Sastanak UO Fondacije “Gusinje”

  Obavjestavaju se clanovi upravnog Odbora Fondacije “Gusinje” da ce se redovna sjednica UO odrzati u Ponedeljak Oktobar 05. 2015g. U prostorijama Fondacije “Gusinje”, sa pocetkom u 7pm . Dnevni red ce se utvrditi na sjednici.
Obavezno je prisustvo svih clanova U i I Odbora FG.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Vlasnici imanja nezadovoljni izvodjenjem radova na obalama grncara

GU­SI­NjE – Pred­u­ze­će „To­ško­vić“ iz Pod­go­ri­ce iz­vo­di ra­do­ve na ure­đe­nju ko­ri­ta i oba­lo­u­tvr­da ri­je­ke Grn­čar u Gu­si­nju. In­ve­sti­tor ovih ra­do­va je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­ve Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, po­je­di­ni vla­sni­ci okol­nih ima­nja tvr­de da se ra­do­vi ne­struč­no iz­vo­de i da im sa­mo na­no­se šte­tu. Re­fik Pi­ro­vić, vla­snik imo­vi­ne na li­je­voj oba­li ri­je­ke Grn­čar, tvr­di da će tim ra­do­vi­ma on i nje­gov kom­ši­ja Omer Ni­ko­če­vić, i par do­ma­ćin­sta­va Der­vi­še­vi­ća, ostat­i bez pu­ta do ima­nja. Sto­ga oni tra­že da se sa­gle­da pro­ble­ma­ti­ka i pri­bjeg­ne rje­še­nju ko­je ne­će bi­ti ni na či­ju šte­tu.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Admir Radončić iz Gusinja, jedini obućar u plavsko-gusinjskom kraju

Almir Radoncic

Admir Radoncic

Gusinje je odvajkada bilo trgovački i zanatlijski centar. Ovdje se zna, da je prije stotinu i više godina bilo preko 200 dućana i zanatlijskih radnji. Vremenom, medjutim, mnogi stari zanati su izumrli i prosto zaboravljeni.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Nastavljaju se radovi na buducoj zgradi opštine Gusinje jednog od projekata Fondacije “Gusinje”

GU­SI­NjE – Gra­đe­vin­sko-za­nat­ski ra­do­vi na bu­du­ćoj zgra­di Op­šti­ne Gu­si­nje tre­ba­lo bi da bu­du na­sta­vlje­ni ovih da­na. Za iz­vo­đa­ča ra­do­va ne­dav­no je ten­de­rom iza­bra­na fir­ma DOO „Hrf” iz Bi­je­log Po­lja, vla­sni­štvo Fi­kre­ta Ha­dži­be­go­vi­ća, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na sa op­štin­skim ru­ko­vod­stvom pot­pi­sao ugo­vor o grad­nji. 
-Vri­jed­nost ra­do­va, či­ji je fi­nan­si­jer Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re, iz­no­si 461.960 eura, s ro­kom za­vr­šet­ka od če­ti­ri mje­se­ca. Ra­di se o ozbilj­noj in­ve­sti­ci­ji i na­da­mo se da će iz­vo­đač is­po­štov­ti do­go­vo­re­ni rok –sa­op­šte­no je iz lo­kal­ne upra­ve. Ka­ko je is­ta­kao di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je u Op­šti­ni Gu­si­nje Šem­so Ja­ro­vić, pret­hod­nih da­na ukro­vljen je obje­kat se­o­skog do­ma u Vu­sa­nju, ko­ji je po­ru­šen još za vri­je­me ve­li­kih sni­je­žnih ne­po­go­da pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Obim po­sla je ob­u­hva­tao po­sta­vlja­nje no­ve krov­ne kon­stru­ki­je i krov­nog po­kri­va­ča, za šta je sred­stva obez­bi­je­di­la Op­šti­na Gu­si­nje, prenose mediji.

Fondacija “Gusinje” koja je zapocela izgradnju zgrade buduce opštine i finansirala sa 40% od ukupnih radova na prvoj fazi izgradjne, nije dobila nijedan zvanicni dopis od novih opstinskih vlasti u Gusinju o buducim aktivnostima i planovima na ovom objektu. Predsjednica opštine Gusinje Anela Cekic je taj propust obrazlozila u jednom od dopisa predsjedniku UO Fondacije “Gusinje” 17-04-15 u kojemu pise da nije upoznata sa ucinjenim aktivnostima FG na zgradi opstine i u istom dopisu obecala da ce obavijestiti sve zainteresovane subjekte o stanju i daljim koracima na ovom objektu.
Ovih putem UOFG zeli da podsjeti svoje clanove i donatore, da rukovodstvo Fondacije “Gusinje” nikad nije prestajalo imati zainteresovanost u su-finansiranju izvodjenja radova na buducoj zgradi opstine u Gusinju.

S.K.
gusinje-foundation.org

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obracanje predstavnika “Community connect ” i Fondacije “Gusinje” (video)

Predsjednik udruženja “Community connect” i podpredsjenik Fondacije “Gusinje” su odrzali kratak govor na proslavi Kurban Bajrama.
Pogledajte video

categories Uncategorized | comments Comments (0)

“Community connect” odrzao uspjesno vece-stoji u njihovom saopstenju

U saopstenju “Community connect” na svojoj drustvenoj mrezi su objavili da je organizovanje Bajramske veceri uspjesan pocetak rada njihovog udruzenja. Oni su u svojem saopstenju iskazali zadovoljstvo i cast na ukazanu mogucnost da sudjeluju u aktivnostima nase zajednice u Njujorku. Posebno su istakli da ce odrzavanje tradicije i obicaja nase zajednice biti jedan od njihovih prioriteta kroz svoje aktivnosti.

2015-09-28 13.48.26

Pogledajte nekoliko fotografija sa odrzane svecanosti

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Na sjeveru bez posla ostalo 40 hiljada građana

Krivce za ovakvo stanje treba tražiti i pozvati na odgovornost, rekao je Ćulafić
Na sje­ve­ru je zbog ste­ča­ja, va­u­čer­ske pri­va­ti­za­ci­je i ten­der­ske ras­pro­da­je pre­ko sto uspje­šnih pred­u­ze­ća uni­šte­no i pre­ko če­tr­de­set hi­lja­da rad­nih mje­sta uga­še­no, od­no­sno pre­ko 160 hi­lja­da sta­nov­ni­ka sje­ve­ra eg­zi­sten­ci­jal­no osa­ka­će­no, oci­je­nio je pred­sjed­nik NVO „Ste­čaj­ci” Bo­ri­slav Ću­la­fić za „Dan”

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

“Community connect” odrzao proslavu kurban – Bajrama u Njujorku

20150925_225118 Drugi dan kurban – Bajrama je docekan u znaku proslave u restoranu “Renaissance” u Njujorku. Proslavu je organiziralo udruženje mladih “Community connect” kojeg je osnovala Fondacija “Gusinje” ove godine. Ovo je inace i prva manifestacija koja je organizovana od strane “Community connect” i moze se slobodno zakljuciti da su mladi pokazali dobre kvalitete sposobnosti u organizovanju i koordinaciji sa svojim osnivacem Fondacijom “Gusinje” U veseloj atmosferi oko 200 ucesnika skupa,pretezno omladine, gosti su uzivali uz muziku, jelu i picu. Pred udruženjem “Community connect” gostima se obratio njihov predsjednik Advokat gos. Almir Hot koji se zahvalio prisutnima na podrsku i pozvao omladinu na buducu saradnju.
Kratak govor je takodje odrzao i potpredsjenik Fondacije “Gusinje” gos. Etem Kolenovic. I istakao da sve aktivnosti “Community connect” u interesu nase zajednice u Njujorku ce biti podrzane od Fondacije “Gusinje”, kako bi podigli nasu zajednicu u Njujorku na jedan veci nivo.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

U Gusinje teku radovi na izgradnji pjesackog mosta

– U Gu­si­nju je po­če­la iz­grad­nja pje­šač­kog škol­skog mo­sta na ri­je­ci Grn­čar, ko­ji po­ve­zu­je krug ško­le sa sport­skim po­li­go­nom, gdje je pla­ni­ra­no da se gra­di i sport­ska ha­la. 
Most je, ka­ko je iz­ja­vio di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je u Op­šti­ni Gu­si­nje Šem­so Ja­ro­vić, du­ži­ne 35 me­ta­ra, a gra­đe­vin­ske ra­do­ve iz­vo­di pred­u­ze­će „To­ško­vić” kao i po­di­za­nje oba­lo­u­tvr­de ko­ri­ta ri­je­ke Grn­čar uz­vod­no od mo­sta za 200 me­ta­ra. Sred­stva od 330.000 eura, ko­ja su pla­ni­ra­na za iz­vo­đe­nje ovih ra­do­va, obez­bi­je­di­la je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re.
-Te ak­tiv­no­sti Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va fak­tič­ki su po­če­le lje­to­šnjom re­kon­struk­ci­jom di­o­ni­ce pu­ta pre­ma De­snom Grn­ča­ru u du­ži­ni oko 700 me­ta­ra, i as­fal­ti­ra­njem uli­ca cen­tra čar­ši­je – ka­že Ja­ro­vić.
Ja­ro­vić ka­že da je to­ku i iz­grad­nja tri dr­ve­na mo­sta na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma ko­je fi­nan­si­ra Udru­že­nje „Euro Gu­si­nje” iz Nju­jor­ka.
– Za­vr­še­tak iz­grad­nje mo­sto­va oče­ku­je se do kra­ja ovog mje­se­ca, a u dru­goj fa­zi iz­vo­đe­nja ra­do­va pla­ni­ra­no je ure­đe­nje pri­o­bal­nog po­ja­sa, kao i sa­na­ci­ja ka­me­nih zi­do­va ko­ji odva­ja­ju ba­ze­ne sa vo­dom na iz­vo­ri­ma -ka­zao je Ja­ro­vic.
Za na­sta­vak grad­nje zgra­de Op­šti­ne Gu­si­nje iza­bra­na je fir­ma „HRF” iz Bi­je­log Po­lja, a vri­jed­nost ugo­vo­re­nih ra­do­va je 461.500 eura. Rok za za­vr­še­tak ra­do­va je če­ti­ri mje­se­ca, s tim što će, ka­ko je ka­zao, na­kon to­ga ići još je­dan ten­der za istu zgra­du. Ova iz­ja­va se ko­si sa nje­go­vom ra­ni­jom na­ja­vom da će ra­do­vi po­če­ti kra­jem av­gu­sta ili po­čet­kom sep­tem­bra, sa ko­šta­njem vi­še od 500.000 eura te da će zgra­da bi­ti use­lji­va do No­ve godi­ne. 
Izvor, Dan

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Kurban Bajram u Njujorku svecano docekan

Bosnjacki_centar_Richmond_Hill_Kurban_bajram_24_sept_2015d Amerika – Bošnjaci u New Yorku Kurban bajram klanjali su u više džamija i mesdžida, dok po brojnosti moglo bi se reći da je centralna bajramska svečanost bila u modernom Bošnjačkom islamskom centru na Richmond Hillu. Bajram namaz i hutbu je predvidio hafiz Hako ef. Omeragić, glavni imam u Islamskoj zajednici Plav-Gusinje.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Cestitka povodom praznika Kurban Bajrama

Dragi citaoci,

U ime redakcije portala Gusinje-foundation.org, svim vjernicima islamske vjeroispovjesti želimo da mubarek dane provedete u miru, radosti i druženju sa porodicom, rodbinom i prijateljima. Blagodeti bajramskog ozračja u kućama svih vjernika neka obasjaju njihove najbliže i neka im bajramski praznicni dušu i srce ispuni mirom i unutarnjom ljepotom, blagošću i tolerancijom. BAJRAM SERIF MUBARAK OLSUN!
Gusinje-foundation.org
Urednik, Safet Koljenovic

categories Uncategorized | comments Comments (0)

BAJRAMSKA CESTITKA GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE NEW YORK

ZORAN JANKOVIC,ambasador

ZORAN JANKOVIC,ambasador

Dragi prijatelji,

Iskoristio bih prilku da članovima Vašeg udruženja koji su pripadnici islamske vjeroispovjesti, u svoje ime i u ime zapošljenih u Generalnom konzulatu Crne Gore u Njujorku, uputim najiskrenije čestitke povodom predstojećeg Kurban Bajrama.

Želim Vam da praznik provedete u miru, sreći i blagostanju sa svojom porodicom i prijateljima. Neka Kurban-Bajram bude podsticaj za jačanje medjusobnog razumijevanja i poštovanja putem snage praštanja, pomirenja i tolerancije.

Srdacan pozdrav,

Ambasador Zoran Janković

_________________________________________________________________________________________________________

On behalf of the employees of the Consulate General of Montenegro in New York and myself, I would like to take the opportunity to extend to the members of your association who are of the Islamic faith, the most sincere wishes on the occasion of the upcoming Kurban Bajram.

We wish for you to spend your holiday in peace, happiness and prosperity with family and friends. May Kurban Bajram influence strength, mutual understanding and respect through the power of forgiveness, reconciliation and tolerance.

Best regards,

Ambassador Zoran Jankovic

categories Uncategorized | comments Comments (0)

BAJRAMSKA CESTITKA SAT RTCG

FONDACIJA GUSINJE NY

U IME REDAKCIJE SATELITSKOG PROGRAMA RTCG I U SVOJE LICNO IME, CESTITAMO KURBAN BAJRAM SVIM CLANOVIMA FONDACIJE GUSINJE I DA NASTAVITE SA USPJESNIM OSTVARIVANJEM BROJNIH PROGRAMA KAKO U ZAVICAJU TAKO I U DRUGIM KRAJEVIMA SVIJETA, GDJE DJELUJETE.

OLIVERA VUKADINOVIC
urednica Satelitskog programa RTCG

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Upravni i Izvršni Odbor Fondacije “Gusinje” sa sjedištem u Njujorku kao i predstavništva Fondacije “Gusinje” širom svijeta žele sretne i berićetne Bajramske dane svim svojim članovima, simpatizerima  i donatorima kao i ostalim Bošnjacima i Muslimanima rasutim od Istoka do Zapada. Uz iskrene želje da Vam Allah dž.š. usliša Vaše dove i molitve te da nas sve uputi na pravi put. Amin.

NEKA VAM KURBAN BAJRAM DONESE SREĆU, ZDRAVLJE, RADOST I BERIĆET U VAŠ I ŽIVOTE VAŠIH NAJMILIJIH…

GUSINJE  FOUNDATION  INC.

FONDACIJA “GUSINJE” NJUJORK

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Projektna tabla

IMG_6123 IMG_6121

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Ko je odgovoran za nepostojanje Vatrogasne sluzbe u Gusinju

Ko­man­dir Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Pla­vu Abi­din Mu­sić ka­že da je pet biv­ših za­po­sle­nih u ovoj slu­žbi, ko­ji su sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Gu­si­nje osta­li bez po­sla, od­no­sno da su od­lu­kom Skup­šti­ne op­šti­ne Plav sta­vlje­ni na ras­po­la­ga­nje Op­šti­ni Gu­si­nje, ali da ta­mo ni dan da­nas ni­je­su ras­po­re­đe­ni i ako je za to po­sto­jao spo­ra­zum pred­sjed­ni­ka op­šti­na Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća i Ane­le Če­kić. 
Mu­sić po­ja­šnja­va da su shod­no toj od­lu­ci rad­ni­ci­ma još u ma­ju uru­če­na rje­še­nja o ras­po­la­ga­nju i do­sta­vlje­na Op­šti­ni Gu­si­nje. 
– Na za­htjev pred­sjed­ni­ce Če­kić, dok ta Op­šti­na ne usta­no­vi Slu­žbu za­šti­te i spa­sa­va­nja, taj rok je pro­lon­gi­ran do av­gu­sta, što ni do da­nas ni­je usli­je­di­lo. Rad­ni­ci se ni­je­su ža­li­li na rje­še­nja, iz raz­lo­ga što su vje­ro­va­li u taj spo­ra­zum i obe­ća­nje svo­je pred­sjed­ni­ce. Ta stvar je prav­no go­to­va, a rad­ni­ci su osta­li u bez­na­đu šta i ka­ko da­lje. Da­kle u ci­je­loj toj pri­či tr­pe rad­ni­ci. Op­šti­na Gu­si­nje od nas je do­bi­la po­nu­du o vr­še­nju po­slo­va od stra­ne Slu­žbe za­šti­te Plav uz pri­log o sta­vlja­nju na ras­po­la­ga­nje tih lju­di, i na­gla­sak da u taj ugo­vor une­su iz­mje­ne uko­li­ko sma­tra­ju da za nji­ho­ve uslo­ve ne­što ni­je od­go­va­ra­ju­će. Ti rad­ni­ci i dan da­nas pri­ma­ju pla­te iz bu­dže­ta Op­šti­ne Plav, ali ih mi ne mo­že­mo rad­no an­ga­žo­va­ti. Oni su bi­li na po­treb­nim kur­se­vi­ma i svi su ospo­so­blje­ni za po­slo­ve iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja. Op­šti­na Gu­si­nje umje­sto da je sreć­na što do­bi­ja ta­ko kva­li­fi­ko­va­ne lju­de, ne­će da ih rad­no an­ga­žu­je- na­vo­di Mu­sić, is­ti­ču­ći da je Slu­žba za­šti­te i spa­sav­nja ovog lje­ta ima­la par in­ter­ven­ci­ja na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Gu­si­nje, ali pet biv­ših za­po­sle­nih ni­je uče­stvo­va­lo u tim ak­ci­ja­ma.
– Pri­je ne­ki dan de­sio se po­žar u Gu­si­nju, i ti rad­ni­ci su in­stik­tom is­ku­snih i pro­fe­si­o­nal­nih spa­si­la­ca sa­mo­in­ci­ja­tiv­no in­ter­ve­ni­sa­li i pre­sud­no uti­ca­li da se po­žar ne pro­ši­ri dok mi stig­ne­mo, što tre­ba da je na­uk za Op­šti­nu Gu­si­nje – na­gla­ša­va Mu­sić. 
On is­ti­če da su na ko­le­gi­ju­mu u Op­šti­ni Plav do­go­vo­ri­li da Op­šti­ni Gu­si­nje na ras­po­la­ga­nje da­ju spe­ci­ja­li­zo­va­no vo­zi­lo za spa­sa­va­nje od po­ža­ra sa kom­plet­nom opre­mom, gdje bi oni sa­mo tre­ba­li da an­ga­žu­ju te lju­de, ali oni to ni­je­su pri­hva­ti­li. 
-Pred­sjed­ni­ca Gu­si­nja do­bi­ja­njem tog vo­zi­la i an­ga­ža­vo­njem tih lju­di mo­gla je od­mah da us­po­sta­vi rad Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja. Bi­li smo pred­lo­ži­li da dok se ne ospo­so­bi Slu­žba za­šti­te i spa­sa­va­nja u slu­ča­ju po­tre­be mi bi pri­ska­ka­li u po­moć i ru­ko­vo­di­li ak­ci­ja­ma. Me­đu­tim, oči­gled­no Če­ki­će­va ni­je ozbilj­no shva­ti­la taj pred­log i ni­je nam se po tom pi­ta­nju ni obra­ti­la. Od Če­ki­će­ve smo do­bi­li do­pis ka­ko ne mo­že te lju­de an­ga­žo­va­ti sve do ko­nač­ne ras­po­dje­le te­ri­to­ri­je i imo­vi­ne dva­ju op­šti­na, i ako smo mi nu­di­li da im od­mah da­mo jed­no spe­ci­ja­li­zo­va­no vo­zi­lo ko­je bi slu­ži­lo za potrebe Gu­si­nja, a osta­lo što im bu­de pri­pa­lo po raz­gra­ni­če­nju i po­dje­li imo­vi­ne do­bi­li bi ta­da – ka­že Mu­sić.
U po­ku­ša­ju da od­go­vor do­bi­je­mo i od pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Gu­si­nje Ane­le Ča­kić, ni­je­smo uspje­li jer, na pri­je tri da­na po­sla­ta pi­ta­nje ni­je od­go­vo­ri­la, ni­ti se ja­vlja na te­le­fon­ske po­zi­ve.N.V.

Bez po­sla osta­lo još 11 rad­ni­ka

Pod­sje­ća­mo, da su od 1. sep­tem­bra, rje­še­nji­ma nad­le­žnih se­kre­ta­ri­ja­ta Op­šti­ne Plav, slu­žbe­ni­ci op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­ji Ša­ćir Ra­don­čić, Elez Đon­ba­laj, Se­fa De­du­šaj, Azgan De­du­šaj, Ša­ban Ba­li­de­maj, Idriz Hot, Alen Če­kić, Ismet Đon­ba­laj, Fa­hru­din Der­vi­še­vić, Sa­mir Če­kić i Ha­sim Ra­don­čić, svi iz Gu­si­nja, osta­li bez po­sla. Na­i­me, oni su u na­red­nih šest mje­se­ci sta­vlje­ni u sta­nje ras­po­la­ga­nja i re­če­no im je da se za da­lji even­tu­al­ni rad­ni an­ga­žman ja­ve op­štin­skom ru­ko­vod­stvu u Gu­si­nju. Ali je i nji­ma u lokalnoj upra­vi Gu­si­nja re­če­no da po­sla ne­ma.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Bajramsko vece – Septembar 25. organizator “Community connect”

Ne zaboravite postovani citaoci, udruženje mladih iz Njujorka “Community connect” vas poziva na druzenje i zabavu 25-og Septembra.
Ukazite povjerenje ovom mladom udruženju kojeg je osnovala Fondacija “Gusinje” a koji su pripremili specijano vece za vas na nacin kako to mladi danas rade.
“Community connect” je “ispruzena ruka” nasoj zajednici u Njujorku i vase prisustvo ce biti motivacija za njihov dalji rad.
Svi ste dobrodosli i stari i mladi, porucuju organizatori!

FB_IMG_1442926631897

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Za parohinjski dom u Gusinju zahvalni i Muslimanima

GU­SI­NjE –Na objek­tu pa­ro­hij­skog Do­ma ko­ji se gra­di u por­ti cr­kve Sve­ti Ge­or­gi­je u Gu­si­nju, po­sta­vlje­no je dvo­je ula­znih vra­ta, či­me su za­vr­še­ni gru­bi gra­đe­vin­ski ra­do­vi na objek­tu. Po­sta­vlje­na je PVC sto­la­ri­ja, a za­vr­še­ni su i mal­ter­ski i elek­tro­in­sta­la­ter­ski ra­do­vi. Sa­da pred­sto­je ak­tiv­no­sti na ure­đe­nju en­te­ri­je­ra, na­kon če­ga bi obje­kat u pot­pu­no­sti bio pri­ve­den na­mje­ni.
Iz od­bo­ra za grad­nju, ko­jim ru­ko­vo­di Sr­đan Pa­vi­će­vić, iz­ra­ža­va­ju za­do­volj­stvo di­na­mi­kom ra­do­va, po­go­to­vo što je po­sao za­vr­šen u neo­če­ki­va­no re­kord­nom ro­ku. Na­gla­ša­va­ju da su za­hval­ni svim do­na­to­ri­ma, či­jim pri­lo­zi­ma će obje­kat, ko­ji će slu­ži­ti za po­tre­be na­ro­da gu­sinj­ske pa­ro­hi­je, usko­ro bi­ti pre­dat na upo­tre­bu.
-Po­sta­vlja­njem dvo­je ula­znih vra­ta za­tvo­re­ni su kom­plet­ni gru­bi ra­do­vi. Pred­sto­je ra­do­vi na iz­ra­di pla­fo­na, ure­đe­nju ku­hinj­skog pro­sto­ra i mo­krog čvo­ra. Za­hval­ni smo, pri­je sve­ga, na­šim kom­ši­ja­ma Mu­sli­ma­ni­ma i Bo­šnja­ci­ma ko­ji su svo­jim pri­lo­zi­ma po­mo­gli ove ra­do­ve. Po­seb­nu za­hval­nost upu­ću­je­mo na­šem pe­čal­ba­ru Ju­go­sla­vu Še­ku­lar­cu ko­ji je do­ni­rao ma­te­ri­jal i fi­nan­si­rao zi­dar­ske ra­do­ve, i do­ni­rao jed­na od vra­ta. Dru­ga su ku­plje­na pa­ra­ma ko­je je od­bor pri­ku­pio, a unu­tra­šnja kli­zna vra­ta do­ni­rao je Alek­san­dar Jo­kić. To­plu za­hval­nost du­gu­je­mo i na­šim pri­ja­te­lji­ma iz Ame­ri­ke Ref­ku Ra­don­či­ću i Dža­vi­du Ka­stra­tu ko­ji su da­li pri­log od po 500 eura. Za­hva­lju­je­mo i elek­tri­ča­ru Žar­ku Sti­jo­vi­ću iz Pe­pi­ća, ko­ji je dio tih ra­do­va ura­dio kao svoj do­pri­nos grad­nji do­ma, kao i svim oni­m ži­te­lji­ma Gu­si­nja ko­ji sa da­li svo­je pri­lo­ge. Svi do­na­to­ri bi­će is­tak­nu­ti na ta­bli do­ma, uz za­hval­nost za nji­ho­vo do­bro­čin­stvo – is­ti­če Pa­vi­će­vić. 
Obje­kat je po­čeo da se ra­di pri­je dvi­je go­di­ne. Nje­go­va po­vr­ši­na je oko 180 m2, a ob­u­hva­ta sa­lu, ku­hinj­ski pro­stor i mo­kri čvor, kao i dio za ka­pe­lu. Ra­do­vi su vri­jed­ni oko 70.000 eura, a iz­vo­di­la ih je gra­đe­vin­ska fir­ma „Ma­no­vić“ iz Be­ra­na. Pro­je­kat, kao svoj pri­log grad­nji do­ma, iz­ra­dio je ar­hi­tek­ta iz Pla­va Ran­ko Vu­ka­nić. 
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Gusinjani – zadovoljni radovima na uredjenju groblja

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Dan – Gusinjsko selo gradić u Njujorku

NA SJEDNICI UO „FONDACIJE” GUSINJE GOVORENO O RADOVIMA NA UREĐENJU GROBLJA I BUDUĆIM AKTIVNOSTIMA

Gusinje-Radovi na groblju

Gusinje-Radovi na groblju

To bi bio prostor od više hektara zemlje koji bi se otkupio po povoljnoj cijeni negdje na periferiji Njujorka. Na njemu bi sagradili pomoćne objekte za kratko odmaranje ili šetnju, sa svim potrebnim sportsko-rekreativnim sadržajima, naveo je Safet Koljenović

GU­SI­NjE – Uprav­ni od­bor Fon­da­ci­je „Gu­si­nje” odr­žao je svo­ju re­dov­nu sjed­ni­cu, na ko­joj je usvo­je­na in­for­ma­ci­ja o ra­do­vi­ma na ure­đe­nju mu­sli­man­skog grad­skog gro­blja u Gu­si­nju, a raz­ma­tra­no je i pi­ta­nje pri­pre­ma za pred­sto­je­će do­na­tor­sko ve­če.
Ka­ko je u sa­op­šte­nju Fon­da­ci­je na­veo Sa­fet Ko­lje­no­vić, za­du­žen za od­no­se s jav­no­šću, pred­sjed­nik UO Fon­da­ci­je Re­fik Ra­don­čić po pi­ta­nju ana­li­ze ra­do­va na ure­đe­nju gro­blja u Gu­si­nju is­ta­kao je da se ra­do­vi od­vi­ja­ju po pla­nu i da je u to­ku po­plo­ča­va­nje sta­za ko­je vo­de po­red spo­me­nič­nih kom­plek­sa.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (2)