NAJNOVIJE VIJESTI

Fondacija Gusinje organizuje PIKNIK 2016 dijaspore zakazan za 5. Jun 2016.

DOBRODOSLI NA PIKNIK 2016 U ORGANIZACIJI FONDACIJE GUSINJE, JUN 05 2016   UO Fondacije Gusinje u Njujorku priprema poslednje pripreme za Piknik 2016 za dijasporu u Njujorku i sire. Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta manifestacije predstavlja pored svih programskih aktivnosti kao sto su takmicenja u sportskim disciplinama, razonoda, zabava, druzenje,  uzivanje u prirodi i kao most povezivanja izmedju dijasporaca pretezno porijeklom iz Plava i Gusinja, ...

Opsirnije>>>

Fondacija Gusinje ce biti sponzor i ovogodisnjeg Karavana prijateljstva

Fondacija Gusinje ce biti sponzor i ovogodisnjeg Karavana prijateljstva

Iniciraće otvaranje graničnog prelaza   GU­SI­NjE – Iz Gu­si­nja će sju­tra kre­nu­ti 8. po re­du „Ka­ra­van pri­ja­telj­stva”, ko­ji će star­to­va­ti s pla­toa biv­še ka­ra­u­le na Ci­jev­ni u 11,55 sa­ti. Or­ga­ni­za­to­ri su Op­šti­na Gu­si­nje, Grad­ska op­šti­na Tu­zi, Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka, hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je „Euro Gu­si­nje Inc“ iz Nju­jor­ka, NVU „Green mo­un­ta­ins“ i NVU „Euro za Gu­si­nje“ iz Gu­si­nja. Cilj ka­ra­va­na, ka­ko je u svoj­stvu čla­na or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra ka­za­la pred­sjed­ni­ca NVU „Euro za Gu­si­nje” Asmi­na Ome­ra­gić, je­ste ini­ci­ra­nje otva­ra­nja gra­nič­nog pre­la­za Gra­bon – Za­tri­je­bač­ka Ci­jev­na i va­lo­ri­za­ci­ja put­nog prav­ca od Gu­si­nja do Pod­go­ri­ce pre­ko te­ri­to­ri­je Al­ba­ni­je (Gu­si­nje-Ta­ma­ra- Di­no­ša-Tu­zi-Pod­go­ri­ca).

Opsirnije>>>

Esad Rastoder

Esad Rastoder najavio mogucnost osnivanja Partije za Petnjicu

   PET­NjI­CA - Pred­sjed­nik Bo­šnjač­kog sa­ve­za u Nju­jor­ku Esad Ras­to­der iz­ja­vio je za Ra­dio Pet­nji­cu da se usko­ro mo­že oče­ki­va­ti osni­va­nje Par­ti­je za Pet­nji­cu. On ni­je htio da iz­no­si de­ta­lje, ali je is­ta­kao da bi je­di­ni spas i iz­laz iz tre­nut­no te­ške si­tu­a­ci­je u ko­joj se Bi­hor na­la­zi bio for­mi­ra­nje po­me­nu­te par­ti­je ko­ja bi po­dr­škom bi­zni­sme­na i ostva­re­nih lju­di iz di­ja­spo­re uspje­la da po­kre­ne Pet­nji­cu s mr­tve tač­ke. Ka­zao je bi da bi ta par­ti­ja oku­plja­la i mla­de i ško­lo­va­ne Bi­hor­ce ko­ji že­le da ra­de za svoj kraj. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na Pet­nji­cu ni­ko ne obra­ća pa­žnju, a li­de­ri par­ti­ja ...

Opsirnije>>>

Lijepa vijest iz Turske: Andrijana dobija bitku za život

Lijepa vijest iz Turske: Andrijana dobija bitku za život

   Dvadesetpetogodišnjoj Andrijani Knežević iz Plava, koja boluje od sindroma hepatičnih vena, juče je na klinici u Turskoj uspješno obavljena transplantacija jetre. Donor je bila njena sestra Nataša, a prema prvim informacijama operacija je bila uspješna. Podsjetimo, donor je trebala biti Andrijanina majka, ali budući da nije bila podudarna, Nataša je sestri donirala pola jetre. Kako nam je kazao, njihov prijatelj, Nikola Dašić, sestre Knežević se osjećaju dobro a slijedi im duži oporavak na turskoj klinici. One će u Turskoj ostati još oko 20 dana kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje. Nikola je u svoje i u ime prodice zahvalio svim ljudima koji su pomogli ...

Opsirnije>>>

Fondacija Gusinje novčano pomogla porodici Knežević iz Brezojevica

Plav  -Predstavnik Fondacije "Gusine" iz Njujorka za zapadnu Evropu Murat Julević, uručio je juče novčanu pomoć od članova, donatora i prijatelja "Fondacije" Gusinje u iznosu od 2.240 američkih dolara Borislavu Branu Kneževiću, Andrijaninom ocu, koja se trenetno nalazi na liječenju u Istambulu radi transplantacije jetre. Julević je juče obišao porodičnu kuću Knežević, te u razgovoru sa Kneževićem, koji je takođe urušenog zdravstvenog stanja,prenio iskrene želje za njeno ozdravljenje. "Čast mi je što sam danas u vašoj kući u ime Fondacije "Gusinje" iz Njujorka.Iskoristio sam prvu priliku doći iz Njemačke u svoje rodno mjesto Gusinje, te sam danas ovdje kod vas, da vam ...

Opsirnije>>>

Fondacija Gusinje organizuje PIKNIK 2016 dijaspore zakazan za 5. Jun 2016.

DOBRODOSLI NA PIKNIK 2016 U ORGANIZACIJI FONDACIJE GUSINJE, JUN 05 2016

PIKNIK 2016  UO Fondacije Gusinje u Njujorku priprema poslednje pripreme za Piknik 2016 za dijasporu u Njujorku i sire. Piknik za dijasporu Fondacija Gusinje organizuje svake godine u Junu mjesecu i u tom kontinuitetu i ove godine ova vec tradicionalna manifestacija u dijaspori je zakazana za 05. Jun 2016 godine. Predhodnih godina a sto se ocekuje i ove,  ovakva vrsta manifestacije predstavlja pored svih programskih aktivnosti kao sto su takmicenja u sportskim disciplinama, razonoda, zabava, druzenje,  uzivanje u prirodi i kao most povezivanja izmedju dijasporaca pretezno porijeklom iz Plava i Gusinja, kako bi se medjusobno upoznavali, druzili i zajedno zabavljali u okruzenju gdje vrijeme i novac diktiraju tempo zivota. U tom cilju ovakav vid manifestacije se pokazao veoma uspjesnim sto potvrdjuje sve veca zaintetresovanost i masovnost ucesnika Piknika iz godine u godinu. Fondacija Gusinje kao vodeca organizacija u dijaspori osjeca obavezu, odgovornost a i satasfakciju, sto je u mogucnosti da svojim sugradjanima u dijaspori pruzi priliku za odrzavanje i ucvrscivanje neraskidivih niti medjusobnog prijateljstva, daleko od svog zavicaja i rodnog mjesta, kako bi zajednicki gradili bolju buducnost za nadolazece mladje narastaje.

UO Fondacije Gusinje vas poziva da se u sto vecem broju okupimo na lokaciji, BELMONT LAKE PARK 5. Juna ove godine.

DOBRODOSLI!

Ps. Vise detalja o Pikniku u narednim objavama.

Gusinje-foundation.org

Fondacija Gusinje ce biti sponzor i ovogodisnjeg Karavana prijateljstva

Iniciraće otvaranje graničnog prelaza

Ucesnici Karavana prijateljstva 2011god.
Ucesnici Karavana prijateljstva 2011god.

  GU­SI­NjE – Iz Gu­si­nja će sju­tra kre­nu­ti 8. po re­du „Ka­ra­van pri­ja­telj­stva”, ko­ji će star­to­va­ti s pla­toa biv­še ka­ra­u­le na Ci­jev­ni u 11,55 sa­ti. Or­ga­ni­za­to­ri su Op­šti­na Gu­si­nje, Grad­ska op­šti­na Tu­zi, Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka, hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je „Euro Gu­si­nje Inc“ iz Nju­jor­ka, NVU „Green mo­un­ta­ins“ i NVU „Euro za Gu­si­nje“ iz Gu­si­nja.
Cilj ka­ra­va­na, ka­ko je u svoj­stvu čla­na or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra ka­za­la pred­sjed­ni­ca NVU „Euro za Gu­si­nje” Asmi­na Ome­ra­gić, je­ste ini­ci­ra­nje otva­ra­nja gra­nič­nog pre­la­za Gra­bon – Za­tri­je­bač­ka Ci­jev­na i va­lo­ri­za­ci­ja put­nog prav­ca od Gu­si­nja do Pod­go­ri­ce pre­ko te­ri­to­ri­je Al­ba­ni­je (Gu­si­nje-Ta­ma­ra- Di­no­ša-Tu­zi-Pod­go­ri­ca).

Esad Rastoder najavio mogucnost osnivanja Partije za Petnjicu

Esad Rastoder
Esad Rastoder

   PET­NjI­CA – Pred­sjed­nik Bo­šnjač­kog sa­ve­za u Nju­jor­ku Esad Ras­to­der iz­ja­vio je za Ra­dio Pet­nji­cu da se usko­ro mo­že oče­ki­va­ti osni­va­nje Par­ti­je za Pet­nji­cu. On ni­je htio da iz­no­si de­ta­lje, ali je is­ta­kao da bi je­di­ni spas i iz­laz iz tre­nut­no te­ške si­tu­a­ci­je u ko­joj se Bi­hor na­la­zi bio for­mi­ra­nje po­me­nu­te par­ti­je ko­ja bi po­dr­škom bi­zni­sme­na i ostva­re­nih lju­di iz di­ja­spo­re uspje­la da po­kre­ne Pet­nji­cu s mr­tve tač­ke. Ka­zao je bi da bi ta par­ti­ja oku­plja­la i mla­de i ško­lo­va­ne Bi­hor­ce ko­ji že­le da ra­de za svoj kraj. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na Pet­nji­cu ni­ko ne obra­ća pa­žnju, a li­de­ri par­ti­ja iz Bi­ho­ra sje­te se za­vi­ča­ja sa­mo u pred­iz­bor­nim kam­pa­nja­ma ka­da pla­si­ra­ju la­žna obe­ća­nja.
-Sme­će je na sve stra­ne. Pu­te­vi su ka­ta­stro­fal­ni. Sko­ro ni­jed­na slu­žba ni­je for­mi­ra­na. Am­bi­jent za ula­ga­nje je loš i ni­je­dan in­ve­sti­tor se ne mo­že do­ve­sti u ova­kvim uslo­vi­ma – re­kao je Ras­to­der.
Za­to bi, ka­ko je na­veo, osni­va­nje Par­ti­je za Pet­nji­cu zna­či­lo mno­go za ovaj kraj, jer bi ta stran­ka oku­pi­la sko­ro sve naj­po­zna­ti­je bi­zni­sme­ne ko­ji bi ener­gi­jom mla­dih i ško­lo­va­nih lju­di iz Bi­ho­ra stva­ra­li uslo­ve za bo­lju i raz­vi­je­ni­ju Pet­nji­cu.
-Re­al­no je oče­ki­va­ti da ko­nač­no kre­ne­mo s otva­ra­njem po­go­na i fa­bri­ka i to sop­stve­nim sred­stvi­ma, jer je oči­gled­no da se to od ove vla­sti ne mo­že oče­ki­va­ti – za­klju­čio je Ras­to­der.
D.J.

Lijepa vijest iz Turske: Andrijana dobija bitku za život

Andreana Knežević   Dvadesetpetogodišnjoj Andrijani Knežević iz Plava, koja boluje od sindroma hepatičnih vena, juče je na klinici u Turskoj uspješno obavljena transplantacija jetre.

Donor je bila njena sestra Nataša, a prema prvim informacijama operacija je bila uspješna.

Podsjetimo, donor je trebala biti Andrijanina majka, ali budući da nije bila podudarna, Nataša je sestri donirala pola jetre.

Kako nam je kazao, njihov prijatelj, Nikola Dašić, sestre Knežević se osjećaju dobro a slijedi im duži oporavak na turskoj klinici.

One će u Turskoj ostati još oko 20 dana kako bi se pratilo njihovo zdravstveno stanje.

Nikola je u svoje i u ime prodice zahvalio svim ljudima koji su pomogli borbu za život mlade Plavljanke te da Andrijana, Nataša i njena majka otputuju na liječenje u Tursku.

Podsjetimo, Andrijana se prije više od četiri godine razboljela od sindroma hepatičnih vena, i njen jedini spas je bila transplantacija jetre.

Izvor, Kodex.me

Fondacija “Gusinje” novčano pomogla porodici Knežević iz Brezojevica

IMAG2668(1)
Murat Julevic u posjetu Knezevicu

Plav  -Predstavnik Fondacije “Gusine” iz Njujorka za zapadnu Evropu Murat Julević, uručio je juče novčanu pomoć od članova, donatora i prijatelja “Fondacije” Gusinje u iznosu od 2.240 američkih dolara Borislavu Branu Kneževiću, Andrijaninom ocu, koja se trenetno nalazi na liječenju u Istambulu radi transplantacije jetre.

Julević je juče obišao porodičnu kuću Knežević, te u razgovoru sa Kneževićem, koji je takođe urušenog zdravstvenog stanja,prenio iskrene želje za njeno ozdravljenje.

“Čast mi je što sam danas u vašoj kući u ime Fondacije “Gusinje” iz Njujorka.Iskoristio sam prvu priliku doći iz Njemačke u svoje rodno mjesto Gusinje, te sam danas ovdje kod vas, da vam uručim ovu donaciju naših sugrađana i prijatelja koji žive i rade u Americi .Ovom prilikom vam takođe, prenosim od svih njih najljepše želje za brzo ozdravljenje vaše ćerke ,a naravno i vaše, i da vam poželim sve najbolje.Nadamo se da će ova naša skromna donacija vama makar malo pomoći, da prebrodite ove teške dane za vas i vašu porodic, uz želju da se u narednom periodu u dobru satajemo i čujemo samo dobre vijesti”, kazao je Julević.

Domaćin Borislav i ako teškog zdravstvenog stanja zbog nedvne operacije tumora na debelom crijevu, zahvalio se donatorima.

“Zahvaljujem se svim dobrim ljudima koji su imali osjećanja da pomognu mojoj porodici, te im os sveg srce sve najljepše želim”, kazao je Knežević.

U razgovoru sa ocem, stricem i bakom mlade Andrijane, Julević je saznao da je nakon prvobitnog stava ljekara da će Andrijani njena majka donirati  jetru, nakon pretraga po dolasku u Istambul ipak se ustanovilo da ona to ne može.Nakon toga Andrijanini brat i sestra otišli u Istambul radi njihove provjere, te se u narednim danima očekuju rezultati i presađivađivanje jetre.

Andrijana koje ima 25 godina, bila je odličan student, i pored bolesti koja je snašla nakon prve godine studija uspjela je da diplomira na Fakultetu za saobraćaj i logistiku u Beranama sa desetkom.

Tekst i slike,
Amil Ibrahimagić

Zgrada opstine Gusinja i dalje ceka

Nakon sto je opstina u Gusinju preuzela stvari u svoje ruke za zavrsetak radova na zgradi opstine, suprotno izjavama opstinskih celnika, radovi na njoj  krecu se nedovoljnom brzinom. Opstinski celnici su prije nove godine izjavljivali da ce unutrasnjost zgrade do kraja 2015 god, biti kompletno zavrsena. Medjutim gledjuci na skorijim fotografijama taj dio posla jos nije priveden kraju. Sudeci po (neprijatnom) iskustvu Fondacije Gusinje koje je imala sa neodgovornim i neprofesionalnim (prvim) izvodjacem radova,  zavrsetak radova na zgradi opstine u Gusinju bi mogli da odvuku u nedogled, ukoliko vlast u opstini Gusinje ne stane ovakvom mogucem scenariju na rep.

Za vas smo pripremili galeriju fotografija koje govore o trenutnom stanju na zgradi opstine.

Odrzana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje”

logo fondacije  Fondacija “Gusinje” je odrzala svoju redovnu Skupstinu za 2016god. 20. Marta u Njujorku u prostorijama Fondacije “Gusinje”. Skupstini je prisustvovalo cetrdesetak clanova i donatora. Oni su se blize  upoznali sa nacinom poslovanja i planovima Fondacije “Gusinje”. Prisutnima je blagajnik Esko Omeragic predocio financijski izvjestaj za proslu godinu i detaljno objasnio prihode i rashode za 2016 godinu. Clanovi su ocijenili da je Fondacija “Gusinje” 2016 god. veoma uspjesno poslovala i da je u rodno mjesto ulozila blizu 100.000 dolara i da se moze smatrati ako ne nejveci, onda medju najvecim ulagacima u Crnoj Gori u svoj zavicaj. Poslije usvajajnja financijskog izvestaja preslo se na drugu tacku dnevnog reda tj. usvajajne liste clanova upravnog Odbora.

Pored prihvatanja clanstva za UO postojecih clanaova za narednu godinu, podrsku Fondaciji “Gusinje” i u rad upravnog Odbora su pristupila jos dva nova clana. Ovoga puta radi se o ambizioznim omladincima nase zajednice Amelu Bicicu i Vahidu Radoncicu, koji su kako su istakli, vec duze vrijeme prate rad Fondacije “Gusinje” i da zele izkoristiti svoju energiju i znanje u aktivnostima nase najjace organizacije u dijaspori. Amel Bicic je student na jednom od kaledza u Njujorku i on ce biti ujedno i najmladji clan u UO Fondacije “Gusinje”.

Na trecoj tacki dnevnog reda clanovi upravnog Odbora su diskutovali o daljim planovima i radu organizacije. I pored nekih kapitalnih planova Fondacije “Gusinje” koji su sve vise u aktuelni a odnose se na aktivnosti u dijaspori, UOFG se i ove godine u svoj plan prioriteta na prvom mjestu opredijelio za zavicaj.

Predsjednik UO Refik Radoncic je detaljno upoznao prisutne o planu za tekucu godinu za koji je nedavno upucena inicijativa predsjednici opstine Gusinja Aneli Cekic na razmatranje. Plan obuhvata uredjenje gradskog jezgra u gusinju  gdje bi Fondacija iz svojih sredstava budzeta finansirala zavrsne radove i to: poplocavanje, postavljanje rasvjete, zasadjivanju drvoreda, postavljanje klupa za sjedenje odnosno sve sto je predvigeno planskom dokumentacijom koja vec postoji i koja je upucena na uvid upstinskim sluzbama u Gusinju. Projekat za ove radove je uradjen 2007 godine u saradnji sa opstinom Plav, a finansirala ga je Fondacija “Gusinje”, medjutim odmah poslije usvajanja istog pod nerazjasnjenim okolnostima je bio i “zagubljen”. UO ocekuje da ce se ova inicijativa verifikovati u skupstini opstine u Gusinju i da ce u skoroj buducnosti pristupiti realizovanju ovog projekta.

O svim buducim aktivnostima bicete transparentno obavijesteni.

Izvjestaj sa sjednice Skupstine FG

gusinje-foundation.org

 

Zakazana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje” u Nedjelju 20. Marta

logo fondacije  Postovani clanovi, donator I simpatizeri Fondacije “Gusinje”,

Obavjestavamo vas da je upravni odbor Fondacije “Gusinje” zakazao REDOVNU SKUPSTINU F.G. u Nedjelju 20 Marta  4pm na adresi: 14-08 31st Avenue (prostorije FG)

 

 

Dnevni red:

 1.  Financijski Izvjestaj I usvajanje istog
 2. Utvrdjuvanje liste clanova Upravnog odbora
 3. Predlog programa I aktivnosti za tekucu 2016. godinu
 4. Razno

-UOFG poziva sve dobronamjerne clanove nase zajednice u Njujorku I sire da dodju u Nedjelju 20. Marta I da se blize upoznaju sa planovima I radom F.G. I da svojim idejama ili sugestijama doprinesete uspjesnosti nase I vase organizacije.

Kao sto vam je poznato Fondacija “Gusinje” je osnovana prije 10god. i u proslom vremenu je ostvarila veoma pozitivne rezultate u zavicaju I dijaspori. Jedan od zadnjih projekata FG koji je  uspjesno  realizovala je Uredjenje Mezarja u Gusinju gdje je ulozeno blizu 100.000 dolara.  Ulaganje F.G. u Infrastrukturi, kulturnim, humanitarnim, sportskim I dr. aktivnostima iznosi preko pola miliona dolara, sto govori o ozbiljnoj, stabilnoj I uspjesnoj organizaciji. Planovi za naredni period F.G. su uredjenje gradskog jezgra tj, carsije u Gusinju koji bi obuhvatio  po­plo­ča­va­nje  čar­ši­je, po­sta­vlja­nje ra­svje­te, za­sa­đi­va­nje dr­vo­re­da, po­sta­vlja­nje klu­pa, iz­mje­nu grad­ske vo­do­vod­ne mre­že i ka­na­li­za­ci­je. Inicijativa je vec upucena opstinskim organima u gusinju na razmatranje I ocekuje se pozitivan ishod. Za sve ove I buduce projekte   vas angazman u aktivnostima FG je dobro-dosao , kako bi zajednicki postigli uspjesne rezultate I ispunili zacrtane ciljeve za bolje I ljepse Gusinje.

UO Fondacije “Gusinje”

 

 

 

 

 

 

Fondacija “Gusinje” povecala budzet za jos 4,000 dolara

logo fondacije  Svoj budzet Fondacija “Gusinje” je uvecala za jos 4.000 novih dolara. Donacije i clanarine se prikupljaju tokom cijele godine i svi koji to zele uraditi neka se jave nasim blagajnicima Enisu Omeragicu i Fajku Rasicu.

Ovoga puta 4 clana UO su izmirili svoje obaveze a to su sljedeci;

 

 • Refik Radoncic 2.ooo$
 • Safko Mulamekic 500$
 • Suljo Omeragic 500$
 • Toskic Rasim 500$

Fajko Rasic 500$

Fondacija “Gusinje” sa sjedistem u Njujorku predstavlja najjacu organizaciju u dijaspori prevenstveno zahvaljujuci svojim vjernim  clanovima i donatorima. Na predhodnoj Donatorskoj veceri je donirano preko 45.000$ i pored toga sto u tom vremenu UOFG nije predstavio plan i projekat za 2016g. sto se moze smatrati velikim uspjehom. Jedam od znacanjih projekata F.G. za proslu godinu (uredjenje groblja u gusinju) je uspjesno realizovan, na zadovoljstvo svih gradjana gusinja, sto i te kako govori o mogucnostima  organizacije za sprovodjenje obimnijih projekata.

Gusinje-foundation.org

Zapoceti kontakti za projekat uredjenja carsije u gusinju

Postovani citaoci,

Nije potrebno mnogo govoriti o svim problemima i nedostacima za normalan zivot, s’kojima se danas suocavaju gradjani gusinja. Takodje svima su nam manje-vise poznati (slabe) financijske mogucnosti novo-osnovane opstine Gusinje, a da sve te probleme i nedostatke rijesi. Svjesna ovih cinjenica a u cilju boljeg i kvalitetnijeg zivota u gusinju, Fondacija Gusinje koja je osnovana za pomoc zavicaju, poslije uspjesno odradjenog projekta na uredjenju gusinjskog groblja zeli financijski realizovati jos jedan obiman projekat u gusinju.

 Podsjetimo se da je prije nekoliko nedjelja predsjednik UO Fondacije Gusinje Refik Radoncic, uputio je  prijedlog predsjednici opstine Gusinje Ameli Cekic, za finansiranje uredjenja uzeg jezgra carsije, izmjenu vodovodne mreze i gradske kanalizacije u gusinju. Prema prijedlogu UOFG sve ove radove bi finansirala Fondacija Gusinje iz svojeg budzeta uz mogucu podrsku ministarstava Crne Gore i logistike opstinske administracije u gusinju.

Izgledi su da stvari pocinju da idu zeljenim tokom, kako bi se ovaj veoma potreban i obiman projekat realizovao na zadovoljstvo svih gradjana gusinja. Naime zapoceli su i prvi kontakti izmedju Fondacije Gusinje i opstine Gusinje u cilju postizanja dogovora tj. pripremanja potrebne dokumentacije za ovaj projekat.

U prilogu vam dostavljamo razmnjenu dopisa izmedju predsjednice opstine Gusinje i Predsjednika UOFG.

Odgovor za uredjenje carsije iz opstine gusinje


 

Postovana,

Zahvaljujemo na pozitivnom odgovoru I nadam se da cemo dobrom saradnjom ovaj vazan zajednicki projekat na najbolji moguci nacin odraditi.

Misljenja smo da pored azbestnih cijevi treba izmjeniti I fekalnu kao I atmosfersku kanalizaciju kako nam se nebi desilo da ove radove u blizoj buducnosti  povredjujemo zbog eventualnih buducih kvarova , plan koji smo odradili bice vam dostavljen cim budemo prije mogli.

Siguran sam da postojeci plan  treba doraditi, s’obzirom da tim planom nijesu obuhvaceni zemljani radovi vec samo dio koji je vezan za povrsinsko uredjenje , u svakom slucaju ostajemo otvoreni za saradnju I bilo kakvu logisticku podrsku .

Misljenja smo da treba traziti podrsku ministarstva poljoprivrede kao I  ministarstva za odrzivi razvoj I turizam s’obzirom da imamo dobru saradnju sa ovim ministarstvima I ukoliko smatrate da je tu potrebna bilo kakva pomoc za boljom komunikacijom sa njima, stojimo na usluzi.

Molimo vas da nas obavjestavate o sledecim koracima , fondacija je spremna da potpisemo memorandum o saradnji  kao I preuzetih obaveza kada za to budete spremni .

Molimo vas da memorandum pripreme vase pravne sluzbe I da nam ga dostavite sto je prije moguce da bismo pristupili razmatranju I potpisivanju istog.

Predsjednik UOFG, Refik Radoncic

February 27, 2016

12241038_513785152122874_7747322002251089534_o  Prikupljanje donacija za uredjenje gusinjkog groblja i dalje je aktualno.

Nasem blagajniku Fajku Rasicu se javio i pritom donirao Kastrat Osmana Safet sa 200$

Hvala na donaciji!

Broj donatora je 365, dok iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $94,550.00 dolara +1,500.00 Eura.
Akcija prikupljanja novcanih sreddstava za uredjenje Gusinjskog gradskog groblja je i dalje u toku.

Hvala na vasoj podrsci!

ANDRIJANI POTREBNA OPERACIJA U ISTANBULU

SPASIMO JEDAN MLADI ŽIVOT

Plav – U selu Brezojevice kod Plava, živi porodica Borislava Kneževića, kojoj je neophodna finansijska pomoć za liječenje njegove kćerke Andrijane Knežević.

Naime, Andrijana, je veoma mlada osoba, sa 25.godina života, diplomirana informatičarka, ali veoma teškog zdravtvenog stanja. Jedini spas joj je transplantacija jetre, koju može uraditi jedino u Istanbulu, a gdje su potrebna znatna materijalna sredstva.

Njen otac Borislav se ovim putem obraća Upravnom odboru Fondacije „Gusinje“ u Njujorku, da na jednoj od svojih redovnih sjednica razmotre njen vapaj i zahtjev, kako bi joj pomogli.

Njena dijagnoza je : Sy Budd Chari. Thrombocytosis essentialis D 47.3

-Operativni zahvat treba da uradi u Istanbulu na Acibadem klinici Prof. Dr Remzi Eniroglu, koja je i dala pozitivno mišljenje. Dragi moji prijatelji Gusinjani, dragi moji veliki humanisti i ljudi dobre volje – pomozite nam u okviru mogućnosti Vaše organizacije. Bićemo Vam do neba zahvalni. Jer mi kao porodica nemamo ta sredstva, niti ih na bilo koji način možemo stvoriti bez pomoći ljudi dobre volje. Spasimo život jedne mlade osobe – što je nešto najveličanstvenije na ovom svijetu. Ostajem u nadi u Boga i u Vas, ističe Borislav Knežević, otac Andrijane Knežević. Jer, dodaje on, do sada ste se pokazali kao veliki humanisti, donatori i nadasve – ljudi dobre volje.

Donator dijela jetre je njena rodjena majka.

Za Gusinje-info.com

R.Gruda

 

Fahrudin Radoncic pušten na slobodu

 Bivši ministar sigurnosti i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić izašao je iz pritvora nakon što mu je Sud Bosne i Hercegovine odredio mjere kućnog pritvora.

Radončić je nakon izlaska iz pritvora kazao da provokacija s njegovim hapšenjem neće destabilizirati koaliciju SBB-a i SDA.

 

“Koalicija je stabilna. Provokacija s mojim hapšenjem nije destabilizirala vrlo snažnu i vrlo potrebnu bošnjačku koaliciju koja je u interesu cijele BiH, a ne samo tog naroda”, kazao je Radončić.

 

Podsjećamo, postupajući po nalogu Tužilaštva BiH, policijski djelatnici SIPA-e 25. januara ove godine lišili su slobode Fahrudina Radončića. Jučer je Sud BiH u potpunosti potvrdio optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Dautbašića, Zijada Hadžijahića i Bilsene Šahman, koju je Tužilaštvo BiH podiglo 5. februara 2016. godine.

 

Radončića se tereti za krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.

Mjere zabrane odnose se na zabranu napuštanja adrese boravišta (uz obavezu ovlaštenih službenih osoba da kontrolišu poštivanje ove mjere dva do tri puta dnevno, te uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao izabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice Bosne i Hercegovine), zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti manjoj od 100 metara te zabranu međusobnog kontaktiranja i sastajanja sa suoptuženim u ovom krivičnom predmetu te zabranu kontaktiranja sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka.

Tužilaštvo BiH saopćilo je da je zadovoljno mjerama zabrane, dodajući kako se nemaju namjeru žaliti.

Izvor,  Klix.ba

 

Prijedlog Fondacije “Gusinje” za uredjenje grackog jezgra Gusinske carsije

logo-GF1   Fondacija “Gusinje” je na svojoj prosloj sjednici UO razmatrala plan svojih aktivnosti za 2016 god. i donijela odluku o utrosku financijskih sredstava iz budzeta organizacije za jos jedan obiman projekat u svojem zavicaju, ukoliko dodje do dogovora sa opstinskim organima u Gusinju. U tom pravcu predsjednik UOFG Refik Radoncic uputio je prijedlog na razmatranje predsjednici opstine Gusinja Aneli Cekic. 

 

Presjednici opstine

Aneli Cekic

Postovana, obavjestavamo vas da je Upravni odbor Fondacije Gusinje na na svojoj prvoj sjednici u 2016 godini , u svoj plan rada za 2016g. prioriteta, pored zavrsetka radova na gradskom groblju uvrstilo I uregenje uzeg gradskog jezgra Gusinja, te vas tim povodom obavjestavamo da ce Fondacija ,ukoliko dodje do postizanja dogovora,   iz sopstvenih srestava finansirati sve zavrsne radove ukljucujuci i poplocavanje navedenog prostora poslije zavrsetka zemljanih radova .Napominjemo da je planska dokumentacija za zavrsne radove kompletno odradjena I stavljamo vam je na uvid. Plan koji je radjen prije desetak godina I bijio finansiran iz srestava Fondacije, moze u saradnji biti doradjivan I njegova eventualna promjena u bilo kom smislu nece na bilo koji nacin biti osporavana od strane Fondacije, vec cemo usaglaseno raditi na zadovoljstvo svih gragana I njihovih potreba .Za realizaciju ovo projekta predlazemo sledece;

 

 • Da se na prvoj narednoj sjednici skupstine ovo pitanje stavi na dnevni red .
 • Da se formira komisija koja ce kordinirati sprovogenje pripremnih radnji za nesmetano rasciscavanje trotoara na planiranom prostoru gdje ce se izvoditi radovi .
 • Da se trazi ucesce pored opstine ministarstva poljoprivrede I preduzeca za javne radove kao I svih mogucih potencijalnih investitora koji bi mogli da pomognu u finansiranju  ovog projekta (zemljanih radova).
 • Da se pripremnim radovima obuhvati sva infra struktura odnosno instalacija kao sto su zamjena vodovodnih cijevi , zamjena atmosverske kanalizacije kao I fekalne kanalizacije.
 • Da se rezim saobracaja rijesi sobzirom da je planom predvigeno zatvaranje dijela ulica za saobracaj (ukoliko smatrate da se ovaj dijo treba revidirati onda da se to uradi kako bi nesmetano omogucili saobracaj za sve korisnike ).
 • Da se sa vlasnicima kuca poslovnih objekata I drugih gragevinskih objekata koji se nalaze u ovoj zoni pokusa I dogovori da se fasade okrece ili ofarbaju u istoj boji kako bi fasade izgledale ujednaceno sto bi svakako doprinjelo zeljenom efektu ,
 • Napomena vlasnici koji nisu u mogucnosti da ovo urade fondacija se obavezuje da plati troskove materijala odnosno farbe .

Postovani mislimo da je ovo projekat od izuzetne vaznosti za ukupan razvoj Gusinja, i da se ovom projektu treba sa posebnom paznjom pristupiti, da njegova realizacija zapocne sto je prije moguce. Kao sto sam naveo u uvodu na opstinskom rukovostvu je da rijesi ova navedena – kljucna pitanja

Takodje sve zemljane radove a Fondacija ce finansirati: poplocavanje, postavljanje rasvjete, zasagivanju drvoreda, postavljanje klupa za sjedenje odnosno sve sto je predvigeno planskom dokumentacijom – dakle sve zavrsne radove.  Napominjemo da je dio srestava obezbijedjen iz bugeta Fondacije Gusinje, koji je jos ranijih godina bijo opredijeljen za ovu investiciju i zelja nam je da se i utrose za tu namjenu ukoliko dodje do realizacije tj. stvaranja uslova za izvodjenje radova. Mi cemo nastaviti sa aktivnostima obezbedjenja cjelokupnih srestava za nas dio radova.

U nadi da cemo uspjesno saradjivati na ovom projektu ocekujemo vas odgovor o navedenim predlozima.

Srdacan pozdrav,

 

Upravni odbor fondacije,

Presjednik Refik Radoncic

Odrzana Manifestacija “Veleslalom u skijanju ‘2016” u dijaspori

12646929_539695352865187_1758189585496301165_o   Tradicionalni skup “Veleslalom u skijanju” u organizaciji Fondacije “Gusinje” koji je odrzan 6-og Februara 2016g. na skijaskom centru “Brlleayre”, ostace upamcen po dobroj organizaciji i izvrsnoj atmosferi. Na ovom poznatom zimskom izletistu koje se nalazi oko 200 km. od Njujorka u regiji Dallware prisustvovalo je blizu 200 skijaca nase Plavo-Gusinjske zjednice iz Njujorka i okoline. Takodje je bio ljubitelja skijanja i iz Kanade, koji su specijalno dosli kako bi prisustvovali ovoj manifestaciji i druzili se sa ostalim Plavo-Gusinjanima.

Predivno vrijeme u srcu zime, ove godine je islo u prilog organizatoru i ucesnicima takmicarima, koji su se natjecali za jedan od pehara i prva tri mjesta. Organizatori kao i oni koji su imali dovoljno vremena na raspolaganju, boravili su u Motelu kod vl. Jupa Desica koji se nalazi u neposrednoj blizini izletista, kako bi se blagovremeno pripremili za nadolazeci dan. Medju posjetiocima je bilo svih urasta i dobi a bilo je onih koji su dosli sa cijelim porodicama kako bi se zajednicki proveli sa svojim prijateljima, drugovima i poznanicima. Na  skijackom centru ovog dana  je bilo i ostalog naroda i iz drugih krajeva, medutim ljudi iz nase Plavo-Gusinjske zajednice u ogromnom broju su jednostavno “okupirali” jedan veliki dio prostora ovog izletista.

Najveci nosioci organizovanja takmicenja su Refik (Coro) Deljanin i Safko Mulamekic koji ujedno vaze i za jedne od najvrsnijih skijaca koje je izrodila Plavo-Gusinjska dolina. U prilog ovoj konstataciji govori cinjenica da je drugo mjesto u Senior grupi osvojio upravo Coro Deljanin uprkos sovjim godinama.

Takmicenje je organizovano u tri grupe koje su sacinjavale Seniori, Juniori i Pioniri.

Od Seniora pobjednik “Veleslaloma u skijanju 2016” je Beli Vukelj koji je pokazao veliko umijece u skijanju.

Drugo mjeto je osvojo dugogodisnji iskusni majstorr u skijanju Refok (Coro) Deljanin sa svoje 54 godine.

Trece mjesto je pripalo Emiru Mrkulicu koji je takodje sebe predstavio kao vjestog skijaca.

 

Od Juniora prvo mjesto je osvojio Deljanin Tarik, drugo mjesto Malagic Aldin i trece mjesto Denis Mrkulic.

 

U grupi Pioniri prvo mjesto je osvojio Meris Markisic, drugo mjesto Ema Radoncic i trece mjesto Dino Radoncic.

U ime Fondacije “Gusinje” pobjednicima je nagradu urucio Predsjednik UO Fondacije “Gusinje” gos. Refik Radoncic.

Poslije zavrsenog takmicenja uslijedila je slavljenje pobjednika uz prigodnu veceru i pice. Na drustvenim mrezama kruze slike gdje se okrece jagnje na razanj pored Motela Brlleayre, gdje su se ucesnici ove zimske manifestacije odmarali i provodili poslije jednog izuzetnog dana u toku zimskog perioda koje organizira Fondacija “Gusinje” za svoje sunarodnike a koje najbolje oslikava veselu atmosferu i nezaboravan dogadjaj.

Upravni Odbor Fondacije “Gusinje” koji organizuje u lljetnjem i zimskom periodu slicne manifestacije i okupljanja nasih ljudi u zavicaju i dijaspori, moze  uvesti u svojoj arhivi  6. Februar i organizovanje “Veleslaloma u skijanju ‘2016” kao jos jedan uspjeh u nizu.

Ovom prilikom UO FG se zahvaljujem svim posjetiocima Veleslaloma u skijanju ‘2016 i svima koji su poogli u organizovanju istog.

U prilogu slijede fotografije autora Haka Olevica.

Za UOFG, Safet Koljenovic