Pobjeda u posjeti poznatom stocaru u Grebajama

gocaj-grebaje GUSINJE U atraktivnoj dolini Grebaje, ispod visokih vrhova Karanfila, gdje sve izgleda kao u bajci, na drugoj livadi nalazi se katun poznatog gusinjkog stočra Špana Gočaja, koji sa svojom stokom ljetuje u Grebaje. -Špan Gočaj jejedan od najpoznatijih stočara u plavsko-gusinjskom kraju a i šire, a poznaju ga na stotine planinara i drugih ljubitelja prirode iz zemlje i inostranstva koji posjećuju ovo „čudo od prirode“ – kaže Dragan Milosavljević, beogardski planinar, koji dugo godina dolazi u Grebaje. Za svoje dugogodišnje bavljenje stočarstvom i prezentacijama mliječnih proizvoda u našoj zemlji i inostranstvu ovaj vrijedni stočar je dobio mnoga priznanja, diplome i plakete za visok kvalitet mliječnih proizvoda. Redovne posjete planinara, turista i drugih gostiju iz Češke, Slovačke, Švajcarske, Njemačke, Francuske,Skandinavije,Izraela, Srbije i daleke Amerike, a koji ovdje u ovoj prekrasnoj dolini borave u vrijeme godišnjihodmora, sunjegovi redovni gosti. Svi oni kod ovog domaćina svakodnevno kupuju vareniku, sir, kajmak, jardum i jagnjetinu. Sve ide kao alva, hvali se Gočaj.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Dan-Nezavršen put u Desnom Grnčaru Podloga loša, asfalt prifalio

grncar-put GU­SI­NjE – Pro­jekt­ne ak­tiv­no­sti za pro­stor op­šti­ne Gu­si­nje, ko­je su još u mar­tu bi­le do­go­vo­re­ne na sa­stan­ku op­štin­skog ru­ko­vod­stva s di­rek­to­rom Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Žar­kom Živ­ko­vi­ćem, če­ka­ju ne­ka bo­lja vre­me­na. Ne­što je ra­đe­no na di­je­lu se­o­skog pu­ta pre­ma De­snom Grn­ča­ru, ali, ka­ko s raz­o­ča­re­njem is­ti­ču ži­te­lji tog se­la na sa­moj gra­ni­ci sa Al­ba­ni­jom, sa­mo to­li­ko da se za­ma­gle oči i ni­šta vi­še.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Happy Independence Day

H a p p y

4th of July

Gusinje Foundation Inc.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Otvorena planinarska sezona u Grebajama

reg3372015 GU­SI­NjE – U gre­baj­skoj do­li­ni pod­no Pro­kle­ti­ja otvo­ren je tra­di­ci­o­nal­ni pla­ni­nar­ski ta­bor ko­ji je oku­pio pla­ni­na­re iz Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i Hr­vat­ske. Bo­jan Mi­lo­va­no­vić, član Pla­ni­nar­skog klu­ba „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da, ko­ji je or­ga­ni­za­tor ove, oko šes­dest go­di­na sta­re ma­ni­fe­sta­ci­je, u ulo­zi vo­đe ta­bo­ra, pod­sje­tio je da se on odr­ža­va pol­sed­njeg vi­kend ju­na i u pr­voj de­ka­di ju­la, či­me je pla­ni­nar­ska se­zo­na na ovom di­je­lu Pro­kle­ti­ja otvo­re­na.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Odložena sjednica SO Gusinje na zahtjev odbonika DPS-a

GU­SI­NjE – Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje, ko­ju je pred­sjed­nik SO El­vis Ome­ra­gić bio za­ka­zao za ju­če, od­lo­že­na je na za­htjev Od­bor­nič­kog klu­ba De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­jalista zbog po­tre­be od­re­đe­nih kon­sul­ta­ci­ja unu­tar klu­ba.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Nasi Kanadjani o proslom pikniku Fondacije “Gusinje”

_20150630_162020

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Za prekogranične projekte preko dva mliona

Delegacija Evropske unije odobrila je bespovratnih dva miliona i 160 hiljada eura za projekte prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije.

žabljakPoziv za predaju projekata otvoren do 18. avgusta Poziv za predaju projekata otvoren do 18. avgusta
U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI) Crne Gore i Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije na Žabljaku je danas predstavljen treći poziv za dostavljanje projekata u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore koji će se finansirati iz predpristupnih fondova Evropske unije.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Sjednica SO Gusinja zakazana danas sa 10 tacaka dnevnog reda

GU­SI­NjE – Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje El­vis Ome­ra­gić za da­nas u 11 ča­so­va za­ka­zao je sjed­ni­cu lo­kal­nog par­la­men­ta. To je dru­ga po re­du sjed­ni­ca SO Gu­si­nje u ovoj go­di­ni i na njoj će od­bo­rni­ci ras­pra­vlja­ti o 10 ta­ča­ka dnev­nog re­da. Ras­pra­va će se vo­di­ti o pred­lo­gu od­lu­ka o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma, fi­nan­si­ra­nju ak­tiv­no­sti u spor­tu, iz­grad­nji lo­kal­nih obje­ka­ta od op­šteg in­te­re­sa, te or­ga­ni­zo­va­nju Jav­ne usta­no­ve Cen­tar za kul­tu­ru i ime­no­va­nju Sa­vje­ta te usta­no­ve. Od­bor­ni­ci će do­ni­je­ti od­lu­ku i o osni­va­nju dru­šta­va s ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću Ko­mu­nal­no i Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja i ime­no­va­nju od­bo­ra di­rek­to­ra u ta dva pred­u­ze­ća.
Za kraj su pred­vi­đe­na od­bor­nič­ka pi­ta­nja i od­go­vo­ri.
N.V

categories Uncategorized | comments Comments (0)

DAN: Opština kao Dom starih

reg32962015Na­kon go­di­nu da­na po­sto­ja­nja Op­šti­ne Gu­si­nje ni­šta se ni­je pro­mije­ni­lo za do­bro­bit nje­go­vih gra­đa­na, sma­tra od­bor­nik Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG) Re­fik Pi­ro­vić. Pi­ro­vić, ko­ji je di­plo­mi­ra­ni psi­ho­log, is­ti­če da je omla­di­na u Gu­si­nju so­ci­jal­no i eko­nom­ski dis­kri­mi­sa­na, da iz­vr­šna vlast umje­sto mla­dih i ško­lo­vanh ka­dro­va u slu­žbe lo­kal­ne upra­ve za­po­šlja­va pro­vje­re­ne, sta­re ka­dro­ve te da sto­ga ne li­či na ad­mi­ni­stra­tiv­ni ce­n­tar već na dom sta­rih. On sma­tra da omla­di­na tre­ba da se dig­ne i tra­ži svo­ja pra­va na ži­vot do­sto­jan čo­vje­ka. 
– Ka­da je ne­ko dru­štvo u pro­ble­mi­ma obič­no se ka­že da su za to su pod­jed­na­ko kri­vi na­rod, nje­go­ve vo­đe i spolj­ni fak­to­ri. Kru­ci­jal­no va­žno je da vo­đa bu­de spo­so­ban i od­go­vo­ran, a neo­d­go­vo­ran vo­đa uvi­jek je okru­žen lju­di­ma ko­ji mu pri­ča­ju ono što on že­li ču­ti, pa za­to uvi­jek na va­žne funk­ci­je po­sta­vlja ne­struč­ne lju­de ko­ji su mu oda­ni, dok istin­ski pre­zir pra­vi ta­lenat i in­te­lek­tu jer ih do­ži­vlja­va kao di­rekt­nu pri­jet­nju po svoj po­lo­žaj. Ta­kav slu­čaj je i u Op­šti­ni Gu­si­nje, gdje se de­ša­va­ju čud­ne stva­ri, od­no­sno u njoj su za­pos­le­ni sve sta­ri lju­di… Da­kle, gu­sinj­ska omla­di­na je so­ci­jal­no i eko­nom­ski dis­kri­mi­ni­sa­na, dok ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne za­po­šlja­va ka­dar kr­še­ći za­kon i pra­vo na rad po uslo­vi­ma kon­kur­sa kao ustav­ne ka­te­go­ri­je. Pri­ma­ju se lju­di bez kon­kur­sa, vr­ši se se­lek­ci­ja, a opet u ko­rist sta­ri­je do­bi. Do ju­če u Op­šti­ni su go­vo­ri­li da ne­ma uslo­va za rad, a sa­da od­jed­nom za­po­šlja­va­ju sta­re a omla­di­na sje­di i če­ka še­zde­se­t go­di­na ži­vo­ta ka­ko bi vi­dje­la ka­ko je ka­da svoj di­nar ra­dom za­ra­diš –is­ti­če Pi­ro­vić, i do­da­je da se Gu­si­njem vo­ze slu­žbe­na vo­zi­la pa će, ka­ko ocje­nju­je, mo­ra­ti da se za­tra­ži po­moć od di­ja­spo­re da pod hit­no i oni ne­ko do­ni­ra da bi za­po­sle­ni lak­še do­la­zi­li do po­sla. Pi­ro­vić po­ru­ču­je do­na­to­ri­ma da će gu­sinj­ska omla­di­na pla­ti­ti odr­ža­va­nje tih vo­zi­la, jer Op­šti­na ni za to ne­ma sred­sta­va.
– I ako to ni­je plani­ra­no bu­dže­tom u Op­šti­ni Gu­si­nje vo­zi se slu­žbe­no auto ko­je ko­šta 30 hi­lja­da eura, i to ne bi­lo ka­kvo auto već luk­su­zna „ško­da su­per b”. U Op­šti­ni Pet­nji­ca vo­ze se dva slu­žbe­na vo­zi­la ko­ja ko­šta­ju po 12 hi­lja­da, pa se pi­tam da li smo to mi raz­vi­je­ni­ji od Pet­nji­ce, ili smo mi mo­žda ne­što bo­lji pa mo­ra­mo sku­plje auto vo­zi­ti… No­vac iz Ega­li­za­ci­o­nog fon­da, oko 300.000 eura, umje­sto za in­ve­sti­ci­je lo­kal­na vlast oči­gled­no uve­li­ko tro­ši na luk­suz, vi­so­ke pla­te i te­ku­će tro­ško­ve op­štin­skih funk­ci­o­ne­ra, a Op­šti­na ni je­dan euro sop­stve­nih pri­ho­da ni­je ostva­ri­la za jed­no­go­di­šnji pe­ri­od. A i ka­ko će ka­da u Gu­si­nju ni­šta ne ra­di, pa ka­ko ubra­ti po­re­ze i do­pri­no­se. Mo­že se za­klju­či­ti da je ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Gu­si­nje ra­sip­nič­ki or­ijen­ti­sa­no. Glav­ni za­da­tak im je iza­ći u odi­je­lu u čar­ši­ji da se vi­di ko je u „Do­mu sta­rih” naj­sta­ri­ji -glav­ni. Dig­ni­mo glas omla­di­no  jer i mi ima­mo pra­vo i po­tre­bu ži­vje­ti – po­ru­čio je Pi­ro­vić.

N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Povecana clanarina za “Radio Gusinje”

radio Jedan od nasih informativnih glasila u zavicaju postaje sve vise respektabilnije, kako u zavicaju tako i u dijaspori.
“Radio Gusinje” u cijem osnivanju je ucestvovala i Fondacija “Gusinje”, sa svojim dugogodisnjim radom izgradili su vazan most povezivanja, izmedju njegovih slusalaca sirom svijeta.
Svojim marljivim radom, podstaknuti dozom patriotizma prema rodnom mjestu, clanovi redakcije ovog radia su demonstrilali objektivnost i transparentnost na jednom prepoznatljivom nivou kod clanova UO Fondacije “Gusinje”, istakli su na prosloj sjednici upravnog odbora.
Cijeneci ove vrijednosti i kao podstrek u daljem uspjesnom radu, UOFG je na svojem sastanku donio odluku o pevecavanju godisnje clanarine “Radio Gusinju” od 300 na 500 dolara.

U skladu sa svojim programima i ciljevima, Fondacija “Gusinje” ce nastaviti sa sa punom podrskom i saradnjom sa svim pozitivnim faktorima nase zajednice, kako u zavicaju tako i u dijaspori.

UO Fondacije “Gusinje”

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Beki Bekic u ulozi voditelja programa-Vece sa bekijom Bekicem

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Izvjestaj sa sastanka UO Fondacije “Gusinje”

_20150626_154345 Na sastanku UO Fondacije Gusinje koji je održan 21. Juna 2015 godine, pored sumiranja rezultata sa proteklog Piknika, doneseno je i nekoliko odluka o aktivnostima tokom ljetnje sezone tekuce godine.
Organizacioni odbor Piknika je podnio izvještaj izvedenih aktivnosti kao i finansijski izvještaj upravnom odboru FG. UO je ocijenio da je zahvaljujući odlicnoj organizaciji, protekli Piknik bio veoma uspješan, kako u organizacionom dijelu tako i samom cilju i ishodu. Organizatori su kazali da su svi troškovi pokriveni i da sama organizacija nece imati rashoda za ovu manifestaciju.
Ovom prilikom UOFG se zahvaljuje svima onima koji su na bilo koji način pomogli u održavanju Prolećnog Piknika Fondacije “Gusinje “.
UO Fondacije Gusinje upućuje zahvalnost Ambasadoru gos. Zoranu Jankoviću koji je uvjek uz nasu dijasporu.
Našoj dijaspori iz Kanade koji su specijalno došli na poziv organizatora i uveličali ovaj skup.

Bekiju Bekicu koji je svojom pjesmom oduševio prisutne, kao i njegovoj pratnji Seadu Jejnji.

Udruženju mladih “Community Connect ” za odlicno organizovana sportska takmičenja.

Našem vjernom sponzoru i donatoru “Vukelj grupe insurance “.

Našem clanu UO i donatoru Demi Balidemicu na lijepom gestu doniranja hrane specijaliteta iz njegovog Restorana.

Braci Kolenovic, vlasnicima restorana Izetu i Almiru na izvrsnoj usluzi i hrane i pića, kao i svim ostalim gostima i posjetiocima na odlicnom druženju.
Fondacija “Gusinje ” ce i dalje nastaviti da postiva vasu saradnju i povjerenje.

Tokom sjednice UO takodje su razmatrani pristigli zahtjevi za pomoc.

UO je odlučio da se pozitivno odgovori na zahtjev Rasima Muminovica koji svake godine organizuje maraton u trčanju “Plav Gusinje ” u zavicaju. I ove godine ovu značajnu manifestaciju Fondacija “Gusinje ” ce sponzorisati sa 1.000 dolara odlučio je UOFG.

UO Fondacije “Gusinje ” je takođe donio odluku da će na zahtjev predstavnika udruženja mladih “Community Connect ” Almira Hota, učestvovati u finansiranju budućih aktivnosti i projekata ove novoformirane organizacije. Oni su procijenili da je potrebna sva neophodna pomoć za početak njihovim aktivnostima.

U okviru aktivnosti tokom ljetnje sezone UOFG je donio odluku o organizovanju “DANI DIJASPORE ” u zavicaju i ove godine.
Clanovi Upravnog odbora koji ce provesti svoj godišnji odmor u zavicaju ce se postarati, za donosenje plana i programa za ovu manifestaciju o čemu će mo vas više obavijesti naknadno.
UO je takodje izrazio nadu da održavanje “Dana Dijaspore” nece naici na sabotažu i bojkot od političkih strana u Gusinju, kako bi ubirali političke poene kroz medjusobno prepucavanje kao sto se to desilo predhodne godine.
Podsjetimo se da je prosle godine za “Dane Dijaspore” vracena ogromna kolona vozila prema Grbajama pod sumnjivim okolnostima, pri cemu je nanijeta steta ovoj manifestaciji i samom Gusinju.

Sa sjednice Upravnog odbora “Fondacije Gusinje ” Jun 21 2015.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Umjesto “Opštine” Gusinje dobilo Dom starih

    refikNakon godinu dana izvršne vlasti Opštine Gusinje, ništa se nije promjenilo za dobrobit Gusinja. Često se kaže da, kada je neko društvo u problemima, za to su podjednako krivi narod, njegove vođe i spoljni faktori. U ovom kratkom izlaganju bih se volio osvrnuti na jedan od tih faktora – krucijalnu važnost da vođa bude sposoban i odgovoran. Neodgovorni vođa je uvijek okružen ljudima koji mu pričaju ono što želi čuti. Takav vođa uvijek na važne funkcije postavlja nestručne ljude koji su mu odani, dok istinski prezire prave talente i intelekte jer ih doživljava kao direktnu prijetnju po svoj položaj.

   U našoj Opštini se dešavaju čudne stvari, sve u njoj ” ljudi stari”… Prodje jedan stari mudrac kraj Doma Kulture gdje bijaše smještena opštinska Administracija, nigdje natpisne table kraj zgrade, a ni na njoj. Tamo bijaše zelenilo u dvorištu, neka klupa, koja se uklapaše u taj prirodni pejzaž. Na klupi neki stari ljudi sjede, pita stari dedo, ko su ljudi sa klupe? Zašto, Oni, cijeli dan na klupi besjede? Niko nemade odgovor na to, morado smo reći dedu, da je to “STARAČKI DOM”!!!

   Gusinjska omladina se nalazi na socijalnoj, kao i ekonomskoj diskriminaciji. Dok rukovodstvo Opštine zapošljava ljude bez zakonskih osnova, uporno kršeći zakon, kao i pravo na rad po uslovima konkursa kao Ustavne kategorije. Primaju se ljudi bez konkursa, vrši se selekcija ljudi, a opet u korist starije dobi. Do juče u opštini su govorili da nema uslova za rad, a sada odjednom zapošljavanje kipi, omladina nam sjedi i čeka šezdesete godine kako bi vidjeli kako je kad svoj dinar od rada zaradiš. Našim gradom se počela i službena kola voziti . Morat ćemo zatražiti:” pomoć Dijaspori, da nam pod hitno doniraju kola, da bi zapošljeni lakše do posla. Gusinjska omladina će platiti održavanje vozila”. Planirana sredstva se neće moći ubirati, jer se u Opštini ništa ne radi kako bi se počele takse samostalno ubirati.  Dok se u Opštini Gusinje vozi auto koje košta 30 hiljada, u Opštini Petnjica, voze se dvoje, koja koštaju po 12 hiljada. Čak šta više, nigdje nije budžetom planirana kupovina auta, ne bilo kakvo, već luksuzna “škoda superb”. Da li smo mi razvijeniji od Petnjice koja je istog primera kao i mi? Ili možda nešto bolji pa moramo skuplje voziti… Novac iz Egalizacionog fonda umjesto za investicije uveliko se troši na visoke plate i tekuće troškove a opština ni 1 € sopstvenih prihoda nije ostvarila za jednogodišnji period pa se može zaključiti da je rukovodstvo rasipnički orjentisano umjesto da stvara sopstvene prihode i opština bude održiva.

   Glavni zadatak je: “ Izaći u odjelo u Čršiji, da vide ko je u Domu najstariji, glavni”. Dignimo glas omladino I Mi, jer imamo pravo i dužnost živjeti!!!

Autor:  Refik Pirović, dipl.psiholog

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Azra Jasavic razgovarala sa predstavnicima dijaspore u Njujorku

Dijaspori treba omogućiti glasanje putem diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP), kako bi se aktivnije uključila u društvene procese u Crnoj Gori radi njene dalje demokratizacije, saopšteno je u razgovoru predstavnika dijaspore u Njujorku sa potpredsjednicom Pozitivne Crne Gore, Azrom Jasavić.

azra Jasavić se tokom boravka u SAD sastala sa predstavnicima Fondacije za Gusinje, portala Bošnjaci.net, kao i sa predstavnicima Islamske zajednice Plava, Gusinja, Rožaja i drugih gradova Crne Gore, koji trenutno žive i rade u Njujorku.

Predstavnici dijaspore su, kako se navodi, ukazali na potrebu uspostavljanja pune vladavine prava u Crnoj Gori, kako bi se obezbjedila pravna sigurnost, a time i investicije koje jedino na taj način mogu biti u interesu i investitora i građana.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Beki Bekic u emisiji “Halo”

Snimak emisije “Halo” u kojoj je gostovao Beki Bekic. U ovom programu Srbijanske televizije Beki je govorio o utiscima njegove nedavne posjete Njujorku.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donator za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Ovih dana je za uredjenje gradskog groblja u Gusinju stigla nova donacija.
Cekic Redzepa Emin je uplatio 250 dolara.
Hvala Eminu na solidarnost i humanost.
PLemeninarni tehnicki projekat izvodjenja radova mozete pogledati OVDJE. 

Broj donatora je 332, dog iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $89,050.00 dolara +1,500.00 Eura.

 

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Tuzna vijest iz nase zajednice u Njujorku

police du not cross Prema pisanju Njujorski medija 54-godisnji Enver Julevic je u Subotu ujutru, pronadjen mrtav u svojem stanu na Astoriji, predgradju Njujorka. Slucaj je prijavlljen policiji u 6:15 ujutru nakon posjete njegovog druga koji ga je pronasao bezpomicnog na kuhinjskom podu. Julevic je imao nekoliko uboda nozem u grudi saopstili su iz policije. U stanu gdje je Julevic pronadjen mrtav nije bilo nikakvih znakova nasilja ili nasilnog ulaska u apartment. Istraga je u toku za nepoznatim pociniocima i obdukcija, gdje ce se utvrditi tacno vrijeme i razlog smrti saopstili su policijski organi u Njujorku.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Iseljenicka ispovijest Rifata Cekica

rifo cekic GUSINJE–Ovih dana u zavičaj pristižu gusinjski „Amerikanci“, kako kažu, da odmore srce i dušu pored Alipašinih izvora. Jedan od njih je i Gusinjanin Rifat Čekić, koji je prije dugo godina kročio preko okeana sa svojom porodicom i braćom. – Nostalgija za zavičajem, za Crnom Gorom, najljepšom državom na svijetu, želja da se sretnemo sa rođacima, prijateljima i komšijama, potreba da nam djeca i unučad ne zaborave maternji jezik, da održe i produže vezu sa rodnim Gusinjem,„ubijedila“me da se jednog dana vratim sa porodicomu Gusinje i tu provedemo ostatak života.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Beki Bekic Ambasador Gusinja na Grand Televiziji

beki u majici Kratak boravak Bekija Bekica u Njujorku kao specijalnog gosta na Pikniku Fondacije “Gusinje” ostace u sjecanju mnogih Gusinjana. Njegovi nastupom ne samo u svojstu pjevaca nego i kao gradjanin Gusinja je pokazao veliku ljubav prema rodnom kraju i prema svim Gusinjanima. On je svoje kratko vrijeme u Njujorku iskoristio maksimalno kako bi se susreo sa sto vise Gusinjana, pa se cak mogao i vidjeti i u Alipasinoj Dzamiji kako bi izjavio saucesce, solidarisuci se sa ostalim Gusinjanima. Beki je pravi Ambasador Gusinja i cesto ga u javnim medijima spominje. Odmah nakon povratka iz Njujorka gostujuci na Grand televiziju u Srbiji pojavio se u majici sa logom Fondacije’Gusinje” koju je odneo kuci sa sobom. Nekoliko primeraka ovih majica ce darivati i producentima ove popularne televizije a jednu od njih ce poklonoti i direktoru Sasi Popovicu.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Psi lutalice okupirali selo

Od prošle godine, odnosno od formiranja deponije na Jerini, od pasa lutalica prosto živjeti ne možemo jer napadaju stoku, pogotovo sitnu, pa stalno moramo biti pored stada, žali se Aljo Malagić
malagic GU­SI­NjE – Mje­šta­ni se­la Za­gra­đe kod Gu­si­nja po­red mo­štva pro­ble­ma ve­za­nih za lo­še uslo­ve ži­vo­ta na ovom pla­nin­skom pro­sto­ru, u po­sled­nje vri­je­me su­o­če­ni su i sa po­ja­vom ve­ćeg bro­ja pa­sa lu­ta­li­ca ko­ji če­sto na­pa­da­ju sto­ku. Selj­ni ka­žu da je po­ja­va ve­ćeg bro­ja pa­sa lu­ta­li­ca ve­za­na sa ra­dom de­po­ni­je na Je­ri­ni ko­ju su bu­kval­no oku­pi­ra­le ove ži­vo­ti­nje u po­tra­zi za hra­nom.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)