U Nacionalnom parku “Prokletije”krivolovcima oduzeli oružje

Podnesena je krivična prijava protiv M.I. iz Plava zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, a protiv F.L. iz Bijelog Polja podnesena je prekršajna prijava, zbog nepropisnog prenošenja i nošenja oružja, navodi Enes Drešković PLAV – Di­rek­tor Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je” Enes Dre­ško­vić sa­op­štio je da su u po­sled­njih mje­sec da­na uče­sta­li upa­di kri­vo­lo­va­ca na pro­stor NP, a u ve­ći­ni slu­ča­je­va se ra­di o vr­lo is­ku­snim i or­ga­ni­zo­va­nim kri­vo­lov­ci­ma ko­je je vr­lo te­ško uhva­ti­ti na dje­lu.
– Po­red če­stih upa­da lo­kal­nih (kri­vo)lo­va­ca na pro­stor NP, ima­mo si­tu­a­ci­ju da do­la­ze i lov­ci iz dru­gih kra­je­va Cr­ne Go­re. Ne­dav­no sam tra­gom in­for­ma­ci­ja da se na pro­sto­ru Hri­da na­la­ze lov­ci tra­žio asi­sten­ci­ju pri­pad­ni­ka Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Plav i Gra­nič­ne po­li­ci­je. U pri­su­stvu re­pu­blič­kog in­spek­to­ra za lov Ha­ki­je Ja­sa­vi­ća iz­ve­li smo za­jed­nič­ku ak­ci­ju na te­re­nu i od kri­vo­lo­va­ca za­pli­je­ni­li oruž­je bez do­zvo­le. Tom pri­li­kom pro­tiv M.I. iz Pla­va pod­ne­se­na je kri­vič­na pri­ja­va, zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oru­ž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, dok je pro­tiv F.L. iz Bi­je­log Po­lja pod­ne­se­na pre­kr­šaj­na pri­ja­va, zbog ne­pro­pi­snog pre­no­še­nja i no­še­nja oruž­ja – na­vo­di Dre­ško­vić i do­da­je da, i po­red do­bre vo­lje i sprem­no­sti po­li­ci­je i re­pu­blič­kog in­spek­to­ra da za­šti­te pro­stor NP, još ni­je­su u mo­guć­no­sti da u pra­voj mje­ri su­zbi­ju kri­vo­lov na tom pro­sto­ru.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić o razvoju opštine

GUSINJE – Nakon konstituisnja Skupšine opštine Gusinje, izbora predsjednika gusinjskog parlamenta, konačno je izabrana i predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić, diplomirani tehnolog.

Žitelji Gusinja i okoline kao i oni koji žive daleko od rodnog kraja pripremaju se za bolje sjutra. Želje i očekivanja su velika, ali izazovi veoma teški. Međutim, Gusinjani su po prirodi optimisti – i vjeruju da u ovom kraju dolaze bolji dani.

Razvoj

- Prirodni resursi gusinjskog kraja treba da čine okosnicu njegovog ekonomskog razvoja. Brži razvoj turizma, poljoprivrede, drvoprerade, iskorišćavanje hidropotencijala, ali i završetak novog puta Gusinje-Podgorica preko teritorije Republike Albanije, preduslovi su da se krene sa mrtve tačke. Imamo oko 8.000 hektara njiva koje su danas većinom bašte, livade ili utrine. Ljudi iz naše dijaspore  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Nova pristigla donacija za uredjejnje gradskog groblja u Gusinju

Dragi citaoci naseg web.portala kao sto smo vas obavijestili da smo dobili prvoga donatora Ismeta Sujak (500$) za prikupljanje novca za uredjenje gradskog groblja u Gusinju Upravnom odboru se obratio i Radoncic (Sulja) Naser koji je ovom prilikom donirao (1.000$).

Upravni odbor se zahvaljuje gos.Radoncicu na njegovoj podrsci nase ideje i njegovoj donaciji.

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Gusinje vijesti (fb) Haris Kolenovic osvojio Rozajski maraton

Nas atleticar Haris Koljenovic osvojio je maraton koji je odrzan danas u Rozajama! Na maratonu je ucestvovalo oko sto takmicara iz Rusije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bez obzira na veoma jaku konkurenciju, jedini Gusinjski atleticar je brilijirao i tako pokazao da je izuzetan sportista pred kojim je blistava buducnost

categories Uncategorized | comments Comments (2)

DAN – Cekicevu zovu u Njujork

– Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” u Nju­jor­ku Etem Ko­le­no­vić, če­sti­ta­ju­ći Ane­li Če­kić na iz­bo­ru za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Gu­si­nje, upu­tio joj je po­ziv da sa naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma po­sje­ti Nju­jork i pri­su­stvu­je tra­di­ci­o­nal­noj do­na­tor­skoj ve­če­ri fon­da­ci­je ko­ja će se odr­ža­ti kra­jem go­di­ne.
Sa­rad­nja iz­me­đu di­ja­spo­re i za­vi­ča­ja oci­je­nje­na je ne­mi­nov­nom za bu­duć­nost no­ve op­šti­ne Gu­si­nje, što je UOFG iz­no­sio u mno­gim sa­op­šte­nji­ma, a po­sje­ta op­štin­skog ru­ko­vod­stva di­ja­spo­ri, iz­di­gla bi sa­rad­nju na ve­ći ni­vo i ima­li bi pri­li­ku da raz­mi­je­ne mi­šlje­nje o svim bu­du­ćim za­jed­nič­kim ko­ra­ci­ma.
– Svje­sni smo da ćete ima­ti te­žak za­da­tak, ali uz do­bru or­ga­ni­za­ci­ju, ško­lo­van i pro­fe­si­o­na­lan ka­dar, vje­ru­je­mo da će te stvo­ri­ti mo­guć­nost za ula­ga­nja i otva­ra­nje rad­nih mje­sta, za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja i rje­ša­va­nje mno­gih na­go­mi­la­nih pro­ble­ma.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Odgovor predsjednice opstine Gusinje – Anele Cekic

categories Uncategorized | comments Comments (2)

VIDEO: Četvrta redovna sjednica Skupštine Opštine Gusinje

categories Uncategorized | comments Comments (3)

Prva donacija za uredjenje gradskog groblja u Gusinje

Nakon objavljivanja clanka o zahtjevu za plansko uredjenje gradskog groblja u Gusinju na adresu Fondacije javio se nas clan i donator Sujak Ismet koji je podrzao nasu ideju i kontaktirao nas Upravni odbor pa je tom prilikom donirao prvih 500$ .

U ime Upravnog odbora “Fondacije-Gusinje” zahvaljujemo se Ismetu Sujaku na podršci nase ideje i prvoj donaciji.

categories Uncategorized | comments Comments Off

Cestitka UOFG na izboru predsjednika opstine Gusinje i pozivnica u Njujorku

Predsjednik Upravnog Odbora Fondacije Gusinje gos. Etem Kolenovic je u cestitci na izboru za predsjednika opstine Gusinje gospodjici Aneli Cekic, uputio I poziv da sa njenim najblizim saradnicima posjete Njujork I prisustvuju tradicionalnoj donatorskoj veceri Fondacije Gusinje.

Da je saradnja izmedju dijaspore I zavicaja neminovna za buducnost nove opstine Gusinje, UOFG u Njujorku je to iznosio u mnogim saopstenjima. Posjeta novih organa opstine Gusinje dijaspori u Njujorku, izdigla bi saradnju na veci nivo i imali prilike razmijeniti misljenja o buducim zajednickim koracima.

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Gusinje dobilo predsjednika opstine poslije 60 godina

ANELA CEKIC-PREDSJEDNIK OPSTINE GUSINJE

Poslije 60 god. Gusinje je povratilo status opstine i dobilo prvog predsjednika. Ova izuzetna cast je pripala gospodjici Aneli Cekic koja zivi i radi u Gusinju.
Rođena 1970. godine u Gusinju, Čekić je završila Rudarsko-metalurški fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Bila je odbornik DPS-a u plavskom parlamentu od 2006. do 2010. godine. Obavljala je nekoliko dužnosti u opštini Plav, nakon čega je postavljena za šefa ekspoziture Crnogorske komercijalne banke u Plavu.
Odluku da Anela Čekić bude kandidat za predsjednika opštine Gusinje jednoglasno je donio OO DPS-a Gusinja. Čekić je bila nosilac liste „Koalicija za složno Gusinje”.
Na sjednici SO Gusinje koja je odrzana 17.09.2014god. u prostorijama doma kulture 16 odbornika je glasalo ZA iz koalicije “Slozno za Gusinje” (DPS,SDP,BS,DUA i AA), 9 je bilo protiv a 5 odbornika je bilo odsutno.
Ovim se Gusinju kao najmladjoj opstini u CG stvorila nova podloga za jednu novu epohu zivota u njemu i prespektivu za bolji zivot.
Podsjetimo da je Gusinju na nepravedan nacin oduzet status opstine prije 60god. i da je od toga vremena dozivjelo ogromnu stagnaciju u razvoju, gdje su gradjani bili prinudjeni iseljavati se iz ovog mjesta. Danas izborom novog predsjednika stvara se nova nada za ovaj grad da nastavi stopama prosperiteta kojima je vjekovima islo. Neminovno je da ce se novi predsjednik opstine suociti sa mnogim problemima i imati pune ruke posla, povratiti normalan zivot gradjanima i zavesti stvari u red ali je takodje neminovno da se to udruzenim snagama onih koji to zele moze i ostvariti. Zbog toga su sve oci gradjana a narocito dijaspore koja je mnogo puta brojnija nego u samom zavicaju, uprte u novu vlast u novoj opstini. Izbor predsjednika opstine je takodje znacajan za Fondaciju Gusinje, koja je dala ogroman doprinos za vracanje statusa same opstine. Fondaciju Gusinje sacinjavaju clanovi i donatori koji svojim donacijama zele unaprijediti zivot u Gusinju. UOFG je vise puta izosio svoj stav u javnim saopstenjima da zeli i ocekuje dobru saradnju sa organima opstine Gusinje kako bi se kroz neophodnu saradnu stvorili uslovi za investiciona ulaganja u zavicaju. Fondacija za Gusinje ce nastojati da u predhodnom vremenu uspostavi najbolju mogucu saradnju sa novim organima opstine kako bi svoj financiski potencijal ulagala u potrebne projekte u zavicaju.

Sve cestitke Aneli Cekic na izboru predsjednika opstine Gusinje,
zeli redakcija press sluzbe Gusinje-foundation.org

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Apel za očuvanje jednog od bisera Crne Gore: Plavsko jezero sve manje

PLAV – Mnoga naučna istraživanja pokazuju da se površina Plavskog jezera smanjila deset odsto tokom posljednjih 40 godina. Podaci govore da je površina jezera manja za 19,5 hektara.

Veoma su zabrinjavajući podaci, naročito kada se zna da se zapremina jezera smanjila sa 7,7 miliona kubnih metara na 6,3, tj. oko 17 odsto. Potrebna je što hitnija zaštita i valorizacija Plavskog jezera, kako bi se produžio njegov vijek – kaže za Pobjedu ekspert za zaštitu i očuvanje prirode dr Zlatko Bulić.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Problemi u turističkim lokalitetima NP „Prokletije“: Odlažu smeće gdje stignu

GUSINJE – I ovogodišnju turističku sezonu u plavsko-gusinjskom kraju obilježilo je neodgovorno ponašanje pojedinih posjetilaca koji su odlagali otpad i tamo đe mu mjesto nije. Čak i u dolini Grebaje, jednoj od najatraktivnijih lokacija u Crnoj Gori, mogle su se uočiti znatne količine smeća. Stoga su redovno bile organizovane mnogobrojne akcije čišćenja ovog prelijepog prostora.

Početkom turističke sezone organizovali smo redovne akcije čišćenja na potezu od spomenika u selu Dolja do kraja četvrte livade, kao i dionice puta od Gusinja do doline Grebaje. Kao po pravilu, najviše otpada nalazili smo na prvoj livadi, u dijelu gdje su postavljeni šadrvani za posjetioce. Moram da napomenem da  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Volonteri Crvenog krsta u Plavskoj opstini u akciji

Plav – Volonteri plavske opštinske organizacije Crvenog krsta zajedno sa kontakt policajcima organizovali su danas akciju pod sloganom „Budi heroj, spasi živote“ – u četiri kontakt rejona – Plav I i II, kao i u Gusinju i Murinu.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Zajedničkim snagama za bolji život građana

GUSINJU – Ne želim da se miješam u politička opredjeljenja građana Gusinja, ali svi mi koji živimo i radimo daleko od rodnog kraja imamo pravo da sugerišemo da se izaberu sposobni i karakterni ljudi koji će voditi Gusinje na putu bržeg ekonomskog razvoja. Želimo brojčano malu, ali produktivnu i efikasnu lokalnu samoupravu koja će biti u stanju da se samofinansira. Lokalnu samoupravu koja će napraviti planove, programe i pojekte koji bi omogućili strana ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavati ljude po stručnosti i znanju, a ne po partijskim, rodbinskim, nacionalnim, vjerskim ili drugim pripadnostima – kaže za Pobjedu, Rizah Gruda, književnik i publicista, inače rođeni Gusinjanin, koji dugo godina živi i radi u Novom Pazaru.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Izvjestaj sa sjednice UO Fondacije Gusinje

Na sjednici UO Fondacije Gusinje odrzanoj osmog Septembra 2014god. Clanovi UOFG su vodili debatu povodom ljetosnjih sastanaka FG sa stranackim predstavnicima u Gusinju I ishodom tih sastanaka. Kao sto je vec poznato u javnosti koja je informisana preko naseg a i drugih medija FG je pokrenula i predstavila IDEJU stranackim predstavnicima u Gusinju o finansiranju nezavisnog strucnog kadra (savjetnika) u kljucnim opstinskim mjestima, koji bi imali zadatak da svoj steceni profesionalizam ustupe buducim opstinskim funkcionerima kako bi lakse i brze novoformirana opstina izasla na kraj sa nagomilanim problemima. Takodje je naglaseno da bi potencijalni kandidati u vidu savjetnika bili izbrani od strane opstinskih organa na odredjeno vrijeme tj, godinu-dvije zavisno od potrebe. UO je ocijenio da je ideja o osvjezavanju strucnog kadra u novoj opstini pozitivna i neophodna u prvim pocecima samostalnosti opstine i da se i dalje treba djelovati u tom pravcu a da razlozi za neprihvatanja iste nijemaju validnost. Oni smatraju da se ova inicijativa koja ne tereti opstinski budzet a koja samo moze biti benefitarna, stavi na raspravu i glasanje u lokalnom parlamentu SO Gusinje. Clanovi UO su istakli da je dijaspora nezaobilazan investicioni factor razvoja Gusinja i da je FG kao najaca organizacija u dijaspori veoma zainteresovana da se sve barijere za investiciono ulaganje u Gusinju otklone u dogledno vrijeme. Cilj otklanjanja barijera za bolji zivot u Gusinju se postize razgovorima i kompromisom i svako “bjezanje” od toga, nije u interesu Gusinja. Takodje su napomenuli da Fondacija Gusinje nema vremena za politicka prepucavanja u Gusinju i da se nece baviti njima kao i da nece stititi politicke subjekte koji usporavaju put za prosperitet Gusinja. Cilj formiranja FG je jasan i svako djelovanje FG u pravcu zavicaja je bez licnih ili politickih pretenzija tj. iskljucivo u interesu gradjana Gusinja. UOFG je saglasan da se nece mijesati u odluke opstinskih organa ali da se o idejama i sugestijama FG prije nego sto se odbace, treba vise razgovarati i razmisliti jer u suprotnom svako drugacije ponasanje se moze tretirati kao izraz licnog interesa, manjkavost profesionalizma u poslu koji se obavlja, kao i neodgovornost.
UO je konstatovao da ce svako ignorisanje ideja za interes gusinja od strane FG ili bilo koje organizacije i udruzenja, biti tretirano kao nedostatak sluha za saradnju sa dijasporom i da ce se na osnovu ovakve konstatacije u buducnosti i ophoditi.

Izvjestaj sa sjednice UO Fondacije Gusinje
Septembar 08. 2014god.
Njujork

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Gusinje: Anela Čekić kandidat za predsjednika opštine

Gusinje:Anela Čekić kandidat za predsjednika opštineGUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje dr Elvis Omeragić zakazao je četvrtu sjednicu gusinjskog parlamenta za 17. septembar. Tada bi trebalo da bude izabran predsjednik najmlađe crnogorske opštine, a jedina kandidatkinja je inžinjer tehnologije iz Gusinja Anela Čekić.

Odluku da Anela Čekić bude kandidat za predsjednika opštine Gusinje jednoglasno je donio OO DPS-a Gusinja. Čekić je bila nosilac liste „Koalicija za složno Gusinje” i dala je veliki doprinos pobjedi koalicije u kojoj su DPS, SDP i BS.

Rođena 1970. godine u Gusinju, Čekić je završila Rudarsko-metalurški fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Bila je odbornik DPS-a u plavskom parlamentu od 2006. do 2010. godine. Obavljala je nekoliko dužnosti u opštini Plav, nakon čega je postavljena za šefa ekspoziture Crnogorske komercijalne banke u Plavu.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (8)

Zahtijev Islamskoj Zajednici Gusinja za donosenje odluke o planskom uredjenju groblja u Gusinju

categories Uncategorized | comments Comments (18)

Cestitka na izboru sekretara SO Gusinje

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dopuna rječnika plavsko-gusinjskoga govora, Ibrahima Rekovića: Dodaće još hiljadu starih

PLAV – Poznati plavski slikar i pisac Ibrahim Ibro Reković, dopuniće „Rječnik plavsko-gusinjskoga govora“, koji ima 5.000 starih riječi. Ovih dana Reković sprema i dopunu ovog rječnika sa još oko 1.000 sakupljenih starih riječi

Dopuna rječnika plavsko gusinjskoga govora, Ibrahima Rekovića: Dodaće još hiljadu starih- Ovaj rječnik ima cilj da mlade generacije iz ovih krajeva, koje žive ovdje i širom svijeta, znaju kojim su to jezikom pričali njihovi djedovi, nane, očevi i majke.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Fondacija Gusinje zeli finansirati uredjenje gradskog groblja u Gusinju

UO Fondacije Gusinje zeli uloziti financijska sredstva za plansko uredjenje gradskog groblja u Gusinju.

Na sastanku UO Fondacije Gusinje odrzanom 08.09.2014. bilo je rijeci o gradskom groblju u Gusinju I o stanju u kojemu se nalazi.
-Opste je poznato da se gradsko groblje u Gusinju nalazi u uzuzetno losem stanju i da je neophodna sanacija istog po savremenim standardima tj. planskom uredjenju. Vrlo nepristupacan teren i visoka trava izazivaju pravi izazov da se obredi ukopavanja umrlih sprovedu na siguran i kvalitetan nacin. Plansko uredjenje naseg mezarja u obliku postavljanja staza, redovno kosenje trave i ostalih potrebnih sadrzaja pokazalo bi nas respect prema umrlima koji to zasluzuju, kao i podiglo nivo ukupne slike naseg grada Gusinja u kojemu se zagovara bolja i ljepsa buducnost. Iznosenje ovog problema u Upravnom Odboru i tokom razgovora izrazena je jednoglasnost i spremnost da se ideja o uredjivanju gradskog groblja sprovede i zazivi do kraja.
Islamska zajednica u Gusinju pod cijim vlasnistvom i odrzavanjem se nalazi ovaj prostor, zbog finasciskih poteskoca nije u stanju rijesiti ovaj problem na adekvatan nacin koji zahtijeva ozbiljnija ulaganja. U neformalnim razgovorima predstavnici IZ u Gusinju su izjavili da je uredjenje groblja jedan od njihovih prioriteta i da je podrska dijaspore dobrodosla. Stoga UOFG je na sastanku donio odluku da se i zvanicno uputi dopis IZ u Gusinju u kojemu ce se naznaciti da ukoliko IZ Gusinje donese odluku o planskom uredjenju gradskog groblja u Gusinju, Fondacija Gusinje ce biti spremna i finansirati ovaj projekat.
Ukoliko se donese odluka i usaglase stavovi IZ Gusinje i Fondacije Gusinje, predstojece donatorsko vece Fondacije Gusinje bice planirano i posveceno ovom nuznom projektu izjavio je UO. Fondacija Gusinje ce se i zvanicno obratiti i pozvati sve organizacije i udruzenja u Njujorku kao i sve ljude dobre volje da podrze ovaj projekat. Sav prihod od donatorske veceri Decembra 2014god. FG bio bi iskoriscen za ovaj humani cin. UOFG je smatra da ce svi clanovi i donatori svojim ucescem podrzati ovu ideju, prepoznavajuci ozbiljnost i vaznost ovog projekta.

Upravni Odbor Fondacije Gusinje,
New York

categories Uncategorized | comments Comments (6)