Fondacija Gusinje organizuje Veleslalom u skijanju 01.mart 2015.

 Opsirnije… »

categories Sport | comments Comments (0)

3,370.00 dolara za Gusinjanina Izeta Radoncica na Kosovu

-Clanovi UO Fondacije Gusinje su pokrenuli akciju prikupljanja novcanih sredstava za Izeta Radoncica koji zivi na Kosovu, I prikupili 3,370.00 dolara od svojih clanova I prijatelja.
Cilj ove akcije je bio da se novcano pomogne ova 17clana familija koja zivi u veoma losem materijalnom stanju.
Vijest o Izetu Radoncicu I njegovom teskom zivotu sa svojom mnogobrojnom familijom prenijeli su I Crnogorski mediji, a koja se zatim drustvenim mrezama brzo prosirila do Njujorka. S’obzirom da je on porijklom iz naseg zavicaja, u Njujorku su brzo pokrenute akcije za novcana sredstva kako bi se koliko toliko ublazili njegovi teski zivotni uslovi.
Prikupljenih 3,370.00dolara bice poslane na njegovom ziro racunu u skorijem roku.

Lista osoba koji su ucestovali u ovoj akcije je slijedeca:

 1. Radoncic I. Erol $100.00
 2. Radoncic R. Hari $100.00
 3. Radoncic H.Samir $50.00
 4. Radoncic S. Braho $100.00
 5. Radoncic H. Trumo $50.00
 6. Radoncic H. Dzeljo $100.00
 7. Radoncic R. Edin $100.00
 8. Radoncic M. Fajko $50.00
 9. Radoncic S. Omer $100.00
 10. Radoncic S Sejdo $200.00
 11. Radoncic A Secko $100.00
 12. Radoncic A. Efko $50.00
 13. Radoncic S. Dzako $100.00
 14. Radoncic S. Iso $50.00
 15. Radoncic S. Naser $100.00
 16. Radoncic R. Salko $100.00
 17. Radoncic R. Adis $100.00
 18. Radoncic H. Eko $100.00
 19. Radoncic A. Ganija $100.00
 20. Radoncic Ismet Babi $100.00
 21. Radoncic B. Zeca $50.00
 22. Radoncic S. Saka $100.00
 23. Radoncic S. Eka $100.00
 24. Radoncic A. Ramiz $100.00
 25. Radoncic M. Culjo $50.00
 26. Radoncic A. Hamdo $100.00
 27. Radoncic A. Harko $100.00
 28. Radoncic B. Amer $100.00
 29. Radoncic H. Dedo $50.00
 30. Koljenovic H. Etem $50.00
 31. Koljenovic R. Safet $50.00
 32. Djombalic Sulja $20.00
 33. Balidemaj Dema $100.00
 34. Mrkulic Dzafer $100.00
 35. Rasic H. Fajko $100.00
 36. Redzepagic H. Medo $50.00
 37. Mrkulic Z. Ramiz $50.00
 38. Rasic A. Sejdo $50.00
 39. Rasic Dz. Enko $50.00
 40. Rasic Dz. Denis $50.00
 41. Rasic A. Mirsad $50.00
 42. Omeragic Esko $50.00

Ukupno 3,370.00 Dolara

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Prvi koraci bez slavljeničkog žara

Pri­je go­di­nu da­na, 26. fe­bru­a­ra 2014. go­di­ne, Skup­šti­na Cr­ne Go­re iz­gla­sa­la je Gu­si­nju sta­tus sa­mo­stal­ne op­šti­ne. U Gu­si­nju se tog da­na sla­vi­lo do ra­nih ju­ta­r­njih sa­ti uz mu­zi­ku Be­ki­ja Be­ki­ća, obi­lje hra­ne i pi­ća, a op­šte­na­rod­nom ve­se­lju pri­su­stvo­vao je ve­li­ki broj go­sti­ju iz su­sjed­nih gra­do­va i okru­že­nja.
Go­di­šnji­ca pro­gla­še­nja op­šti­ne Gu­si­nje obi­lje­ža­va se mir­no i bez sla­vlje­nič­ke pom­pe uz ne­za­o­bi­la­znu re­ka­pi­tu­la­ci­ju uči­nje­nog.
Is­ti­ču­ći za­do­volj­stvo po­stig­nu­tim, pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ane­la Če­kić na­gla­ša­va da je pred nji­ma još do­sta po­sla i neo­p­hod­no je ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re da bi se ono što je obe­ća­no u ve­ćoj mje­ri is­pu­ni­lo.
– Pr­ve ko­ra­ke u po­stav­ka­ma funk­ci­o­ni­sa­nja vla­sti uspje­šno smo na­pra­vi­li. Obez­bi­je­di­li smo smje­štaj za funk­ci­o­ne­re, od­ra­di­li od­re­đe­ne pro­jek­te iz do­me­na ure­đe­nja pro­sto­ra, na­pra­vi­li plat­for­mu za re­a­li­za­ci­ju idej­nih pro­je­ka­ta, ušli smo u bu­džet Cr­ne Go­re, do­bi­li zna­čaj­na nov­ča­na sred­stva iz Ega­li­za­ci­o­nog fon­da, us­po­sta­vi­li ko­mu­ni­ka­ci­ju sa dr­žav­nim or­ga­ni­ma u Pod­go­ri­ci… Da­kle, stvo­re­ne su po­stav­ke za kva­li­tet­no funk­ci­o­ni­sa­nje vla­sti i ne vi­dim pre­pre­ke na da­ljem pu­tu im­ple­men­ta­ci­je pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta i eko­nom­sko funk­ci­o­ni­sa­nje op­šti­ne. Sve ura­đe­no da­je mi za pra­vo da mo­gu da is­tak­nem za­do­volj­stvo – ka­za­la je Če­ki­će­va.
I pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje El­vis Ome­ra­gić is­ti­če da je pe­ri­od od go­di­nu da­na ve­o­ma zna­ča­jan, jer su Gu­si­nja­ni po­sta­li vla­sni­ci svo­je sud­bi­ne i mo­gu sa­mi da kre­i­ra­ju ži­vot na ovim pro­sto­ri­ma.
– Uspje­li smo da for­mi­ra­mo kva­li­tet­nu vlast i da u pe­ri­o­du od nje­nog kon­sti­tu­i­sa­nja po­sta­vi­mo stva­ri na svo­je mje­sto. Vlast je kon­sti­tu­i­sa­na, od­re­đe­ne slu­žbe sta­vlje­ne u funk­ci­ju i sa­da sli­je­di im­ple­men­ta­ci­ja svih tih pro­jek­ci­ja. Od­re­đe­ni pro­jek­ti već su re­a­li­zo­va­ni, a mno­gi su u fa­zi re­a­li­za­ci­je. Iz­u­zet­no sam za­do­vo­ljan do­sa­da­šnjim učin­kom vla­sti i za tri i po go­di­ne man­da­ta za­o­kru­ži­će­mo sve ono što smo obe­ća­li – is­ta­kao je Ome­ra­gić.
U ime ko­a­li­ci­je „Za Gu­si­nje” dok­tor Ru­smin La­li­čić, čo­vjek ko­ji je pro­je­kat po­vra­ća­ja sta­tu­sa op­šti­ne iz­nio na svo­jim ple­ći­ma, če­sti­tao je svim Gu­si­nja­ni­ma pr­vi ro­đen­dan op­šti­ne. La­li­čić je za­mje­rio ak­tu­el­noj op­štin­skoj vla­sti što ni­je or­ga­ni­zo­va­la sve­ča­nu aka­de­mi­ju Skup­šti­ne op­šti­ne što, ka­ko ka­že, po­tvr­đu­je stav „da su ne­spo­sob­ni da vla­da­ju”.
– Uz to, ovu vlast sa­či­nja­va zna­ča­jan br­oj po­li­ti­ča­ra ko­ji su bi­li pro­tiv sta­tu­sa op­šti­ne Gu­si­nje ili ni­je­su vje­ro­va­li da taj pro­je­kat mo­že da za­ži­vi – pod­sje­tio je La­li­čić, ko­ji je svim Gu­si­nja­ni­ma u ze­mlji i ra­se­ja­nju če­sti­tao pr­vi ro­đen­dan Op­šti­ne Gu­si­nje.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Godina dana od povratka statusa opstini Gusinje

Danas je godina dana od kako je Gusinje povratilo status opstine. Februar 26 je veoma znacajan dan za buducnost Gusinjana ne samo onih koji zive u Gusinju vec i za one koji su rasuti po cijelom svijetu. Za Fondaciju Gusinje povracaj statusa opstini Gusinje ima posebni znacaj, jer jo to bio i jedan od glavnih ciljeva za ovu organizaciju, koja je nesebicno radila, sve do njegovog ostvarenja. Kada je rijec o ulozi Fondacije Gusinje za povracaj statusa opstini Gusinje, ne mozemo a da ne spomenemo neka imena koji su odigrali klujcnu ulogu u svemu ovome. Pored svih clanova UO koji su dali svoj doprinost, zatim prijasneg I sadasnjeg predsjednika UO Fondacije Gusinje koji su ulozili veliki trud rad i vrijeme, pomenucemo samo jedno ime. Pomenucemo njegovo ime jer je to zasluzio,a to je Refik Refko Radoncic. Covjek koji je uradio dio neminovnog posla a koji neko drugi nije mogao uraditi.
Ne zaboravimo, dog je Fondacija Gusinje radila na ovome projektu, druge organizacije I udruzenja u Njujorku su ismijavali nase rad I usporavali nas u tome (neka im sad to sluzi na cast).
Fondacija Gusinje je proslavila novu opstinu u Njujorku na specifican nacin, tj odrzavanjem svecanosti onako kako samo njoj to dolikuje.

Podsjetimo se i pogledajte video dragi citaoci.

Ovom prilikom zelimo svim gradjanima Gusinja da cestitamo godisnjicu dobijanja opstine, kao I da u njoj izgradjujemo ljepsu buducnost za sve njene gradjane.

UO Fondacije Gusinje NY

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Danas je u Gusinju pod pokroviteljstvom predsjednika SO Gusinje dr Elvisa Omeragica odrzan IV sastanak borda MONTEAL projekta prekogranicne saradnje.

Danas je u Gusinju pod pokroviteljstvom predsjednika SO Gusinje dr Elvisa Omeragica odrzan IV sastanak borda MONTEAL projekta prekogranicne saradnje. Sastanak je oragnizovala Regionalna turisticka organizacija za Komove, Bjelasicu i Prokletije na celu sa direktoricom gdjom Tatjanom Drakula Medenicom.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Rizo Feratović iz Gusinja učesnik u Riality show “X – FACTOR”

Da svestranost naše omladine nije slučajnost i da pokazuje interesovanje i talenat na svim poljima dokaz je Rizo (Šerif) Feratović iz Gusinja, učesnik u rijalitiu X FAKTOR koji okuplja muzičke talente iz bivše Jugoslavije. Među njima se našao i Rizo koji je na audiciji u Podgorici prošao i našao se u takmičarskom dijelu gdje će pokazatiti svoje umijeće i dostojno prezentovati Gusinje, Plav i Crnu Goru. Poželimo mu mnogo sreće i uspjeha.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Saopštenje za javnost – Koalicija za Gusinje – Dr Rusmin Laličić

Na današnji dan prije godinu dana Skupština Crne Gore je izglasala Gusinju status samostalne opštine. U Gusinju se na današnji dan slavilo do ranih jutarnjih sati uz muziku Bekija Bekića, pekao se vo, jagnjići i ćevapi, uz mnogo kolača i pića, opštenarodno veselje sa velikim brojem gostiju sa strane. I ovoga puta se zahvaljujem svima koji su nam uveličali veselje i svojim donacijama doprinijeli da to bude dan za pamćenje.

Svima koji vole Gusinje, Gusinjanima i pijateljima Gusinja čestitam u ime svoje i Koalicije za Gusinje prvi rođendan opštine Gusinje.

Nama koji smo nesebično doprinijeli realizaciji ovog projekta, kao nosiocima ideje, teško pada što aktuelna vlast nije sposobna da organizuje svečanu akademiju Skupštine opštine povodom ovog datuma, a kamoli šta više, što potvrđuje naš stav da su nesposobni, a da uz to ovu vlast sačinjava značajan broj političara koji su bili protiv statusa opštine Gusinje ili nijesu vjerovali da taj projekat može da zaživi.

Zato još jednom, dragi Gusinjani u Gusinju i širom svijeta, srećan Vam 1. rođendan opštine Gusinje u državi Crnoj Gori!!!

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donator iz Njemacke za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Postovani,

Nas koordinator za zapadnu Evropu gos. Murat Julevic nas je obavijestio putem email-a da se javio jos jedan donator iz Njemacke za uredjenje gradskog groblja.

Email koji je uputio gos. Julevic glasi:

“Imamo novog donatora iz Njemacke:

Resad i Rafeta Julevic uplatili 250 eura za uredjenje Gusinjskog groblja.

U ime Fondacije Gusinje od srca hvala.

Svi koji zele podrzati ovu akciju iz Njemacke i Zapadne Evrope mogu to uciniti na vec poznatom ziro racunu Fondacije koji jos jednom objavljujemo”.

Fondacija Gusinje UsT-IdNr DE 114 103 514

COMMERZBANK

IBAN: DE95 3108 0015 4929 0849 04

DRESDEFF 310

Murat Julevic – Njemacka

Broj donatora je 291/strong> a iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $78.450.00 dolara i 650 Eura.

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje gradskog groblja u Gusinju kao sto vam je poznato je u toku. Fondacija Gusinje se obavezala da prikupi novcana sredstva za finsiranje ovog projekta koji je od velikog znacaja za Gusinje I sve vas gusinjane sirom svijeta. Ukoliko pratite nasu stranicu mogli ste saznati da je do sad prikupljeno $ 78.450.00 dolara i 650 Eura. S,obzirom da se radi o velikom projektu, kompletiranje istog zahtijevace mnogo vise novca. Zato apelujemo na sve ljude dobre volje da se prikljuce ovoj akciji I daju svoj novcani doprinos. Nesmijemo zaboraviti da je ovo obaveza svih nas a posebno onih koji imaju svoje najmilije rahmetlije na ovom mezarju. U ovoj akciji moramo djelovati zajedno bez obzira na bilo kakve razlike jer groblje je sviju nas. Ovakva jedinstvena akcija je ujedno test za sve nas i prilika da pokazemo svoju humanost kulturu I postovanje, dog u suprotnom za neuspjeh ovog testa, ne postoji opravdanje.
Postovani citaoci, imajte na umu da je ovo dobrovoljna humanitarna akcija koja nas sviju obavezuje I da treba da postupite po svojoj savjesti tj.da se sami javite. Zbog ovih cinjenica osoblje Fondacije Gusinje ne uzima na sebe obavezu pojedinacnog kontaktiranja da bi ste donirali vas novac. Zato ako zelite da se upisete u listu donatora, pozovite jednog od nasih blagajnika:

Almir Kolenovic (Brothers Pizza) Tel;1-917/554-3798, Dedo Radoncic Tel; 1-347/831-3292, Erol Radoncic Tel;1-347/200-0955, Ruzdo Pjetrovic Tel;1-917/903-0249, Esko Omeragic Tel; 1-917/309-7141

AKO ZIVITE U ZAPADNOJ EVROPI I ZELITE DATI SVOJU DONACIJU MOZETE SE OBRATITI:
Murat Julevic, predstavnik Fondacije Gusinje za Njemacku i Zapadnu Evropu.

Ziro racun Fondacije: sa naznakom za uredjenje Gusinjskog gradskog groblja:

COMMMERZBANK
UsT- IdNR DE 114 103 514

IBAN DE 95 3108 0015 4929 0849 04 BIC: DRESDEFF310
LISTA DONATORA

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

ADMINISTRACIJA OPŠTINE GUSINJE PRIVREMENO SMJEŠTENA U DOMU KULTURE

GU­SI­NjE – Za funk­ci­o­ne­re gu­sinj­ske op­šti­ne adap­ti­ran je, opre­mljen i u funk­ci­ju sta­vljen pro­stor u ta­mo­šnjem Do­mu kul­tu­re. Opre­mlje­no je se­dam kan­ce­la­ri­ja u ko­ji­ma su se smje­sti­li pred­sjed­nik op­šti­ne, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor i se­kre­ta­ri se­kre­ta­ri­ja­ta, kao i pred­sjed­nik i se­kre­tar Skup­šti­ne op­šti­ne.
Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka SO El­vi­sa Ome­ra­gi­ća, adap­ti­ra­na je i skup­štin­ska sa­la s pe­de­set sto­li­ca ko­ja će, osim za odr­ža­va­nje skup­štin­skih sjed­ni­ca, slu­ži­ti i osta­lim po­tre­ba­ma Op­šti­ne, a tre­ba pri­pre­mi­ti još dvi­je-tri kan­ce­la­ri­je ka­ko bi se rad­ni pro­stor u pot­pu­no­sti za­o­kru­žio.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Javni dopis Fondacije Gusinje upucen IZ u Gusinju u vezi aktivnosti na uredjenju gradskog groblja u Gusinju

Postovani citaoci,

Pred vama je dopis koordinatora Fondacije Gusinje za zavicaj gos. Sulje Dombalica, koji je upucen Islamskoj Zajednici u Gusinju povodom aktivnosti za uredjenje gradskog groblja u Gusinju.
Dopis je poslat na osnovu konsultacija i odluke UO Fondacije Gusinje u NY, koji ima za cilj odrzavanje kontakata i informisanja sire javnosti u vezi sa aktivnostima na zapocetom zajednickom projektu UREDJENJA GRADSKOG GROBLJA U GUSINJU.
Fondacija Gusinje ce u cilju odrzavanja svoje transparentnosti u radu i informisanosti svojih clanova i donatora za ovu akciju, redovno vas obavjestavati o svim svojim preduzetim koracima, kao i o preduzetim koracima IZ u Gusinju, pri sprovodjenju ovog zajednickog projekta u djelo.
O svim slijedecim aktivnostima na ovom projektu bicete blagovremeno obavijesteni preko naseg portala, Gusinje-Foundation.org

Za sada kako smo informisani preko nasih koordinatora u zavicaju, slijedeci korak aktivnosti koji podrazumijeva, vizualno snimanje terena na groblju od strane strucnog lica je onemuguceno, zbog snijeznih padavina u zavicaju.

Otvorite dopis na link  Opsirnije… »

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Novi donator za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Dobili smo novog donatora i iz Podgorice za uredjenje gradskog groblja u Gusinju.

Esko Hamda Feratovica je pozvao nase blagajnike I pri tom donirao 100 dolara.

Zahvaljujemo se Esku na humanom cinu.

Broj donatora je 290 a iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $78.450.00 dolara i 400 Eura.

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje gradskog groblja u Gusinju kao sto vam je poznato je u toku. Fondacija Gusinje se obavezala da prikupi novcana sredstva za finsiranje ovog projekta koji je od velikog znacaja za Gusinje I sve vas gusinjane sirom svijeta. Ukoliko pratite nasu stranicu mogli ste saznati da je do sad prikupljeno $ 78.450.00 dolara i 400 Eura. S,obzirom da se radi o velikom projektu, kompletiranje istog zahtijevace mnogo vise novca. Zato apelujemo na sve ljude dobre volje da se prikljuce ovoj akciji I daju svoj novcani doprinos. Nesmijemo zaboraviti da je ovo obaveza svih nas a posebno onih koji imaju svoje najmilije rahmetlije na ovom mezarju. U ovoj akciji moramo djelovati zajedno bez obzira na bilo kakve razlike jer groblje je sviju nas. Ovakva jedinstvena akcija je ujedno test za sve nas i prilika da pokazemo svoju humanost kulturu I postovanje, dog u suprotnom za neuspjeh ovog testa, ne postoji opravdanje.
Postovani citaoci, imajte na umu da je ovo dobrovoljna humanitarna akcija koja nas sviju obavezuje I da treba da postupite po svojoj savjesti tj.da se sami javite. Zbog ovih cinjenica osoblje Fondacije Gusinje ne uzima na sebe obavezu pojedinacnog kontaktiranja da bi ste donirali vas novac. Zato ako zelite da se upisete u listu donatora, pozovite jednog od nasih blagajnika:

Almir Kolenovic (Brothers Pizza) Tel;1-917/554-3798, Dedo Radoncic Tel; 1-347/831-3292, Erol Radoncic Tel;1-347/200-0955, Ruzdo Pjetrovic Tel;1-917/903-0249, Esko Omeragic Tel; 1-917/309-7141

AKO ZIVITE U ZAPADNOJ EVROPI I ZELITE DATI SVOJU DONACIJU MOZETE SE OBRATITI:
Murat Julevic, predstavnik Fondacije Gusinje za Njemacku i Zapadnu Evropu.

Ziro racun Fondacije: sa naznakom za uredjenje Gusinjskog gradskog groblja:

COMMMERZBANK
UsT- IdNR DE 114 103 514

IBAN DE 95 3108 0015 4929 0849 04 BIC: DRESDEFF310

LISTA DONATORA

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Pjesma o Gusinju-Mirsad Gruda

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku organizuje tribinu dana 06.marta u 19.00 casova u Renaissance Event Hall. Gost tribine dr.Igor Luksic, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dan-Trpe i čekaju bolje dane

Obećano nam je mnogo toga, od puta do pospješivanja razvoja poljoprivrede…, ali još se ništa nije promijenilo i ostaje nam samo da se nadamo, kaže Hasan Dervišević
GU­SI­NjE – U za­se­o­ku Der­vi­še­vi­ći kod Gu­si­nja, kao uosta­lom i na kom­plet­nom pro­sto­ru Grn­ča­ra ko­me on pri­pa­da ži­ve uglav­nom sta­ri­ji lju­di či­je rad­ne spo­sob­no­sti po­su­sta­ju. Tre­nut­no u Der­vi­še­vi­će­vi­ma obi­ta­va­ju sve­ga če­ti­ri do­ma­ćin­stva, ali lje­ti za­se­ok oži­vi jer do­đu oni ko­ji su po­ro­dič­na gni­je­zda svi­li ne­gdje dru­go, ali vo­le da po­sje­te rod­ni kraj, obi­đu ro­di­telj­ske ku­će i ima­nja. Ha­san i Ha­lil Der­vi­še­vić ka­žu da su svo­ju sud­bi­nu ve­za­li za og­nji­šta pre­da­ka i ne že­le ni­ka­kvu ne­iz­vje­snost van nje­ga.Is­ti­ču da se u Der­vi­še­vi­ći­ma te­ško ži­vi i da bi bi­lo bo­lje da ima vi­še sta­nov­ni­ka, ali ta­ko je ka­ko je.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Pobjeda-Ulice u Guinju cekaju imena i brojeve

GUSINJE Unajmlađoj crnogorskoj opštini vode se redovne aktivnosti oko formiranja nadležnih opštinskih službi i sekretarijata kako bi lokalna uprava mogla da funkcioniše na pravi način i bude servis svih građana. Međutim, i pored problema oko privremenog prostora za opštinsku administraciju,koja je trenutno smještena u dijelu objekta Centra za kulturu u Gusinju, jer, još nije završena rekonstrukcija opštinske zgrade u samom centru grada, opština Gusinje ulaže ogromne napore da, što je moguće prije , formira potrebne opštinske organe i prateće službe iz svih oblasti. Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, dr Elvis Omeragić, kaže za Pobjedu, da vode računa koje su to službe trenutno najneophodnije kako bi lokalna vlast mogla normalno da funkcioniše i to ne baš u adekvatnim smještajnim prostorima.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donatori za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

1,000.00 NOVIH DOLARA ZA UREDJNJE GRADSKOG GROBLJA U GUSINJU OD NASIH DONATORA

Postoani citaoci,

-U nasu redakciju je ponovo pristigla informacija o novim donatorima za uredjenje gradskog groblja u Gusinju. Rijec je o ljudima koji zele biti integralni dio nase zajednice u Njujorku i dio zajednickog realizovanja bitnih projekata za nase rodno mjesto, na celu sa Fondacijom Gusinje, u okviru njenih zacrtanih ciljeva i njenih projekata. Odazivanje I ucestvovanje u ovoj akciji je ogledalo svakog pojedinca, sto potvrdjuje spektar sirine svijesti za djelovanje u aktivnostima (sire) zajednice i za njen prosperitet. Ljudi koji posjeduju ovu pozitivnu karakteristiku i njihove aktivnosti u zajednici su temelj uspjeha jednog drustva pri realizovanju pozitivnih projekata kakav je u ovom slucaju uredjenje gradskog groblja u Gusinju. Dijaspora gusinja u Njujorku, koja u najvecem obimu podrzava ovu akciju, potvrdjuje svoju privrzenost prema rodnom kraju i rodni kraj moze biti ponosan na nju. Suma prikupljenog novca za projekat groblja u Gusinju, koja ce ubrzo dostici sumu od 100.000 dolara najbolje dokazuje snagu Gusinja u Njujorku i respekt prema Fondaciji Gusinje kao organizaciji koja se bavi kapitalnim projektima za razvoj naseg rodnog mjesta.

Nasi slijedeci donatori koji su pokazali jednu ovakvu sirinu svijesti za svoju zajednicu i njen uspjeh su;

Redzo Balic $500.00

Fadilj Hasov Radoncic $200.00

Radoncic Zumber, Zuvdo, Smajlje $300.00


Broj donatora je 289 a iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $78.350.00 dolara i 400 Eura.

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje gradskog groblja u Gusinju kao sto vam je poznato je u toku. Fondacija Gusinje se obavezala da prikupi novcana sredstva za finsiranje ovog projekta koji je od velikog znacaja za Gusinje I sve vas gusinjane sirom svijeta. Ukoliko pratite nasu stranicu mogli ste saznati da je do sad prikupljeno $ 78.350.00 dolara i 400 Eura. S,obzirom da se radi o velikom projektu, kompletiranje istog zahtijevace mnogo vise novca. Zato apelujemo na sve ljude dobre volje da se prikljuce ovoj akciji I daju svoj novcani doprinos. Nesmijemo zaboraviti da je ovo obaveza svih nas a posebno onih koji imaju svoje najmilije rahmetlije na ovom mezarju. U ovoj akciji moramo djelovati zajedno bez obzira na bilo kakve razlike jer groblje je sviju nas. Ovakva jedinstvena akcija je ujedno test za sve nas i prilika da pokazemo svoju humanost kulturu I postovanje, dog u suprotnom za neuspjeh ovog testa, ne postoji opravdanje.
Postovani citaoci, imajte na umu da je ovo dobrovoljna humanitarna akcija koja nas sviju obavezuje I da treba da postupite po svojoj savjesti tj.da se sami javite. Zbog ovih cinjenica osoblje Fondacije Gusinje ne uzima na sebe obavezu pojedinacnog kontaktiranja da bi ste donirali vas novac. Zato ako zelite da se upisete u listu donatora, pozovite jednog od nasih blagajnika:

Almir Kolenovic (Brothers Pizza) Tel;1-917/554-3798, Dedo Radoncic Tel; 1-347/831-3292, Erol Radoncic Tel;1-347/200-0955, Ruzdo Pjetrovic Tel;1-917/903-0249, Esko Omeragic Tel; 1-917/309-7141

LISTA DONATORA

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Obavjestenje direktora NP Prokletije Enesa Dreskovica

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Saopštenje za javnost Koalicije za Gusinje – Dr Rusmin Laličić

Petočlana koalicija na čelu sa DPS-om (5 osvojenih mandata), BS-om (sa osvojenih 4 mandata), SDP-om (3 mandata), Albanskom alijansom (2 mandata) i DUA (2 mandata)nastavlja sa kršenjem Ustava, zakona, statuta i poslovnika kao u prethodnoj godini, kada su za 5 održanih sjednica SO Gusinje najmanje 5 puta prekršili zakon, na šta smo im javno ukazali.  Sjednicu sazvanu za 30.12.2014. su odložili a da nisu postupili u skladu sa statutom i privremenim poslovnikom, koji ih obavezuje da zbog odlaganja sjednice sazovu kolegijum u roku od 3 dana, a novu sjednicu zakažu najduže u roku od 15 dana. Prethodna sjednica je održana u neregularnim uslovima, a ova 6. je otkazana zbog nesposobnosti rukovodećih organa da obezbijede regularne uslove za rad. Ova nesposobnost da stvore uslove za rad im nije smetala da uplate plate zapošljenima i odbornicima, iako protivzakonito, jer nemaju odluku SO o privremenom finansiranju ni za prošlu godinu, a ni za ovu, što je prekršaj koji bi trebao da zabrine Ministarstvo finansija i Vladu CG.

I poslije 9 mjeseci od održanih izbora, SO Gusinje nije izabrala legalnu Izbornu komisiju u skladu sa rezultatima izbora, već je na snazi komisija koju je imenovala Vlada radi organizovanja i održavanja lokalnih izbora, a ista ni približno ne odgovara izbornom rezultatu sa izbora održanih 25.05.2014. u Gusinju.

Takođe se nastavlja sa praksom nepoštovanja propisa vezanih za davanje odgovora na odbornička pitanja najdalje na sljedećoj sjednici SO, kao i nepravilnim popunjavanjem skupštinskih odbora i savjeta, gdje vladajuća većina pokazuje samovolju i diskriminatorski odnos prema vladajućoj manjini, tj. opoziciji.

Naš osnovni cilj pri vraćanju statusa opštine Gusinju je bio unapređenje lokalne samouprave kako bi sve kvalitetne ideje dobile šansu i kako bi se građanima poboljšao životni ambijent, a opština bila dobar servis građanima, a ne da dođu u poziciju da ostanu bez servisa, kakva je sad situacija sa rukovodstvom koje nije u stanju da ispoštuje osnovni zadatak, a to je stvaranje uslova za rad, pa kršeći zakone i čekajući da to neko drugi obavi za njih (Vlada), prave neprocjenjivu štetu građanima koji sve više napuštaju Gusinje, razočarani načinom na koji ova vladajuća većina vlada.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Poziv za prisustvo na izbornoj skupstini Fondacije “Gusinje”

Postovani clanovi, donatori i simpatizeri Fondacije Gusinje,

kao sto smo ranije najavili 14 Marta ove godine zakazana je izborna skupstina Fondacije Gusinje na osnovu pravilnika o radu clana 6, tacka 1 i 2.
Kao i svake godine izborna skupstina se odrzava sa ciljem gdje ce se sumirati rezultati rada u proslom periodu, kao i razmatranje ciljeva i poslovanja rada za buduci period Fondacije Gusinje. Jedna od tacaka ce biti izabiranje novih clanova upravnog i izvrsnog odbora i zaduzivanje novih funkcija,  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dan-Obecao donaciju i sponzorstvo

POZNATI FUDBALER DŽENAN RADONČIĆ POSJETIO ŠKOLU FUDBALA U GUSINJU
GU­SI­NjE –Gusinjanin Dže­no Ra­don­čić, biv­ši fud­ba­ler FK Gu­si­nje, plje­valj­skog Ru­da­ra i be­o­grad­skog Par­ti­za­na, ko­ji tre­nut­no igra u Ja­pa­nu, a u za­vi­ča­ju je na re­ha­bi­li­ta­ci­o­nom od­mo­ru zbog po­vre­de, po­sje­tio je ško­lu fud­ba­la „Tro­jan”, klub za mla­đe ka­te­go­ri­je, či­ji pred­sjed­nik je Ismet Br­da­kić, a tre­ner Se­lim Fe­ra­to­vić.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)