebno. Tako razmišlja mali Lazar Bojović.

I njegova sestra Ksenija je prihvatila da se bavi poljoprivredom.

- Ona je stalno uz mene, kao i najmlađi sin Luka. Dok su mnoga djeca u ovom trenutku u krevetu i spavaju, moja su ustala u pola pet sa nama i već su na imanju – ističe Radojka.

R. Gruda

categories Uncategorized | comments Comments (3)

Srebrenica: Devetnaesta godišnjica od zločina – Žrtvama genocida se još ne zna broj

POTOČARI – Devetnaesta godišnjica od genocida Vojske Republike Srpske nad civilnim muslimanskim stanovništvom u Srebrenici navršava se danas. U Memorijalnom centru Potočari obaviće se molitva za još 175 Bošnjaka, žrtava genocida koji će biti sahranjeni u tom mjestu, a 11. i 12. jul proglašeni su danima žalosti u Srebrenici.

Devetnaesta godišnjica od zločina – Žrtvama genocida se još ne zna brojZvanični program počinje u 11 sati i 30 minuta intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a prisutnima će se obratiti načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.

Na obilježavanje devetnaeste godišnjice od najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata uputile su se brojne grupe učesnika Marša mira, maratonaca, bajkera i biciklista iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Presuda Holandiji

U srijedu, 16. jula, nakon 19 godina od zločina očekuje se i istorijska presuda optuženoj Holandiji kojom će se odrediti obaveze međunarodnih organizacija u mirovnim misijama.

Žrtvama genocida se još ne zna brojU vrijeme napada na bošnjačku enklavu Srebrenica je formalno bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a u njoj je bio stacioniran bataljon Holandije, usljed čijeg propusta se zločin dogodio. Napad srpskih snaga započeo je 6. jula 1995. i završio se pet dana kasnije ulaskom Vojske Republike Srpske u Srebrenicu.

Vojskom je tada komandovao general Ratko Mladić, koji je ušavši u grad srpskoj televiziji sa Pala rekao da „predaje grad srpskom narodu“ i da je „došlo vrijeme za osvetu Turcima“ na tom prostoru.

U optužnicama Haškog tribunala stoji da su vojnici pod Mladićevom komandom organizovano i sistematski ubili više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, dok je za dva dana iz tog mjesta deportovano oko 30.000 žena i djece.

Zbog propusta vojnika Holandije sud u Hagu će u srijedu objaviti presudu u slučaju 6.000 članica udruženja Majke Srebrenice koje su tužile tu zemlju.

U aprilu prošle godine Ministarstvo odbrane u holandskoj vladi saopštilo je da će ta zemlja isplatiti po 20.000 eura odštete članovima porodica trojice Muslimana, koje su holandski oficiri izbacili iz svog logora, a koji su potom ubijeni prilikom napada srpskih snaga na Srebrenicu.

Ovom presudom po prvi put je neka zemlja proglašena odgovornom za djelovanje njenih vojnika koji rade pod okriljem Ujedinjenih nacija. Pred holandskim sudom u toku je i proces po tužbi koju su 2007. podnijele porodice žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije i njenih pripadnika „plavih šljemova“ UN u BiH zato što nijesu spriječili masakr.

Poziv organizacije Amnesty International vlastima u BiH

Svjetski pokret za zaštitu ljudskih prava, organizacija Amnesty International pozvao je vlasti i Federaciji BiH i Republici Srpskoj da hitno naprave korake i ostvare napore u rješavanju zaostalih slučajeva zločina prema međunarodnom pravu, koji proizilaze iz oružanih sukoba vođenih devedesetih godina.

Devetnaesta godišnjica od zločina – Žrtvama genocida se još ne zna brojAmnesty International je takođe pozvao vlasti u oba entiteta BiH da žrtvama tih zločina garantuju pristup istini, pravdi i osiguraju odštetu. U saopštenju te organizacije povodom obilježavanja 19. godišnjice od zločina u Srebrenici navode da su 10. jula 1995. godine snage bosanskih Srba napredovale u enklavu Srebrenica, određenu kao „zaštićenu zonu“ UN, gdje su hiljade Bošnjaka našle utočište.
- Srebrenica je pala u ruke snaga bosanskih Srba, uprkos prisustvu bezbjednosnih snaga Ujedinjenih nacija, a više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka su odvojeni od ostatka populacije i po kratkom postupku pogubljeni u danima koji su uslijedili. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju – ICTY, 2004. utvrdio je da su snage bosanskih Srba izvršile genocid nad bosanskim Muslimanima – navodi se u saopštenju organizacije Amnesty International.

U izvještaju holandskih stručnjaka, objavljenom 10. aprila 2002. godine ocijenjeno je da holandska vlada i UN snose dio odgovornosti za masakr Muslimana 1995. godine. Nakon toga holandska vlada i načelnik Generalštaba holandske vojske podnio je ostavku, a to je bio i povod za pad holandske vlade.

Za genocid u Srebrenici optužene su vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i general Ratko Mladić. Karadžić je uhapšen 21. jula 2008. godine, a Mladić u maju 2011. i njima se pred Haškim tribunalom sudi za ratne zločine.

NVO: Negiranje genocida proglasiti krivičnim djelom

BEOGRAD – Grupa nevladinih organizacija zatražila je u četvrtak od najviših državnih organa Srbije da 11. jul proglase za „Dan sjećanja na genocid u Srebrenici“.

Sa skupa u parku između zgrade Predsjedništava i Starog dvora, kome su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija iz Sarajeva, zatraženo je i da se negiranje genocida u Srebrenici proglasi krivičnim djelom.

Zahtjev je upućen predsjedniku Srbije, Vladi i Skupštini, uz obrazloženje da je to izuzetno značajno zbog vraćanja dostojanstva žrtvama, suočavanja s prošlošću, pomirenja u regionu i nastavka evropskih integracija.

A.N.R.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Žitelji naselja u plavskoj i gusinjskoj opštini ugroženi od gradske kanalizacije

PLAV/GUSINJE – Više od 20 godina fekalne vode zadaju velike probleme žiteljima Plava i Gusinja čije se porodične kuće nalaze u neposrednoj blizini rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče i Lima. Problem je posebno izražen u ljetnjem periodu kada je vodostaj nizak, pa se od nepodnošljivog smrada prozori na kućama ne mogu otvoriti. Posebno je ugrožen dio naselja Brezojevice kod Plava, koje se nalazi na lijevoj obali Lima.

Zitelji ovog naselja godinama traže rješavanje problema, tj. da im bude zaštićeno zdravlje i omogućen normalan život, ali ti zahtjevi za sada ostaju bez adekvatnog odgovora. U plavskoj lokalnoj upravi godinama imaju isti odgovor – svaka nova vlast ističe da je problem naslijeđen, odnosno da su nemoćni da ga sami riješe.

I na području gusinjske opštine postoji isti problem, jer su otpadnim vodama i fekalijama zagađene rijeke Vruja, Grnčar i Ljuča, a time ugroženo zdravlje ljudi, kao i biljni i životinjski svijet.

- Jedno od ključnih pitanja i aktivnosti Skupštine opštine Gusinje biće kako da riješimo problem otpadnih voda i fekalne kanalizacije. Nakon formiranja komunalnih, inspekcijskih i drugih službi, preduzećemo mjere da ovo pitanje bude riješeno na obostrano zadovoljstvo, tj. da zaštitimo zdravlje ljudi i životnu sredinu – kazao je za Pobjedu predsjednik Skupštine opštine Gusinje Elvis Omeragić.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Proslava Dana državnosti 13. jula u Gusinju

PODGORICA – Glavni odbor SUBNOR-a i antifašista Crne Gore ovogodišnju proslavu povodom Dana državnosti 13. jula organizovaće u Gusinju.

Proslava Dana državnosti 13. jula u Gusinju- Pod nazivom „Julske vatre vječno plamte“ , uz prigodan kulturno-umjetnički program i učešće građana iz svih krajeva Crne Gore, proslava će se održati kod spomenika u Dolji, na mjestu gdje su 2. avgusta 1944. godine herojski poginuli četvorica najistaknutijih partijskih i vojnih rukovodilaca područja. To su organizacioni sekretar Okružnog i Sreskog komiteta KPJ Andrijevice i Berana Bećo Bašić, organizacioni sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Jusuf Redžepagić, sekretar Mjesnog komiteta KPJ-a Gusinje Aljo Hot, i član Mjesnog komiteta KPJ andrijevičkog sreza Vojo Novović – saopšteno je iz SUBNOR-a i antifašista Crne Gore.

Ps. Fondacija Gusinje je ucestvovala u Finansiranju odrzavanja manifestacije sa 300 dolara.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Sahit Hot iz Gusinja biciklom otisao na dzenazu u Srebrenici

Ovogodišnjoj dženazi za 175 žrtava genocida u Srebrenici 1995, u Memorijalnom centru u Potočarima prisustvovat će Sahit Hot, biciklista iz Crne Gore koji već šesti put biciklom iz Gusinja, koje se nalazi na sjeveroistoku Crne Gore, dolazi u Potočare, javlja Anadolu Agency.

Sahit je veliki zaljubljenik u biciklizam i alpinizam. Još 2009. godine odlučio je da biciklom iz Gusinja krene pravo u Potočare. Njegovo tadašnje putovanje trajalo je nekoliko dana.

“Prvi put sam išao direktno iz Gusinja za Potočare. To je zaista velika udaljenost, više od 700 kilometara. Čak sam i tada išao na najobičnijem biciklu. Putovao sam danima i noćima. Nije bilo svejedno prolaziti kroz planinske dijelove puta, gdje nema nikoga, i to usred noći. Od Gusinja do Sarajeva je udaljenost 400 kilometara“, prisjeća se Sahit svog prvog putovanja za Potočare.

Od 2009. godine, Sahit Hot je svake godine 11. jula u Potočarima. Tamo je sreo kolonu biciklista, koji organizirano iz Bihaća dolaze 10. jula u Potočare. Tako je postao dio biciklističkog Maratona mira, koji tri dana putuje od Bihaća do Potočara.

„Prošle godine sam od Sarajeva do Bihaća išao autobusom. Ove ću vjerovatno biciklom ići. Tri dana mi treba od Gusinja do Sarajeva. Iz Bihaća kreću svi biciklisti, i idemo do Jajca, to je oko 160 kilometara. Sljedeći dan idemo do Sarajeva, a nakon toga nastavljamo preko Olova, Vlasenice i Bratunca do Potočara. Oko 250 biciklista svake godine čini maratonsku ekipu, koja nema takmičarski karakter“, kaže Hot.

Sahit je jedini biciklista koji iz Crne Gore biciklom ide u Potočare, kako bi klanjao dženazu žrtvama genocida. Kaže da je to za njega najmanje što može uraditi za žrtve.

„Svaki put klanjamo dženazu ljudima čiji su posmrtni ostaci pronađeni i čiji će se ukop izvršiti toga dana. Ja sam jedini biciklista iz Crne Gore koji prati organizirano grupu. Biciklistički maraton nema takmičarski karakter“, kaže Sahit.

Iako su biciklističke ture u kojima učestvuje duge po nekoliko stotina kilometara, Sahit godinama vozi bicikl koji je daleko od profesionalnog.

„Ne vozim profesionalni bicikl. Ne pripadam biciklističkom klubu, već funkcioniram kao samostalni biciklista. Moj bicikl vrijedi oko 300 eura, međutim bicikli kakve voze pravi i profesionalni biciklisti koštaju po dvije hiljade eura. I moj bicikl izgleda prilično staromodno u odnosu na ostale. Međutim, to nije razlog da ne budem tamo“, kaže Sahit, koji osim što se bavi biciklizmom, veoma često obilazi planinske vrhove, kako Crne Gore tako i regiona.

„Ljubav prema biciklizmu i prema planinarenju je nešto što je dio mene. Svaki drugi dan sam na nekom planinskom vrhu, biciklom idem visoko“, priča Sahit.

Biciklizam zahtijeva veliku kondiciju. Sahit, iako u srednjim godinama, stoji dobro kada je kondicija u pitanju.

„Krenuti biciklom iz Gusinja do Potočara nije baš jednostavno. To zahtijeva veliku kondiciju, a također je potrebno unositi u organizam što više vitamina. Dešavalo mi se da vozim bez prestanka po tri-četiri sata, i to tokom noći.

Ali ipak volim to što radim. Prije dvije godine sam bio u Makedoniji, također sam iz Gusinja krenuo, kako bi posjetio grob makedonskog pjevača koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, Toše Proeskog“, kazao je Hot.

Radiosarjevo.ba

categories Uncategorized | comments Comments (0)

U Gusinju održano predavanje o integraciji Crne Gore u NATO: Učlanjenje je strateški cilj

GUSINJE – Na osnovu komunikacionih smjernica za iniciranje i vođenje javnog dijaloga o učlenjenju Crne Gore u NATO, u cilju realizacije ovog strateškog cilja naše zemlje, Uprava za kadrove i komunikacioni tim Vlade za NATO, u saradnji sa Skupštinom opštine Gusinje, organizovali su u Domu kulture predavanje na temu „Integracije Crne Gore u NATO“.

Pored većine odbornika gusinjskog parlamenta, predavanju su prisustvovali predstavnici NVO, kao i Fondacije „Gusinje“ iz Njujorka i Zapadne Evrope, Sulejman Đonbalić i Murat Julević.

- Edukacije o evroatlantskim integracijama, koje organizuje Uprava za kadrove, imaju za cilj da i u lokalnim zajednicama predstave što znači NATO kao sistem kolektivne bezbjednosti. Vrlo je važno da informacije o tome kako funkcioniše NATO budu realne i tačne. Pored toga, pokušavamo da vodimo dijalog i pojasnimo sve nejasnoće, kao i određene zablude koje postoje, ne samo kod naših građana, već i kod ljudi koji su odgovorni za sprovođenje politike – kazao je načelnik službe za odnose sa javnošću i protokol u Ministarstvu odbrane Crne Gore, pukovnik Mehmedin Tahirović.

On je naglasio da je do sada obavljena obuka u svim opštinama, a Gusinje je posljednja u kojoj se realizuje javni dijalog na ovu temu.

- Posebno je važno naglasiti zašto Crna Gora treba da postane članica NATO-a, koji su to benefiti ulaska Crne Gore u tu alijansu i objasniti zašto Crna Gora želi da svoju bezbjednost reguliše kroz taj kolektivni sistem bezbjednosti. Smatram da je nacionalni interes bezbjednosni faktor, što je najvažnije za jednu državu – kazao je pukovnik Tahirović.

Admiral slovenačke vojske Renato Petrić, koji je angažovan kao odbrambeni savjetnik u našem ministarstvu odbrane, kazao je da komunikacioni tim ulaže napore da bi ljudima u Crnoj Gori, posebno onima koji rade u lokalnim samoupravama, objasnio što je NATO, kako funkcioniše i na koji način odgovara na krizne situacije.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dino Radončić tri godine u Realu

Jedan od najperspektivnijih košarkaša u Evropi Dino Radončić (15), novi je član Reala, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Dino je sin Damira Radončića, bivšeg crnogorskog rukometaša, iza kojeg je sjajna karijera.

On je proteklu sezonu proveo u kadetskoj ekipi Barselona, koja ga je dovela septembra prošle godine, i sa kojom je osvojio titulu.

Bio je najbolji igrač tima sa prosjekom od 25 poena, 11 skokova i osam asistencija. Postao je najmlađi stranac koji je došao u katalonski klub u istoriji.

Kada mu je istekao ugovor, reagovali su iz „kraljevskog kluba” i doveli ga.

Narednu sezonu igraće za kadetski i juniorski tim.

O kakvom se talentu radi, pokazuje i podatak da ga je specijalizovani košarkaški sajt „Eurohopes” proglasio za najvećeg talenta u svom uzrastu u Evropi.

Prošle godine je bio na pripremama kadetske selekcije Crne Gore.

categories Uncategorized | comments Comments (3)

Na Plavskom jezeru: Blatnjača mamac za strane turiste

PLAV – Plavsko jezero, jedna od najvećih turističkih vrijednosti plavske opštine i Crne Gore, kao i brojne planinske rijeke bogate raznom ribom, na najboljem su putu da vrate staru slavu i rejting koji su im pripadali u bivšoj Jugoslaviji, ali i regionu. Najbolji dokaz za to je sve veće interesovanje domaćih i stranih ribolovaca i turista, za boravak i ribolov u plavsko-gusinjskim vodama, kao i reprezentni primjerci riba koji su uslovljeni na jezeru.

Postojeći splav na Plavskom jezeru, više nije samo aktivno kupalište nego i mjesto na kojem se u večernjim satima, mogu sresti brojni ribolovci, koji se čamcima otiskuju na jezero ili sa splava zabacuju udice. Ribolovcima se sve više pridružuju i oni koji uživaju u šetnji i posmatranju ribolovaca dok love, iščekujući zajedno sa njima da se mamac zatrese i na površinu izroni ulov.

Jedinstvenu priliku da se nadmudruju sa endemičnom pastrmkom „Blatnjačom“ u Plavskom jezeru i drugim vrstama riba imali su novinari iz Njemačke, jednog od najtiražnijih magazina ove vrste u Evropi. Novinari Thomas Horch i Markus Shmidth su nekoliko dana bili gosti Sportsko-ribolovnog kluba „Plavsko jezero“, i tokom boravka u Plavu pecali su na Plavskom jezeru, Limu i Ljuči, a obišli su i Hridsko jezero. U jednom magazinu u centralnoj reportaži, pisali su o svojim utiscima i boravku u Plavu, u kojem su ih, kakao su kazali, najviše impresionirale prirodne ljepote ovih krajeva.

- Veoma smo zahvalni njemačkim novinarima, koji su reportažu o prirodnom bogatstvu ovog kraja objavili u internacionalnom izdanju, jer su ribolovci, turisti i drugi čitaoci širom svijeta upoznali naše prirodne bisere, ribolov i vode ovog kraja ispod Prokletija. Posebno ih je privukla populacija plemenitih i atraktivnih vrsta riba, kojih nema u Njemačkoj. Bila je to do sada najkvalitetnija promocija područja Plava i okoline, kazao je Omar Bašić, agilni predsjednik SRK „Plavsko jezero“ u Plavu.

Opština može i te kako da profitira od ribolovnog turizma

- Trudimo se da svih ovih godina na jedan kvalitetan i stručan način promovišemo ribolovni turizam koji predstavlja najčistiji vid turizma i perspektivu razvoja naše opštine. Vode u plavskoj opštini imaju potencijal za valorizaciju kroz održivi ribolovni turizam – ističe Bašić.

Hajrudin Huseinovic sa štukom svojim ulovom Na Plavskom jezeru: Blatnjača mamac za strane turistePrije skoro 30 godina u vodama Plavskog jezera, ribolovac Dževat Šarkinović, ulovio je mladicu težine 41,6 kg, dugu 160 cm. Stravstveni ribolovac Hajrudin Huseinović, član SRK „Plavsko jezero“ ulovio je takođe jedinstven primjerak štuke težak 14 kg, dužine 118 centimetara.

Predsjednik SRK „Plavsko jezero“ Omar Bašić, ističe da je ovaj klub jedan od najorganizovanijih u našoj državi, da gazduju i upravljaju ribljim fondom i ribolovnim vodama plavske opštine. Tokom svojih aktivnosti svih ovih godina sretali smo se sa različitim oblicima krivolova koji smo uspjeli da skoro suzbijemo. Prije pet-šest godina riblji fond je bio pred istrebljenjem, a sada je obnovljen i približio se nekadašnjoj staroj slavi ribolovnih voda naše opštine – rekao je on.

R.Gruda

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Poceli su I prvi kontakti izmedju predstavnika Opstine Gusinje I Fondacije Gusinje

Poceli su I prvi kontakti izmedju predstavnika Opstine Gusinje I Fondacije Gusinje na obostrano zadovoljstvo. Novoizabrani I prvi predsjednik Skupstine Opstine Gusinje Dr. Elvis Omeragic rođen je 1969. godine u Beranama. Završio je Medicinski fakultet u Prištini. Doktor je medicine – specijalista pedijatar i radi u zdravstvenoj stanici u Gusinju. Istaknuti je društevno-politički radnik. Bio je poslanik u crnogorskom parlamentu, a u dva saziva i odbornik Skupštine opštine Plav. Predsjednik je novoformiranog Opštinskog odbora SDP-a u Gusinju. I prije je iskazivao prijateljstvo nudio saradnju sa Fondacijom Gusinje. Ako se po jutru dan poznaje I ako je suditi po njegovom obracanju Fondaciji Gusinje, onda se moze konstatovati da je saradnja izmedju Opstinskih predstavnika u Gusinju i Fondacije Gusinje zvanicno zapoceta.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Podijeljeni Ramazanski poklon paketi iz Holandije

Gusinjani koji zive I rade u Holandiju su za primjer kako se voli zavicaj. Naime oni svake godine za vrijeme Bajramskih I Ramazanskih dana spremaju poklon pakete sa osnovnim zivotnim namjernicama I salju ih u Gusinju slabo situiranim porodicama. Njihova briga je za svaku pohvalu. Organizacioni odbor za prikupljanje I posiljku namjernica se obratio porukom:

Postovani,
Da mi, Gusinjani i prijatelji Gusinja, koji zivimo i radimo u Holandiji, nikad necemo zaboraviti svoj zavicaj, govori i cinjenica da vec nekoliko godina povodom velikog islamskog mjeseca Ramazana (koji je mjesec ljubavi, dobrocinstva i pomaganja bliznjega svoga) obradujemo svoje u Gusinju, u vidu poklon paketa, koji sadrze osnovne zivotne namirnice.
Nakon sto smo dobili spisak porodica kojima je pomoc najpotrebnija, dogovorili smo sa vlasnikom DOO Balkan Gusinje, gospodinom Kenanom Koljenovicem da spremi i izvrsi isporuku paketa. Isporuka je izvrsena po dogovoru na prvi dan Ramazana, a podijeljeno je ukupno 41-dan paket. Svim donatorima i nasim saradnicima smo od srca zahvalni. Takodje zelimo svim vjernicima cestitati Ramazan da ga akobogda u zdravlju, dobru i rahatluku ispostite i zdravi i veseli u okruzenju svojih najmilijih docekate Bajram.
Sa postovanjem,
Organizacioni odbor

categories Uncategorized | comments Comments (0)