Snijezne padavine pricinile stetu na poljoprivrednim posjedima

Pr­vi sni­jeg na pod­ruč­ju op­šti­na Plav i Gu­si­nje pri­či­nio je ne­vo­lje po­ljo­pri­vred­nim pro­iz­vo­đa­či­ma ko­ji još ni­je­su pri­ku­pi­li sve pri­no­se sa nji­va. Po­ljo­pri­vred­nik iz Grn­ča­ra Le­o­nid Bo­jo­vić ka­že da je ne­vri­je­me, osim na po­vr­ću, pri­či­ni­lo zna­čaj­nu šte­tu i na sad­ni­ca­ma vo­ća ko­ji­ma su po­lo­mlje­ne gra­ne. Sni­jeg je uzro­ko­vao i ne­sta­nak elek­trič­ne ener­gi­je na pod­ruč­ju op­šti­na Plav i Gu­si­nje do ka­snih po­po­dnev­nih sa­ti, što je, ka­ko ka­žu gra­đa­ni, loš znak za na­stu­pa­ju­ću zi­mu.
Iz Elek­tro­po­slov­ni­ce u Pla­vu sa­op­šte­no je da je do ne­stan­ka stru­je do­šlo ul­sed kva­ra na da­le­ko­vo­du An­di­je­vi­ca–Plav, što je ve­o­ma če­sta po­ja­va.
V.Š. – N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obavjestenje dijaspori u Njemacku i zapadnu Evropu

Murat Julevic-predstavnik FG u Njemackoj i zapadnoj Evropi

Murat Julevic – Fondacija Gusinje – predstavnistvo za Zapadnu Evropu – Njemacka

Postovani prijatelji, dragi nasi simpatizeri u Njemackoj i Zapadnoj Evropi

Posto je prije neki dan, to jest 13. 10. u Njujorku odrzan redovni sastanak upravnog Odbora Fondacije Gusinje, (koji ste mozda i sami mogli procitati na nasem portalu) i na njemu raspravljano pored ostalog o zahtjevima za pomoc i financiranje nekih projekata koji su potrebni nasem Gusinju.

Upravni Odbor Fondacije je tom prilikom izdvojio i diskutovo o 2 vazna zahtjeva koja bi po mogucnosti mogla biti uzeta u obzir. Prvi zahtjev je bio o nabavci Snijego – cistaca, a drugi obracanje i zahtjev Medicinskog osoblja naseg Gusinjskog Doma zdravlja o nabavci jednog medicinskog vozila, koje je po mom misljenju i najpotrebnije. Jer kao sto se zna nas Dom zdravlja posjeduje jedno veoma dotrajalo i tehnicki nesigurno vozilo koje nazalost jedva moze da stigne do Plava a kamoli u hitnim slucajevima i dalje.

Posto sam se ovoga ljeta i uvjerio u tome a i vecina od vas, misljenja sam da bi to trebalo sprovjesti u djelo. Ja sam prije dva dana stupio u kontak sa Predsjednikom Fondacije gosp. Etemom Kolenovicem u Njujorku i predlozio da mi ovdje iz Njemacke pribavimo jedno dobro ocuvano sanitetsko vozilo (da to oni finansiraju) koje ce bit standardno opremljeno. Posto, kao sto je poznato stvarno oni nebi trebali sve sami finansirati, misljenja sam da bi i mi trebali uzeti makar malo ucesca i zajedno to sprovjesti u djelo. U medjuvremenu sam se i informisao i mogu vam reci da mozemo to ostvariti, ali bi trebalo i mi svi zajedno iz Njemacke, i naravno ostalih Drzava Zapadne Evrope, uzeti financijsko ucesce, (naravno koliko ko moze) i sprovesti to u djelo. Imali bi i povlastice u vezi oslobadjanja placanja Carine i placanja poreza, jer imamo obecanje logisticke pomoci od naseg predstavnistva Generalnog konzulata u Frankfurtu za takve humanitarne akcije.

Eto dragi moji ako stvarno zelite da se ukljucite i pomognete ovu akciju mozete donirati ili stupiti u kontakt sa mnom kao predstavnikom Fondacije Gusinje za Z. Evropu.U ime Fondacije Gusinje i stanovnika nase Opstine unaprijed hvala, i nadam se da cete se odazvati nasem pozivu i pomoci da zajednicki zavrsimo ovaj projekat.

Posto imamo i ziro – konto Fondacije u Njemackoj mozete vase donacije uplatiti na sledeci broj Banke, ili pozvati za informacije na mobilni broj mog telefona: 0049(0 )1754270977

Murat Julevic – Fondacija Gusinje – predstavnistvo za Zapadnu Evropu – Njemacka

COMMERZBANK
USt – IdNr: De114 103 514
IBAN DE95 3108 0015 4929 0849 04
BIC: DRESDEFF310

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Snijeg u Plavu i Gusinju

Pao i prvi snijeg na podrucju Plava i Gusinja od nekoliko santimetara i tako otvorio ovogodnju snijeznu sezonu. Evo i nekoliko fotografija prvog snijeznog pokrivaca.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Sta misle stranci o nasim prirodnim ljepotama

“Kazne se mogu naplaćivati samo kad postoji policija koja piše prijavu kada vidi takav prekršaj. Neko mora biti nadležan. Pa onda, zar nije još veći problem što nema dovoljno kontejnera i korpi za otpad, posebno na sjeveru Crne Gore?”
Turizam je najvažija djelatnost koja bi trebalo da obezbijedi ekonomski razvoj Crne Gore. Ali, da bi turisti dolazili u Crnu Goru, ona mora da bude čista, kazala je za portal Ekološkog pokreta Ozon Marianne Van Twillert, autorka bloga Montenegro-for.me.
Van Twillert je rođena u Holandiji, a u Crnoj Gori živi već 46 godina, gdje je radila kao prevodilac. Osim što ljepote Crne Gore promoviše putem svog bloga, autorka je i fotografija prvog turističkog vodiča o Crnoj Gori na holandskom jeziku. čiji je autor njen suprug Paul Wennekes.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Isti predmeti-razlicite presude

Lani su zahtjevi brojnih građana odobreni i potvrđeni kod Višeg suda u Bijelom Polju, a ove godine su naši zahtjevi odbijeni pred istim sudom, kazali su ogorčeni građani
PLAV – Tu­žbe­ni za­htje­vi ko­ji­ma su ži­te­lji plav­ske op­šti­ne ko­ji su pre­tr­pje­li ve­li­ku šte­tu zbog vi­še­dnev­nog ne­stan­ka stru­je pri­je dvi­je i po go­di­ne od­bi­je­ni su upr­kos či­nje­ni­ci da su broj­ni gra­đa­ni u istom po­stup­ku pro­šle go­di­ne do­bi­li po­pri­lič­ne su­me na ime na­dok­na­de iste šte­te.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Murino: Pobjeda u posjeti Dragutinu Komatini, vlasniku plantaže godži berija

MURINO – Nedaleko od Murina, u selu Pepiće na lijevoj obali Lima, nalazi se posjed Dragutina Miga Komatine, penzionera, inače doktora veterinarske medicine i dugogodišnjeg direktora Veterinarske stanice u Podgorici. Dragutin na svojoj plantaži uzgaja biljku godži beri, koja je porijeklom sa Tibeta.

- Ja i sin Petar, koji živi i radi u Podgorici odlučili smo da na oko 30 ari ovdje pored Lima zasijemo ovu neobičnu ljekovitu biljku. Ovo je jedna od prvih plantaža godži berija u Crnoj Gori. Inače, sa porodicom živim u Podgorici, ali jedva čekam ljeto da dođem u zavičaj i u moje selo Mašnicu, gdje imam vikendicu i imanje koje obrađujem sa porodicom – kaže za Pobjedu Dragutin Komatina.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Fekalije u Gusinju stvaraju problem medju komsijama

GU­SI­NjE –Mje­šta­nin Do­su­đa kod Gu­si­nja Ru­ždi­ja Ra­don­čić, ko­jeg su nje­go­ve kom­ši­je Ru­ždi­ja Mu­la­me­kić i Zo­ran Jo­vo­vić pro­zva­li da je fe­kal­nu ka­na­li­za­ci­ju iz svo­je ku­će spro­veo na nji­ho­ve po­sje­de, ka­že da to ni­je ura­dio iz zle na­mje­re već is­klju­či­vo iz nu­žde. Ra­don­čić tvr­di da nje­go­ve kom­ši­je ni­je­su ugro­že­ne baš u mje­ri ko­li­ko su to pred­sta­vi­li u jav­no­sti.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Pri kraju rekonstrukcija druge školske zgrade u Gusinju

GUSINJE – Rekonstrukcija druge školske zgrade Osnovne škole „Džafer Nikočević“ u Gusinju, koja je izgrađena 1963. godine, privodi se kraju. Preostala je još sanacija ulaznih stepenica i nekoliko sitnica, pa je izvjesno da će taj školski objekat biti otvoren 1. novembra.

Urađena je nova fasada, postavljena nova stolarija, uređen enterijer, mokri čvorovi i elektroinstalacije. Ovih dana očekuje se završetak postavljanja patosa i ostalih sadržaja potrebnih za izvođenja redovne nastave – kaže za Pobjedu direktor škole Šerif Feratović.

On ističe da su dosadašnji radovi koštali oko 80.000 eura, u čemu je Vlada Japana učestvovala sa 77.800 eura, dok je preostali iznos obezbijedilo Ministarstvo prosvjete Crne Gore.

- Isplatilo se angažovanje prilikom apliciranja kod japanske vlade, a sada očekujemo da nam za moderno opremanje školskim inventarom pomognu Fondacija „Gusinje“ iz Njujorka i razvoja agencija „Tika“ iz Turske. Na taj način bili bi stvoreni uslovi za nesmetan rad učenika i nastavnika u ovoj zgradi – ističe Feratović.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Rekonstrukcija puta Plav-Gusinje preko Vojnog sela

PLAV – Pre­ma pla­nu ak­tiv­no­sti Di­rek­ci­je za jav­ne ra­do­ve Cr­ne Go­re za­po­če­ta je re­kon­struk­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ni­ce Plav–Gu­si­nje, pre­ko Voj­nog Sela, u du­ži­ni od 10,5 ki­lo­me­ta­ra. U to­ku je pr­va fa­za, a ra­do­vi se iz­vo­de na di­o­ni­ci od Je­zer­ske uli­ce do Voj­nog Se­la, u du­ži­ni od jed­nog ki­lo­me­tra.
Ka­ko je „Da­nu” ka­zao Mi­jo Pe­ru­ni­čić, šef gra­di­li­šta, iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta i oda­bir iz­vo­đa­ča ra­do­va za­vr­še­ni su u 2013. go­di­ni. Iz­vo­đač ra­do­va je kon­zor­ci­jum „To­ško­vi­ći” d.o.o., „Televex” d.o.o. i „Geo si­stem” d.o.o., svi iz Pod­go­ri­ce. Ugo­vo­re­na vri­jed­nost ra­do­va je 746.466 eura.
– Ova fa­za re­kon­struk­ci­je pod­ra­zu­mi­je­va ra­do­ve na od­vod­nja­va­nju, TK in­sta­la­ci­ja­ma i iz­ra­du sa­o­bra­ćaj­ni­ce ši­ri­ne 2 pu­ta 3 me­tra sa jed­no­stra­nim tro­to­a­rom ši­ri­ne 1,6 me­tar i bi­ci­kli­stič­kom sta­zom ši­ri­ne dva me­tra i jav­nom ra­svje­tom. Ra­do­vi su za­po­če­li 6. av­gu­sta ove go­di­ne, na­kon do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le, i zbog ne­po­volj­nih vre­men­skih uslo­va od­vi­ja­li su se uspo­re­nom di­na­mi­kom. Ugo­vo­re­ni rok za za­vr­še­tak ra­do­va je če­ti­ri mje­se­ca. Pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju iz­ra­dio je „Ing in­vest” doo iz Da­ni­lov­gra­da, a stal­ni struč­ni nad­zor vr­ši „Ding” d.o.o. iz Pod­go­ri­ce – pre­ci­zi­rao je Pe­ru­ni­čić.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (1)

U Plavu obilježena 70-godišnjica oslobodjenja opštine Plav

PLAV – Danas je u Plavu u Centru za kulturu, u organizaciji opštinske organizacije Saveza udruženja boraca i antifašista Plav, Saveza udruženja boraca i antifašista Crne Gore, opština Plav i Gusinje, održana svečana sjednica povodom 17.oktobra Dana oslobodjenja opštine Plav.

Sa svecane sjednice u Plavu 1 U Plavu obilježena 70 godišnjica oslobodjenja opštine Plav

U prepunoj Sali Centra za kulturu, pored učesnika NOR-a 1941-1945, gradjana i mladih, prisustvovali Izet Hadžimušović, predsjednik Skupštine opštine Plav, Anela Čekić, predsjednica opštine Gusinje, dr Elvis Omeragić, predsjednik Skupštine opštine Gusinje, predstavnici Saveza udruženja boraca i antifašista Crne gore, akademik Zuvdija Hodžić i drugi ugledni gosti.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obavjestenje Islamske zajednice i Kulturnog Centra Plav-Gusinje u Njujorku

Obavjestavamo sve clanove Islamske Zajednice i Kulturnog Centra Plav-Gusinje u New Yorku da ce se izvjestajna Skupstina Islamske Zajednice odrzati u Subotu 25 Oktobra, 2014 godine sa pocetkom u 7 sati uvece.

Skupstina ce se odrzati na adresi:

114-07 91 Ave

Richmond Hill, New York 11418

Skupstini ce moci prisustvovati smo oni clanovi koji su uredno izmirili svoje clanske obaveze prema Islamskoj Zajednici u zadnje 3 godine (2011, 2012 i 2013 godinu). Oni koji nijesu uplatili clanarine za navedene godine a zele prisustvovati Skupstini Islamske Zajkednice mogu clanarine za navedene godine uplatiti u Ali-Pasinoj dzamiji u Astoriji do 22 Oktobra, 2014 godine.

Za vise informacija mozete nam se obratiti putem telefona: (718) 274-0100 ili putem email: Islamicunity@live.com

Kompletan spisak clanova Islamske Zajednice sa pravom glasa na ovoj Skupstini mozete pogledati na: http://islamicunity.net/index.php/aktuelnosti/200-izvjestajna-skupstina-iz-e-2014

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Izvjestaj sa sjednice upravnog Odbora “Fondacije Gusinje”

Na sjednici upravnog Odbora “Fondacije Gusinje” izmedju ostalog se raspravljalo I o pristiglim zahtjevima za pomoc kojih je bilo u visem broju. Upravni Odbor je izdvojio dva zhtjeva za pomoc za koje su usaglasili misljenja da je pomoc neophodna, a rijec je o o zahtjevu sluzbe hitne pomoci koji su poslali radnici medicinske podstanice u Gusinje u kojemu se trazi nabavka medicinskog vozila hitne pomoci sa pratecim aparatima, kao I zahtjevu za kupovinu snjego-cistaca koji je upucen od sluzbenika opstine Gusinje. Za konacnu realizaciju ovih zahtjeva kao i za visinu financijskih sredstava UO nije bio u mogucnosti sprovesti i odrediti ovom prilikom, zbog loseg iskustva u proslosti.
Naime kada se radi o medicinskom vozilu poznato je da su ovakve vrste pomoci nekoliko puta stizale u Gusinju od nekih humanitarnih udruzenja I pojedninaca, a da se pritom nikad nijesu zadrzala u mjestu za koje su i bila namenjena. Iz toga razloga UOFG ce traziti dodatnu dokumentaciju I uvjerenja koja ce garantovati koriscenje medicinskog vozila za podrucje za koje se i kupuje, sto znaci zahtjevnici moraju preko svojih nadleznih organa dati na uvid potrebne papire, a stim u vezi ce biti blagovremeno kontaktirani.
Sto se tice “snjego-cistaca” s’obzirom da se radi o povecoj sumi novcanih sredstava UOFG ce u saradnji sa opstinskim organima raditi na pronalazejnu prikladnijeg rjesenja na obostrano zadovoljstvo.

Pod tackom razno se nazalost vodio razgovor o nedavnim glasinama pojedinaca u zavicaju koje je UO ostro osudio a u kojima se negira uloga dijaspore njenih istaknutih pojedinaca koji su mnogo ulozili rada I truda da bi se stvari mijenjale u Gusinju u pozitivnom smjeru i pored ociglednih rezultata. To i nebi bilo tako strasno da se ne radi o aktivistima nekih vodecih politickih partija u zavicaju.
UO je upozorio da takvi i slicni ispadi se mogu direktno, negativno odraziti, na zainteresovanost dijaspore za njeno ucesce I njeno ulaganje u zavicaju.

Sa sjednice upravnog Odbora “Fondacije Gusinje”
10/13/2014god.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Opštinska administracija biće smještena u Domu kulture

GUSINJE – Opštinske službe najmlađe crnogorske opštine uskoro će biti privremeno smještene u prostorije Doma kulture u Gusinju. Kako je za Pobjedu kazao predsjednik Skupštine opštine Gusinje Elvis Omeragić, tamo postoje neophodni uslovi, kao što su prostor za kancelarije, parking i drugi potrebni prateći sadržaji.

- Vjerujemo da će građevinski radovi na objektu buduće opštinske zgrade biti nastavljeni početkom iduće godine i da će tamo biti stvoreni svi uslovi za normalno funkcionisanje opštinske administracije – kazao je Omeragić.

R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Radovi u toku na sanaciji deponije kraj Grncara

PS. Redakcija portala Gusinje-foundation.org se zahvaljuje snimatelju Nukiu Lucevicu na proslijedjeni video snimak.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Gusinje: Prirodni dragulji biće zaštićeni – Zaštitna ograda za vodopad Grlja

GUSINJE – Nedavno je predsjednik Skupštine opštine Gusinje dr Elvis Omeragić potpisao ugovor sa Regionalnom turističkom organizacijom „Bjelasica – Komovi“, koju predstavlja direktorica Tatjana Drakula – Medenica, a u vezi sa realizacijom izgradnje zaštitne ograde na otvoru vodopada Grlja i prilazne pješačke staze sa rukohvatom za Oko Skakavice, a koji se nalaze u dolini Ropojana ispod najvišeg vrha u Crnoj Gori – Zla Kolata (2.534 mnv).

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Nova akcija ciscenja deponije kraj rijeke Grncara

Nova vlast opstine Gusinje pokrenula je novu akciju ciscenja deponije na rijeci Grncar pored gradskog groblja.
Optimisticno gledanje predsjednika SO Gusinje dr.Elvisa Omerigaica, da ce ovo biti i zadnji put ciscenja ovog problematicnog terena, moze se prepoznati u njegovom pismu za javnost koje je poslao na adresu naseg portala i u kojemu se navodi:

Postovani Safete, shodno nasem razgovoru u Gusinju, tokom vaseg boravka, zelim da vas informisem o pocetku radova na sanaciji deponije kraj groblja.

Danas 12.10. 2014, pocelo je saniranje deponije pored groblja. Problem koji postoji od 2000. godine i o kome se mnogo pricalo, a malo preduzimalo da se rijesi,
konacno sa danasnjim danom pocinje i da se definitivno rjesava.
Od kosntituisanja skupstine i preuzimanja funkcije predsjednika skupstine, dao sam sebi zadatak da se neki projekti i neki bitni problemi u Gusinju moraju prioritetno rjesavati,
ne cekajuci potpuno formiranje izvrsne vlasti, a imajuci u vidu na nagomilane probleme i obaveze koje smo preuzeli i odgovornost prema nasim gradjanima.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Pismo Murata Julevica iz Njemacke

Postovani clanovi Upravnog odbora, postovani Predsjednice,
Na molbu i zahtjevom HMP- to jest Doma zdravlja u nasem Gusinju, i
medicinskog tehnicara gospodina Amela Ibrahimagica, koji se direktno i
obraca Upravnom odboru Fondacije Gusinje, koristim priliku da vam
proslijedim njihov zahtjev i opsirni izvestaj o njihovom radu i ambulantnim
stvarima koje oni posjeduju. Kao sto se u njihovom prilogu vidjeti i
procitati moze (nazalos) nas Dom zdravlja je u veoma losem tehnickom, a
narocito voznom parku. Kao sto je poznato postoji jedno dosta zastarjelo i
vise neispravno malo bolnicko auto, koje nikako ne moze da zadovolji
potrebe naseg Doma zdravlja i potrebe hitnog medicinskog prevoza naseg
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Zdravstvena stanica u Gusinju uputla prijedlog za pomoc UO Fondacije Gusinje

Radnici zdravstvene stanice u Gusinju su potpisnici prijedloga za pomoc, koji je pristigao na adresu Fondacije Gusinje u Njujorku. U njihovom prijedlogu je detaljno opisano sta im je potrebno za bolje funkcionisanje pruzanja pomoci u hitnim slucajevima I zdravstveno ugrozenim gradjanima Gusinja. Ovaj I drugi pristigli zahtjevi za pomoc je jedna od tacaka na sledecem sastanku UO koji je zakazan za 10.13.2014god.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Radovi na koritu rijeke Vruje u toku

GUSINJE – Ovih dana radi se na podizanju obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Vruje, nizvodno od mosta.

- Uvjereni smo da više nećemo živjeti u strahu od poplava, kada se rijeka Vruja u toku velikih padavina kiša izlije iz korita i „napadne“ naše naselje – kažu žitelji.

Cijena izgradnje obaloutvrde iznosi oko 75.000 eura.

I u plavskoj opštini u toku su građevinski radovi na podizanju nasipa na Jaseničkoj i Djuričkoj rijeci, čija je vrijednost oko 80.000 eura. Uporedo rade i sanaciju puta pored korita Jaseničke rijeke, kao i gradskog vodovoda.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Vrmošani ostaju izolovani punih šest mjeseci: Gusinje je zimi jedini spas

GUSINJE – Skoro punih šest mjeseci izolovani smo od svijeta u zimskom periodu, sve nam je daleko. Ali, na sreću, tu je Gusinje, naš komšijski i prijateljski grad i nadasve gostoprimni ljudi i komšije u njemu – kažu Vrmošani Pren Ljuma, Đerđ Vata i Sandra Ljuma.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)