“Hamdovom stazom” do planinskih vrhova

GU­SI­NjE – Na Gre­ba­ja­ma je za vi­kend odr­žan če­tvr­ti tra­di­ci­o­nal­ni pla­ni­nar­ski po­hod “Ham­do­vom sta­zom”, ko­ji je me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra, a or­ga­ni­zu­je se po­sled­njeg vi­ken­da u ju­lu. Od pla­ni­nar­skog do­ma “Ka­ran­fil” u Gre­ba­ja­ma, gdje se uče­sni­ci oku­plja­ju, sta­zom je kre­nu­lo 157 uče­sni­ka, a či­ta­vu di­o­ni­cu uspje­šno je pro­šlo njih 115. Po­hod se or­ga­ni­zu­je u znak sje­ća­nja na Ham­di­ju Ham­da Če­ki­ća, ko­ji je bio is­tak­nu­ti član Pla­ni­nar­skog klu­ba “Ka­ran­fil” iz Gu­si­nja.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Oglas

1111 - kopija-20150726_110745

Na prodaju imanje sa 3.kuce od po 80.kvadrata i cetvrtom zapocetom kucom pod prvu plocu sa ljetnjom kuhinjom od 15.m2 i susnicom za meso,na placu od 31000m2(6ooo m obradivog zemljista i 25000 m2 sume.Na placu ima 40.stabala raznog voca ,izvorska voda,asfalt do imanja,telefonska linija.Selo Pepice.8.km od Plava. Cijena 150.000e

categories Uncategorized | comments Comments (1)

TV emisija RTCG SAT ” Pogledi iz domovine – Gusinje “

Klikom na sledeći link možete pregledati emisiju POGLEDI IZ DOMOVINE – Gusinje

http://www.rtcg.me/tv/emisije/satelitski/izdvajamo/98547/pogledi-iz-domovine—gusinje.html

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Strucnjaci kazu iskopine kod Plava su stare 3,500 god. p.n.e.

02ac7368aed01ac43ed8c036cfb837a0 U blizini Plavskog jezerea, na dionici puta koji je u izgradnji od Plava prema Vojnom selu, prije desetak dana otkriveno je arheološko nalazište. Već tri dana arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana počeo je sa istraživanjima.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Fondacija podržava opredijeljenost Crne Gore ka NATO savezu

Fondacija Gusinje i njeno predstavništvo u Crnoj Gori čvrsto podržavaju opredijeljenost Vlade Crne Gore u promociji NATO integracija i spremnost Crne Gore da postane sledeća članica NATO Alijanse. Naime, Fondacija Gusinje je već dvije godine jedan od sponzora organizacije Regionalnog Evro Atlantskog kampa, koji se tiče evroatlantskih integracija i promocije takvih vrijednosti, saopštio je šef predstavništva Fondacije Gusinje mr Huso Beli Brdakić. Fondacija Gusinje kao organizacija formirana i registrovana u Sjedinjenim Američkim Državama od prije dvije godine ima i svoje zvanično predstavništvo u Crnoj Gori koje će nastojati da promoviše značaj ulaska Crne Gore u NATO savez. Crna Gora se za kratko vrijeme, koliko je nezavisna, primakla samom cilju kad su u pitanju evropske i atlantske integracije tako da je sasvim normalno da i nevladine organizacije pokažu svoju funkciju i daju doprinos u ispunjavanju tog cilja. Usmjerenost Crne Gore prema evroatlanstkim integracijama, stabilnosti i bezbjednosti imaće značajniji doprinos u približavanju investitora, te samim tim i većem prilivu stranih direktnih investicija kao sigurnom kapitalu, zaključio je Brdakić.

PR Služba Fondacije

categories Uncategorized | comments Comments (0)

IZ FONDACIJE „GUSINJE” UKAZUJU DA JOŠ NIJE POČELA REALIZACIJA NIJEDNE OD NAJAVLJENIH INVESTICIJA NA PODRUČJU OPŠTINE

Ljeto prođe, a čudo ne dođe Direktor Direkcije za investicije kazao je da je plan investicija projektovan na milion eura i najavio da će Gusinje ovog ljeta biti „veliko gradilište’’, ističe Huso Beli Brdakić
GU­SI­NjE – Mr Hu­so Be­li Br­da­kić, od­bor­nik u SO Gu­si­nje i šef pred­stav­ni­štva Fon­da­ci­je „Gu­si­nje“ u Cr­noj Go­ri, re­a­go­vao je na na­vo­de di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je u op­šti­ni Gu­si­nje Šem­sa Ja­ro­vi­ća, ob­ja­vlje­ne u na­šem li­stu pod na­slo­vom „Fa­li pa­ra za zgra­du op­šti­ne“. Br­da­kić je pod­sje­tio da je fon­da­ci­ja, u sa­rad­nji sa op­šti­nom Plav, za­po­če­la fi­nan­si­ra­nje re­kon­struk­ci­je ta­da­šnje zgra­de Mje­sne za­jed­ni­ce, ka­sni­je zgra­de op­šti­ne Gu­si­nje, te da ra­do­vi, umje­sto pla­ni­ra­nih 55 da­na, tra­ju pre­ko pet go­di­na i još ni­je­su za­vr­še­ni.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Rijeke plavske, profit tuđi

reg22172015Za­sje­da­nje lo­kal­nog par­la­men­ta u Pla­vu po­če­lo je opa­skom od­bor­ni­ka DPS-a Hu­sni­je Ša­bo­vi­ća ka­ko se ob­i­sti­ni­la nje­go­va pri­ča s pret­hod­ne sjed­ni­ce da se, od­lu­kom mi­ni­stra po­li­ci­je Ra­ška Ko­nje­vi­ća, u Odje­lje­nje bez­bjed­no­sti u Plavu do­vo­de ka­dro­vi iz dru­gih op­šti­na. 
-Na rad­no mje­sto po­li­cij­skog in­spek­to­ra u Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Plav, rje­še­njem mi­ni­stra Ra­ška Ko­nje­vi­ća, pri­mlje­na je Ja­smin­ka Lu­bo­der iz Ro­ža­ja, kao pr­vo­ran­gi­ra­na na li­sti. Ne že­lim da po­li­ti­zu­jem to pi­ta­nje, jer ne­mam ni­šta pro­tiv lju­di sa stra­ne, Lu­bo­der si­gur­no to i za­slu­žu­je, ali sma­tram da i ov­dje ima­mo do­sta ne­za­po­sle­nih vi­so­ko­ško­la­ca ko­ji ima­ju re­fe­ren­ce za to i slič­na rad­na mje­sta. Tre­ba da za­po­šlja­va­mo lju­de odav­de, bez ob­zi­ra na par­tij­sku pri­pad­nost, da ne bi na­ša omla­di­na od­la­zi­la odav­de –ka­zao je Ša­bo­tić.
Ras­pra­va se ras­plam­sa­la kod tre­će tač­ke dnev­nog re­da – jed­no­go­di­šnjeg pro­grama ure­đe­nja op­šti­ne Plav za ovu go­di­nu, ko­jom se pred­vi­đa grad­nja mi­ni-hi­dro­cen­tra­la na Đu­rič­koj ri­je­ci, Mu­rin­skoj ri­je­ci i na ri­je­ci Gr­lji. Mi­lun Zo­go­vić (DF) pi­tao je da li je tač­na pri­ča da će se za mi­ni-hi­dro­cen­tra­lu na Mu­rin­skoj ri­je­ci, gra­di­ti tra­fo­sta­ni­ca u kom­plek­su Sport­skog cen­tra u Mu­ri­ni. Ka­ko je is­ta­kao, taj pro­stor ni­je na­mi­je­njen za ta­ko ne­što, ni­ti je svo­jin­ski de­fi­ni­san. Pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić od­go­vo­rio je da on ne­ma sa­zna­nja, ni­ti pa­pi­re o tom pro­jek­tu.
Od­bor­nik DPS-a Hu­sni­ja Ša­bo­vić oci­je­nio je da je do­bro ima­ti mi­ni-hi­dro­cen­tra­le da se vo­da ne ra­si­pa ulu­do, is­ta­kav­ši da bi op­šti­na tre­ba­lo da bu­de kon­ce­si­o­nar. 
-Me­đu­tim, ako su lju­di ko­ji ta­mo ži­ve pro­tiv ta­kvih pro­je­ka­ta tre­ba raz­mi­sli­ti o sve­mu, ne­će­mo valj­da sla­ti vo­do­ve po­li­ci­je na njih kao u Mar­ti­no­vi­ći­ma kad se otva­ra­la de­po­ni­ja na Je­ri­ni. Ova skup­šti­na o to­me tre­ba ozbilj­no da se po­za­ba­vi, jer ako gra­đa­ni sma­tra­ju da to za njih ni­je do­bro i da će im bi­ti na­ni­je­ta šte­ta on­da se na si­lu ne mo­že ni­šta či­ni­ti –ka­zao je Ša­bo­vić.  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Zemljotres u blizini Plava

epiSeizmološki zavod Crne Gore je, u 14 sati i 24 minuta, registrovao zemljotres manje jačine, sa epicentrom 9 kilometara jugozapadno od Plava. Jačina zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 3 jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od pet stepeni Merkalijeve skale (MCS).

Prema preliminarnim podacima, žariste ovog zemljotresa locirano je na dubini od 8 kilometara.

Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području, navode iz Seizmološkog zavoda.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Ljudi bez pripravničkog staža na direktorskim funkcijama

BeliProsto me čudi izjava direktora Direkcije za investicije gosp. Šemsa Jarovića u dnevnom listu „DAN“, od 20. jula 2015. godine kako „Fali para za zgradu opštine“. Podsjećanja radi, Fondacija Gusinje je u saradnji sa opštinom Plav započela finansiranje izgradnje i rekonstrukciju zgrade Mjesne zajednice odnosno kasnije zgradu Opštine Gusinje.

Po tadašnjem dogovoru, Fondacija Gusinje kao suinvestitor u ovom projektu je učestvovala sa 30% novčanih sredstava, odnosno $ 69.144,00. S obzirom da Opština Plav kao glavni investitor nije uspjela da projekat završi do kraja, Fondacija Gusinje je svoje obećanje ispoštovala u cjelosti i spremna da i dalje nastavi finansiranje u pomenutom procentu sve do završetka zgrade.

Po formiranju službi Opštine Gusinje, rukovođenje projektom je trebala nastaviti Direkcija za investicije opštine Gusinje. Na prvoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Gusinje u 2015.godini održanoj 31.03.2015.godine, direktor Direkcije za investicije u tački Dnevnog reda „Plan investicija za 2015.godinu“, pomenuo je da je plan investicija projektovan na milion eura, kao i najava istog da će Gusinje biti „Veliko gradilište ovog ljeta“. Međutim, građani kao i mnogobrojna dijaspora, su svaki dan sve više razočarani ne radom opštinskih organa, pa od najavljenih investicija još uvjek nijedna nije otpočela, a građani samoinicijativno vrše asfaltiranje puteva.

Kada je u pitanju zgrada opštine Gusinje, direktor Direkcije je najavio kako će zgrada Opštine biti završena do kraja godine. Međutim, u novinskom tekstu možemo zaključiti kako će radovi tek krenuti početkom septembra. Na sjednici Skupštine opštine Gusinje kada se diskutovalo o Planu investicija javno sam kazao ispred Fondacije Gusinje: „Da je Fondacija Gusinje za ovaj projekat spremna i otvorena na finansiranje sredstava do završetka projekta u iznosu od 30%. Međutim, na takav komentar direktor Direkcije je odgovorio: “kako nije potrebna pomoć Fondacije Gusinje te da će taj projekat u potpunosti finansirati Direkcija za javne radove“.

Naime, možemo zaključiti određenu kontradiktornost u izjavama istog funkcionera da je krajem marta mjeseca ove godine bilo novca, a da sada krajem jula „fali para za zgradu opštine“. “Zločin je tjerati zainteresovane investitore”  nedavno je saopštio Naš premijer, odnosno „da se destruktivnim djelovanjem tjeraju investitori“. Naravno, saglasni smo u potpunosti sa premijerovom izjavom, jer se možemo uvjeriti da to upravo rade direktori koji bi trebali biti zaduženi za okupljanje investitora.

Mnogo me i ne čude projekcije takvih ljudi koji vrlo često griješe, ali me čudi da to ekonomisti tako često čine… Vjerovatno se to dešava zbog toga, što takvi ekonomisti su još i direktori, bez odrađenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita za rad u državnim organima, a diplomu su stekli tek u svojim poznim godinama.

 

Šef predstavništva Fondacije Gusinje u CG

mr Huso Beli Brdakić, dipl.ing.

categories Uncategorized | comments Comments (2)

BAJRAMSKA CESTITKA GENERALNOG KONZULATA CRNE GORE U NJUJORKU

Postovani,

Zelja mi je da clanovima Vaseg udruzenja koji su pripadnici islamske vjeroispovjesti, u ime Generalnog konzulata Crne Gore I Njujorku, kao I u moje licno ime, uputim najiskrenije cestitke povodom Bajrama.

Neka Vam Bajramski dani budu prilika za radosna porodicna okupljanja I iskrene prijateljske I komsijske susrete, Zelim Vam da ovi uzviseni dani jedinstva, solidarnosti I tolerancije ucvrste vjeru u napredak I budu podsticaj sirenju povjerenja I saradnje medju ljudima.

U tom duhu, sa iskrenim zeljama da Bajram provedete u miru, harmoniji, radosti, zdravlju I veselju a praznicno veselje podelite sa svima koji vas okruzuju.

Srdacan pozdrav,
Ambasador Zoran Jankovic

ZORAN JANKOVIC,ambasador

ZORAN JANKOVIC,ambasador

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Odbornik vladajuće koalicije otputovao u SAD

GUSINJE–Sjednica Skupštine opštine Gusinje prekinuta je zbog toga što nije bilo kvoruma. Vladajućoj koaliciji „Složno za Gusinje“, koju čine DPS, BS, SDP i DUA, nedostajao je jedan odbornik iz BS-a, koji se nalazi u SAD. Pred odbornicima gusinjskog parlamenta trebalo je da se nađu predlozi odluka o lokalnim komunalnim taksama, finansiranju aktivnosti u sportu, izgradnji objekata od opšteg interesa, organizovanju JU „Centar za kulturu“, javnih preduzeća „Komunalno“ i „Vodovod i kanalizacija“. Predsjednik lokalnog parlamenta Elvis Omeragić naglasio je da je bilo u interesu građana Gusinja i okoline da budu usvojeni neki veoma važni predlozi i odluke. Predsjednica opštine Anela Čekić ocijenila je da nije dobro što sjednica nije održana u trenutku kada se očekivalo da i pozicija i opozicija usvoje veoma važne odluke za građane Gusinja. -Sada se konačno vidi da su razvoj i prosperitet opštine Gusinje i interesi građana u drugom planu kod nekih pojedinaca, odnosno da kod njih preovladava politikanstvo – kazala je Čekić. Za jučerašnju sjednicu SO Gusinje bio je obezbijeđen stručni prevodilac za albanski jezik. Magistar književnosti Binak Uljaj, volonterski je želio da pomogne u radu parlamenta.
R.G.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Sjednica SO Gusinje odlozena po drugi put

Sjednica Skupstine Opstine Gusinje koja je trebalo biti odrzama danas, odlozena je zbog kako na je receno- nedostatka kvoruma vecine. Ovo je drugo odlagajne sjednice SO Gusinje u ovom mjesecu.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Upravni i Izvršni Odbor Fondacije “Gusinje” sa sjedištem u Njujorku kao i predstavništva Fondacije “Gusinje” širom svijeta žele sretne i berićetne Bajramske dane svim svojim članovima, simpatizerima  i donatorima kao i ostalim Bošnjacima i Muslimanima rasutim od Istoka do Zapada. Uz iskrene želje da Vam Allah dž.š. usliša Vaše dove i molitve te da nas sve uputi na pravi put. Amin.

NEKA VAM RAMAZANSKI BAJRAM DONESE SREĆU, ZDRAVLJE, RADOST I BERIĆET U VAŠ I ŽIVOTE VAŠIH NAJMILIJIH…

GUSINJE  FOUNDATION  INC.

FONDACIJA “GUSINJE” NJUJORK

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Cestitka povodom Bajramaskih praznika

Svim našim građanima, islamske vjeroispovijesti želimo srećan Ramazanski Bajram.Predsjednica Opštine Gusinje Anela Čekić i presjednik SO Gusinje dr Elvis Omeragić.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Reis Fejzic posjetio Gusinje

image-4384029db485d1a8008b9021ede140cacedaca684aca428756b31856ee4bd189-V Danas je reis Rifat ef. Fejzić posjetio Medžlis IZ-e Gusinje. U pratnji reisa bio je direktor Zekat fondacije Sadmir ef. Hadžijić.
Delegaciju je dočekao predsjednik Medžlisa hadži Ruždija Radončić i imam Alen ef. Šabović koji je podpredsjednik Sabora Islamske zajednice u Crnoj Gori. Nakon dobrodošlice reis je sa svojim saradnikom i Alen efendijom obišao nekoliko porodica u Gusinju i uručio bajramske pakete pomoći ‎. Nakon akšam namaza upriličen je iftar za 200 postača.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Na Alipasinim izvorima manje posjetilaca u odnosu na predhodne godine

Dan- Izostali gosti, ali ne i provod U toku je i ramazanski post, pa je i to razlog slabije posjećenosti. Važno je da se tradicija održava svake godine, da se i ubuduće ljudi druže i sastaju na ovom mjestu –kazao je Adem Baković
GU­SI­NjE – Na tra­di­ci­o­nal­nom tri­na­e­sto­jul­skom sa­bo­ru na Ali­pa­ši­nim iz­vo­ri­ma ove go­di­ne bi­lo je pri­lič­no ma­nje po­sje­ti­la­ca ne­go pret­hod­nih go­di­na. Šet­nja oko iz­vo­ra za mno­ge je vi­še od obi­ča­ja.Na pro­sto­ru za oku­plja­nje bi­lo je ne­ko­li­ko štan­do­va na ko­ji­ma je pro­da­va­na hra­na s ro­šti­lja, kao i osvje­ža­va­ju­ći na­pi­ci, a tre­šta­la je i „ži­va” mu­zi­ka.

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Novi donator za uredjenje gradskog groblja u Gusinju

Ovih dana se javio jos jedan donator za uredjenje gradskog groblja u Gusinju.
Rijec je o Radoncic Haljima Semiru koji je donirao 100 dolara.

Hvala Semiru na njegovoj humanosti.

Broj donatora je 333, dog iznos donacija za uredjenje gradskog groblja je dostigao cifru od $89,150.00 dolara +1,500.00 Eura.

 

 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Srećan Dan Državnosti Crne Gore

CRNA GORA, danas 13. jula, obeležava DAN DRŽAVNOSTI.

Tim povodom, Upravni i Izvršni Odbor Fondacije “Gusinje” kao i Predstavništva Fondacije širom svijeta,  svim građanima Crne Gore u domovini i dijaspori čestitaju Dan Državnosti.

S R E Ć A N   D A N   D R Ž A V N O S T I

categories Uncategorized | comments Comments (4)

Cestitka iz Uprave za dijasporu povodom praznika 13 Jula

Poštovani,

U ime Uprave za dijasporu i u svoj lično ime svim našim iseljenicima, građanima Crne Gore na privremenom radu i boravku u inostranstvu i svim ljudima kojima je na srcu Crna Gora čestitam 13 jul, Dan državnosti Crne Gore.

Ovaj veliki datum slavimo u  znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država, i isti datum 1941, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma, prvi opštenarodni otpor fašizmu u tada porobljenoj Evropi. 

Dan državnosti Crne Gore obilježiće naši iseljenici u mnogim državama svijeta i zahvaljujući vama, našim ambasadorima u svijetu, crnogorska zastava će se na ovaj datum, osim u Crnoj Gori, ponosno vijoriti na svim kontinentima.

Direktor

Mr Predrag Mitrović

 

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Iftar u centru Gusinja (video)

Postovani citaoci,

11124610_10204406248347361_190149254_n Danas je Fondacija “Gusinje” priredila Iftar u centru Gusinja u saradnji sa IZ Gusinje.
Kako nam je saopsteno a moze se vidjeti i na slikama, glavnu ulica u Gusinje je bila zatvorena za saobrcaj i bila na raspolaganju organizatorima ovog nadasve lijepog cina.
Fondacija “Gusinje” je ovom svecanoscu ispunila svoj cilj, da se Gusinjani okupe na jednom mjestu i manifestuju zajednistvo u ovom svetom mjesecu Ramazana.
UOFG se zahvaljuje IZ Gusinje na saradnju i na trudu prilikom organizacije. Takodje se zahvaljuje i svima onima koji su doprijenili ovoj odlicnoj organizaciji i atmosferi.

Zahvalnost pripada i koordinatoru ove manifestacije gos. Merdinu Cekicu, koji nam je ustupio snimke i svoj izvjestaj sa lica mjesta koji glasi:

Veceras je u Gusinju u centru grada organizovan iftar pod pokroviteljstvom Fondacije za Gusinje iz Njujorka. Prelijepo vrijeme, ogroman broj postaca, imami, clanovi IZ Gusinje, clanovi UO Fondacije Gusinje koji se nalaza na odmoru u zavicaju su prisustvovali jednoj zaista prelijepoj veceri koja ce, nadam se, dugo ostati u lijepom sjecanju kod svih prisutnih. Ucenjem fatihe za sve nevino stradale Srebrenicane, za prerani odlazak s ovog svijeta naseg rahmetli Ada (Dzeka) Mulic, i veliku zahvalnost Fondaciji Gusinje za ovaj iftar skupu se obratio Alen ef. Sabovic. U nadi da ce ovakvih druzenja biti sto vise i da ce ovo postati praksa srdacan pozdrav.
Merdin Cekic

categories Uncategorized | comments Comments (1)