POZIV ZA UCESCE U AKCIJI UREDJENJA CENTRALNOG GROBLJA U GUSINJU I PRISUSTVA DONATORSKOJ VECERI

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Donatorsko vece – Decembar 20. 2014. Subota 7h

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Donatori za uredjenje groblja u Gusinju

Postovani Gusinjani,
Akcija za uredjenje Gusinjskog groblja je dobila i svoje prve rezultate. Na sjednici UO Fondacije Gusinje, dogovoreno je da clanovi UO kao inicijatori projekta uredjenja Gusinjskog groblja, budu i prvi donatori i tako zapocnu akciju doniranja. Svi prisutni su podrzali akciju i dali svoje donacije. Medju njima su slijedeci donatori:

DONATORI ZA UREDJENJE GRADSKOG GROBLJA IZ UO FONDACIJE GUSINJE SU:

     Opsirnije… »
categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

Poslanik Demir Sehovic podnio zahtjev za Gusinje i Petnjicu


Izvor, Gusinje vijesti

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Humanitarna akcija “Pedeset centi za osmjeh”

U SMŠ „BEĆO BAŠIĆ” U PLAVU ORGANIZOVANA HUMANITARNA AKCIJA Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

POPLAVNI TALAS, NEMAR GRAĐANA I OPŠTINSKIH SLUŽBI POKAZALI LOŠ ODNOS PREMA PRIRODI

Plavskim Jezerem pluta smece.
PLAV –Uvi­jek ka­da se po­ve­ća vo­do­staj ri­je­kom Lju­čom, ko­ja na­sta­je od Grn­ča­ra i Vru­je, po­tek­nu ve­li­ke ko­li­či­ne ra­znog sme­ća i sve to utek­ne u Plav­sko je­ze­ro. I ne­da­vne obil­ne pa­da­vi­ne uči­ni­le su slič­nu st­var pa je po mir­noj i pro­zor­noj po­vr­ši­ni je­ze­ra mo­gu­će vi­dje­ti ra­zno­ra­zni ot­pa­d ka­ko plu­ta.
Sa­vjet­nik za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne u Op­šti­ni Plav Dže­vat Šar­ki­no­vić, ka­že da je sa svo­je po­zi­ci­je uvi­jek uka­zi­vao, i čak tvr­dio, da je je­ze­ro naj­ve­ća de­po­ni­ja sme­ća u plav­skoj op­šti­ni. Tvr­di da je da­vao ide­je i pred­lo­ge ka­ko spri­je­či­ti da sme­će za­vr­ša­va u Plav­skom je­ze­ru i na­gla­ša­vao da se mo­ra po­če­ti od Gu­si­nja, gdje se fo­mi­ra­ju ne­le­gal­na od­la­ga­li­šta sme­ća, ko­je ka­sni­je ri­je­ka Lju­ča do­ne­se u je­ze­ro.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Bez rjesenja razrijesen duznosti

OPŠTINSKI FUNKCIONER ADEM MILJUŠ TVRDI DA JE U NEMILOSTI PREDSJEDNIKA OPŠTINE PLAV ORHANA ŠAHMANOVIĆA
Miljuš navodi da je sa dužnosti glavnog opštinskog administratora usmeno smijenjen prije dvije godine, ali da Šahmanović još uvijek nije potpisao i uručio mu rješenje o razrješenju kako ne bi mogao ostvariti svoje prinadležnosti, prije isteka mandataPLAV -Op­štin­ski funk­ci­o­ner u Pla­vu di­plo­mi­ra­ni prav­nik i ka­dar De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­jal­si­ta Adem Mi­ljuš tvr­di da se na­la­zi u ne­mi­lo­sti pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Or­ha­na Šah­ma­no­vić. On na­vo­di da je sa du­žno­sti glav­nog op­štin­skog ad­mi­ni­stra­to­ra usme­no smi­je­njen  Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (2)

Uspjeh KK Strsljena(Gusinje) protiv Rudara(Pljevlja) 64-63 (Video)

categories Sport | comments Comments (0)

Izvjestaj trenutnog stanja na Gusinjskom groblju

Dopisnik Murat Juljevic

Poštovani,

Koristeći današnji lijep dan u zavičaju zajedno sam sa Amilom Ibrahimagićem našim prijateljem, kao što smo i obećali obišli smo Gusinjsko Groblje.Tom prilikom sam bio veoma radostan i zadovoljan,najprije što se sanirala deponija smeća koja se nalazila tik uz groblje.Mogu vam reći da je zaista sve to kvalitetno i lijepo urađeno.Nakon toga smo obišli groblje i uvjerio se u pripreme koje ste predvidjeli, a vezanoje za izgradnju staza na samom groblju. Mogu vam reći da su postavljeni stubići-mednici za izgradnju staza, a svi oni povezani sa trakom, koja na žalost zbog vjetra i kiše nije bila na nekoliko mednika-stubića, što i nije neki problem, jer je glavno da su stubići odnosno mednici za stazu postavljeni kroz cijelo groblje, odnosno onamogdje treba staza i da prođe.

Srdačan pozdrav iz našeg Gusinja

Murat Julević

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Auto put Bar-Boljari bez podrske Dzavida Sabovica(SDP)

Uvje­ri­li ga da će sta­ti kod Ma­te­še­va

Ni­sam gla­sao za Pred­log za­ko­na o auto­pu­tu, jer me pred­stav­ni­ci Vla­de to­kom če­ti­ri da­na ras­pra­ve u Skup­šti­ni ni­je­su ubije­di­li da će, ako iz­gra­de pri­o­ri­tet­nu di­o­ni­cu auto­pu­ta Smo­ko­vac–Ma­te­še­vo, na­sta­vi­ti da gra­de auto­put do An­dri­je­vi­ce, ka­zao je „Da­nu” po­sla­nik SDP-a Dža­vid Ša­bo­vić.
– Re­kao sam da ću za­kon po­dr­ža­ti ako bu­dem imao uvjer­lji­ve do­ka­ze da će na­sta­vi­ti ili pra­vo­vre­me­no na­sta­vi­ti auto­put do An­dri­je­vi­ce. Za me­ne ni­je auto­put sa­mo Smo­ko­vac–Ma­te­še­vo, to je jed­na di­o­ni­ca. Ako se isto­vre­me­no ne poč­ne sa dru­gom di­o­ni­com, ko­ja ni­je to­li­ko zah­t­jev­na, ne vje­ru­jem u ozbilj­nost na­mje­re Vla­de – re­kao je Ša­bo­vić.
On je je­di­ni član vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ko­ji ni­je po­dr­žao Pred­log za­ko­na o auto­pu­tu, ko­jim se pred­vi­đa grad­nja di­o­ni­ce od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va za 809,6 mi­li­o­na plus ka­ma­te. Sa ka­ma­ta­ma, auto­put će nas ko­šta­ti 1,1 mi­li­jar­du.
Ša­bo­vić sma­tra da se za grad­nju auto­pu­ta mo­gao obez­bi­je­di­ti dru­ga­či­ji na­čin fi­nan­si­ra­nja.
– Jav­no-pri­vat­no part­ner­stvo se za­go­va­ra­lo do 2009. go­di­ne. Za­što se sa tim pre­sta­lo ne znam. Sva­ka­ko, tre­ba­lo je obez­bi­je­di­ti dru­ga­či­ji na­čin fi­nan­si­ra­nja, od ovo­ga što ga hva­li­sa­vo spo­mi­nju – is­ta­kao je Ša­bo­vić.
On je ra­ni­je ka­zao da ako put sta­ne kod Ma­te­še­va, da će to bi­ti far­sa i ru­ga­nje na­ro­du.D.M.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Poziv za podrsku uredjenja groblja u Gusinju

Fondacija Gusinje, New York
Text: Safet Koljenovic

Postovani Gradjani Gusinja u zavicaju i dijaspori,
-…Redjale su se mnoge generacije u Gusinju i prolazile kroz razna iskusenja a najvise ona teska, kako bi mi danas bolje zivjeli nego sto su to oni u njihovo vrijeme. Njihovi zivotni putevi su bili i’suvise teski da bi ih mogli tako lako zaboraviti, jer je bilo i krvi, bilo je i gladi, bilo je znoja, bilo je i ponizenja, bilo je i srami, a svemu tome su odolijevali zbog nas, da bi danas bili tu gdje jesmo, jer su oni tako zeljeli. Sve su to podnosili a mi se nijesmo stigli ni zahvaliti kako treba, ni oduziti kako zasluzuju, jer Bog nikome nije dao dva zivota i nemozemo zamijeniti uloge da bi u tome uspjeli. Poklonise nam ovo sto danas imamo a oni ostase tu u svojim grobovima, u nadi da ce mo cijeniti njihovo dobro I njihove patnje i da cemo ih se, s’vremena na vrijeme prisjetiti. Pitajmo se  Opsirnije… »

categories Uredjenje groblja | comments Comments (0)

U OŠ „HAJRO ŠAHMANOVIĆ” U PLAVU ODRŽANA RADIONICA

Sa radionice u OŠ „Hajro Šahmanović” Spriječiti vršnjačko nasilje PLAV – U or­ga­ni­za­ci­ji SOS te­le­fo­na, na če­lu sa ko­or­di­na­tor­kom Esme­ral­dom Šu­va­kić i uz po­moć asi­stent­ki­nja Ni­ne Ko­le­no­vić i Bran­ke No­vi­će­vić, u Osnov­noj ško­li „Haj­ro Šah­ma­no­vić” u Pla­vu odr­ža­na je ra­di­o­ni­ca „Vr­šnjač­ko na­si­lje”. Ka­ko je re­kla Šu­va­ki­će­va, ra­di­o­ni­ca je odr­ža­na u odje­lje­nju 7-1, gdje su dje­ci uka­za­li na ob­li­ke vr­šnjač­kog na­si­lja – ka­ko se na­sil­nik po­na­ša, ka­ko da od­re­a­gu­je di­je­te nad ko­jim se na­si­lje vr­ši, ko­me da se po­ža­li da bi se te po­ja­ve pred­u­pri­je­di­le i su­zbi­le.
– Za­do­volj­ni smo pri­stu­pom dje­ce ovoj pro­ble­ma­ti­ci, od­no­sno na­či­nom na ko­ji shva­ta­ju te pro­ble­me i ka­ko se to­me tre­ba su­prot­sta­vi­ti. Na­i­šli smo na pri­mjer da je di­je­te pri­zna­lo da je bi­lo na­sil­nik, ali da je na­kon što mu je ro­di­telj ob­ja­snio ko­li­ko je to štet­no i ne­po­treb­no pri­hva­tio sa­vjet i sa­da se sa­svim dru­ga­či­je po­na­ša… Pri­jat­no nas je iz­ne­na­di­la iskre­nost dje­ča­ka. Sma­tram da je ova ra­di­o­ni­ca uspje­la i za­hva­lju­je­mo di­rek­to­ru ško­le Me­du Mar­ki­ši­ću, ko­ji nam je omo­gu­ćio odr­ža­va­nje ra­di­o­ni­ce sa đa­ci­ma, kao i nji­ho­voj na­stav­ni­ci Rad­mi­li Pra­šče­vić. Za­hval­ni smo i Op­šti­ni ko­ja po­dr­ža­va naš rad u svim obla­sti­ma, pa i kad je ri­ječ o ovoj ra­di­o­ni­ci – is­ta­kla je Šu­va­ki­će­va.
Ko­le­no­vi­će­va i No­vi­će­vi­će­va su ka­za­le da ovo ni­je pr­va ra­di­o­ni­ca na ovu te­mu, već je re­a­li­zo­va­na u sklo­pu mi­ni-pro­jek­ta kam­pa­nje pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma i dje­com, ko­ji tra­je 16 da­na. Ra­di­li su s dje­com u osnov­nim ško­la­ma u Ro­ža­ja­ma, An­dri­je­vi­ci i u Mu­ri­nu i za­do­volj­ni su po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma.
– Osim vr­šnjač­kog na­si­lja, po­ra­zna je i či­nje­ni­ca da ima na­si­lja nad dje­com od stra­ne na­stav­ni­ka, ali i obr­nu­to – ka­za­le su na­še sa­go­vor­ni­ce.
N.V.

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obracanje za javnost

categories Uncategorized | comments Comments (0)

“Bombaški napad na Koljenovića”

OŠTEĆEN STAMBENI OBJEKAT U IZBJEGLIČKOM NASELJU VRUJA

Stan Ali­je Ko­lje­no­vi­ća u iz­bje­glič­kom na­se­lju „Vru­ja“ u Gu­si­nju ošte­ćen je od po­sle­di­ca bom­ba­škog na­pa­da ko­ji su po­či­ni­le za­sad ne­po­zna­te oso­be. Pri­li­kom eks­plo­zi­je ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih, ali je pri­či­nje­na ve­ća ma­te­ri­jal­na šte­ta.
Ko­lje­no­vić je za „Dan“ ka­zao da se eksp­lozija de­si­la u po­ne­dje­ljak oko 17.15, u mo­men­tu kad su on i nje­go­va po­ro­di­ca bi­li od­sut­ni. Na­vo­di da je za eks­plo­zi­ju sa­znao od si­na ko­ji je u me­đu­vre­me­nu do­šao ku­ći.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obracanje za javnost

Fondacija “Gusinje” New York
Text, Sulja Djombalic

Postovani nasi Gusinjani, prijatelji Gusinja i Dijaspore sirom planete!
Dragi Gusinjani, prijatelji i Dijasporo, zelimo da ovo nase obavjestenje ovim putem nadje u dobro zdravlje vas, kao i vase najdraze i najblize.
Fondacija “Gusinje” je pokrenula akciju prikupljanja novcanih sredstava, nakon dogovora odbora Islamske Zajednice Gusinja i predstavnika Fondacije “Gusinja” iz New Yorka. Postoji postignut dogovor, odbor Islamske Zajednice Gusinje dana 30.10.2014 godine donio odluku o planskom uredjenju centralnog Gusinskog Groblja. Fondacija je povodom ovog dogovora zakazala za 20 Decembar 2014 godine. Donatorsko Vece u Restoranu Renessansa 21th street Astorija sa pocetkom u 19:00 casova. Napominjujemo jos jednom da  Opsirnije… »

categories Uredjenje groblja | comments Comments (2)

Odlazak legende

Preminuo Džoni Hodžić

Svojim višedecenijskim umjetničkim angažovanjima u KIC-u “Budo Tomović“ i manifestacijama kulture u Podgorici i Crnoj Gori, kao organizator, glumac, scenarista, reditelj, dao je nemjerljiv doprinos u razvoju i konstantnom podsticanju kulturne scene u zemlji i van njenih granica

Crnogorski glumac i reditelj Džoni Hodžić, jedan od osnivača i rukovodilaca teatra DODEST, koje ove godine obilježava četrdeset godina postojanja, i jedan od osnivača i direktora Festivala internacionalnog alternativnog teatra, preminuo je juče u Podgorici.

Džoni Hodžić rođen je u Gusinju 22. februara 1955. godine.

 Opsirnije… »

categories Ljudi iz nasih krajeva | comments Comments (0)

Nesrecan slucaj u Plavu i Gusinju

Poginula jedna, povrijeđeno sedam osoba
Iz Uprave policije saopšteno je da su u nesreći učestvovala četiri automobile.

Iz Uprave policije saopšteno je da su u nesreći učestvovala četiri automobila, od kojih su se dva kretala iz pravca Gusinja, a dva iz pravca Plava.

Nesreća se dogodila u mjestu Gropa u blizini Martinovića

Povrijeđeni su dovezeni u beransku bolnicu, a troje njih je smješteno na odjeljenju hirurgije.

Izvor; Vijesti

categories Uncategorized | comments Comments (0)

U Gusinju organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi

Prikupljene 34 jedinice krvi

GU­SI­NjE – U Zdrav­stve­noj sta­ni­ci Gu­si­nje ju­če je pr­vi put or­ga­ni­zo­va­na ak­ci­ja do­bro­volj­nog da­va­nja kr­vi pod slo­ga­nom „Daj krv, udah­ni ži­vot!”, u okvi­ru ko­je su 34 da­va­o­ca da­ri­va­la naj­dra­go­cje­ni­ju teč­nost.
 Opsirnije… »

categories Uncategorized | comments Comments (0)

Obavjestenje Islamskoj zajednici u Njujorku

U skladu sa odlukama UO Fondacije Gusinje u okviru organizovanja Donatorske Veceri Fondacije Gusinje, upucena je pozivnica Islamskoj zajednici Plav-Gusinje u Njujorku kako bi uzela ucesce u akciji.

categories Groblje | comments Comments (0)

Odobren novac za gradnju dionice puta Gusinje-Podgorica

Vlada Albanije uz pomoć Njemačke razvojne banke (KFW) obezbijedila je nedostajući novac za završetak dionice magistralnog puta puta od Podgorica do Plava koji prolazi kroz Albaniju.

To je saopštio danas zamjenik ministra saobraćaja Albanije Ili Manjani na zajedničkom sastanku parlamentarnih odbora za ekonomiju finasije i budžet Crne Gore i Albanije koji je održan u Tirani.

Kako se navodi na sajtu Skupštine, ocijenjeno je da taj potez albanske Vlade predstavlja dobar korak za završetak te magistrale koja je od izuzetnog ekonomskog značaja za dvije države.

Na sastanku je razgovarano o iskustvima gradnje autoputa kroz Albaniju i načinu na koji je parlament te države nadzirao gradnju nad tim projektom, a imajući u vidu najavu gradnje autoputa kroz Crnu Goru.

categories Uncategorized | comments Comments (1)

Platni razredi veći nego u glavnom gradu

Predsjednik Skupštine Crne Gore ima platni razred 12,98, a naš predsjednik SO 13,20, predsjednik Vlade ima koeficijent 12,98, isto kao i gradonačelnik Podgorice, a naš predsjednik opštine 13,80, naveo je Huso Brdakić

Brdakić tražio obazriviji odnos prema lokalnim finansijama

GU­SI­NjE – Od­bor­ni­ci SO Gu­si­nje ju­če su, upr­kos ne­za­gri­ja­noj skup­štin­skoj sa­li na sve­ga plus 6 ste­pe­ni Cel­zi­ju­so­vih, odr­ža­li sjed­ni­cu na ko­joj su ve­ri­fi­ko­va­ni man­da­ti Edi­nu Mu­li­ću i Mu­ra­di­ji Se­fe­ra­gić, ko­ji su na tim funk­ci­ja­ma za­mi­je­ni­li El­di­na Ćo­so­vi­ća i Ane­lu Če­kić. Pret­hod­no su Ćo­so­vić i Če­ki­će­va, zbog ne­spo­ji­vo­sti funk­ci­ja, pod­ni­je­li ostav­ke na du­žnost od­bor­ni­ka. Od­bor­ni­ci su ta­ko­đe jed­no­gla­sno pri­hva­ti­li pred­lo­ge od­lu­ka o obra­zo­va­nju rad­nih ti­je­la Skup­šti­ne i slu­žbe SO Gu­si­nje, kao i od­lu­ke o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja. Na pred­log pred­sjed­ni­ce Op­šti­ne Ane­le Če­kić obra­zo­va­na je osmo­čla­na ko­mi­si­ja za te­ri­to­ri­jal­no raz­gra­ni­če­nje op­šti­na Gu­si­nje i Plav, na če­lu sa El­vi­som Ome­ra­gi­ćem, pred­sjed­ni­kom SO.
Uče­stvu­ju­ći u ras­pra­vi o za­ra­da­ma i dru­gim pri­ma­nji­ma lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, od­bor­nik Par­ti­je za Gu­si­nje Hu­so Br­da­kić is­ta­kao je da je de­gu­tant­no i kraj­nje smi­je­šno da se funk­ci­o­ne­ri­ma u op­šti­ni, ko­ja je u fa­zi for­mi­ra­nja i ne­ma do­ne­sen ni bu­džet ni­ti se zna ko­jim sred­stvi­ma ras­po­la­že, od­re­đu­ju vi­so­ki plat­ni raz­re­di.
– Uočio sam da su za pred­sjed­ni­ke Op­šti­ne i SO, kao i glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra, raz­vr­sta­ni po­vi­so­ki plat­ni plat­ni raz­re­di, pa sam pra­vio pa­ra­le­lu ka­kvi su plat­ni raz­re­di u dru­gim op­šti­na­ma. Kre­nuo sam od Pod­go­ri­ce kao glav­nog ra­da, i vi­dio da je ta­mo plat­ni raz­red pred­sjed­ni­ka op­šti­ne 12,98, a ov­dje 13,80, pred­sjed­ni­ka SO 11,80, a u Gu­si­nju 13,20, gla­vog ad­mi­ni­stra­to­ra 10,39, a u Gu­si­nju 12. Po­gle­dao sam i u dru­gim op­šti­na, i ta­ko­đe vi­dio da po ovom pi­ta­nju pred­nja­če na­ši funk­ci­o­ne­ri. Pri­mje­ra ra­di, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re ima plat­ni raz­red 12,98, a naš pred­sjed­nik SO 13,20, pred­sjed­nik Vla­de Cr­ne Go­re ima 12,98, isto kao i gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce, a naš pred­sjed­nik Op­šti­ne 13,80. Mi­ni­star u Vla­di Cr­ne Go­re ima plat­ni raz­red 11,50, a kod nas bi obič­ni či­nov­ni­ci tre­ba­lo da ima­ju vi­še plat­ne raz­re­de. Slo­ži­će­mo se da tu ne­što ni­je u re­du – na­veo je Br­da­kić i do­dao da bi Gu­si­nje, s ob­zi­rom na to da je op­šti­na ko­ja je tek for­mi­ra­na, tre­ba­lo po­dr­ža­ti da sta­ne na no­ge, a ne da se od­re­đu­ju ova­kvi plat­ni raz­re­di.
– Gdje je onaj pa­tri­o­ti­zam u ko­ji smo se za­kli­nja­li dok smo gra­bi­li vlast. Shod­no za­ko­nu o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji naj­pri­je je tre­ba­lo do­ni­je­ti bu­džet i SO je bi­la u oba­ve­zi da to, po čla­nu 42, do­ne­se u ro­ku od 90 da­na od kon­sti­tu­i­sa­nja op­šti­ne. Me­đu­tim, pro­šle je po­la go­di­ne a mi to ne­ma­mo, a ne­ma­mo ni pri­vre­me­no fi­nan­si­ra­nje, či­me je pre­kr­šen za­kon. Ova tač­ka dnev­nog re­da tre­ba­lo bi da se od­lo­ži dok se sve ovo ne pri­pre­mi po re­do­sle­du pri­o­ri­te­ta i dok se ne usvo­ji bu­džet – ka­zao je Br­da­kić.
Od­bor­nik Bo­šnjač­ke stran­ke Ru­ždi­ja Ra­don­čić po­ku­šao je pred­lo­že­ne plat­ne ko­e­fi­ci­jen­te od­bra­ni ob­ra­čun­skim iz­no­som je­di­ni­ce, ko­ji je, ka­ko je ka­zao, u Gu­si­nju ni­ži ne­go u dru­gim op­šti­na­ma.
– Ov­dje je ko­e­fi­ci­jent utvr­đen po mi­ni­mal­noj ci­je­ni ra­da od 55 eura, a u osta­lim op­šti­na­ma ta ob­ra­čun­ska je­di­ni­ca bi­la je 80 ili 90 eura, ta­ko da su po tom osno­vu nji­ho­ve za­ra­de mno­go ve­će ne­go što će bi­ti pla­te gu­sinj­skih funk­ci­o­ne­ra –ka­zao je Ra­don­čić.
Br­da­kić je ospo­rio tvrd­nje Ra­don­či­ća na­gla­ša­va­ju­ći da se pre­ma ras­po­lo­ži­voj do­ku­men­ta­ci­ji vi­di da su ob­ra­čun­ske je­di­ni­ce iden­tič­ne u svim op­šti­na­ma.
Od­bor­nik Par­ti­je za Gu­si­nje Sa­id Če­kić ka­zao je da me­nadž­ment Op­šti­ne Gu­si­nje ka­sni sa for­mi­ra­njem or­ga­na i ti­je­la, jer bi se­kre­tar za fi­nan­si­je ko­jeg tre­nut­no ne­ma tre­ba­lo da bu­de ob­ra­đi­vač ovog ma­te­ri­ja­la i da ga bra­ni.
– Ova­ko, mi ras­pra­vlja­mo sa ne­kim ko sa­mo ovo pot­pi­su­je – upo­zo­rio je on.
Na kra­ju ras­pra­ve ova tač­ka dnev­nog re­da usvo­je­na je sa 15 gla­so­va „za”, 10 pro­tiv i če­ti­ri uz­dr­ža­na.

N.V.

Od­lu­ka pre­ča od pa­tri­o­ti­zma

Pod­sje­ća­ju­ći da je u pred­lo­gu od­lu­ke o na­kna­da­ma pred­vi­đe­no da od­bor­ni­ci­ma pri­pa­da mje­seč­na na­kna­da od 50 eura, na­kna­da za sva­ki dan pri­su­stva sjed­ni­ci po 50 eura, a na­kna­da pri­su­stva od­bo­ri­ma 20 eura, Br­da­kić je za­tra­žio da se za­rad raz­vo­ja Gu­si­nja od­bor­ni­ci od­rek­nu tih pri­ma­nja.
Pred­sjed­nik SO El­vis Ome­ra­gić ka­zao je da se od­lu­ka mo­ra do­ni­je­ti jer ta­ko na­la­že za­kon, a da se ka­sni­je mo­že go­vo­ri­ti o od­ri­ca­nju i pa­tri­o­ti­zmu. Od­go­vo­rio mu je Br­da­kić na­gla­siv­ši da do­sad ni­je vi­dio da je Ome­ra­gić is­po­što­vao ije­dan za­kon, po­čev­ši od pri­mje­ne dr­žav­nih sim­bo­la. Br­da­kić je uka­zao i na to da u skup­štin­skoj sa­li ne­ma dr­žav­ne za­sta­ve.
– Vi pod­ne­si­te pri­ja­vu, pa ću ja od­go­va­ra­ti ako sam pre­kr­šio za­kon – ka­zao je Ome­ra­gić.
Od­bor­ni­ci­ma ni­je do­zvo­lje­no da se iz­ja­sne o pred­lo­gu Br­da­ki­ća, već se od­mah pri­stu­pi­lo gla­sa­nju. Od­lu­ka je pri­hva­će­na sa 19 za, 10 protiv.

categories Uncategorized | comments Comments (0)